SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 1. Petak, 31. siječnja 2003.
OPĆINA ČAVLE
2

4.

Na temelju članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine, donosi

ODLUKU
o priključenju građevine na objekte i uređaje
komunalne infrastrukture

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje postupak, tehničko-tehnološki uvjeti, rokovi za pojedine priključke, provođenje nadzora i kaznene odredbe u svezi priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: komunalna infrastruktura) na području Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Općina) i to za opskrbu pitkom vodom.

Članak 2.

Pod građevinom u smislu ove Odluke razumijeva se:

- građevina

- privremena građevina

- poljoprivredno zemljište.

II. PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

1. Postupak priključenja

Članak 3.

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom.

Članak 4.

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom u sljedećim rokovima:

- u roku od 2 mjeseca od završetka izgradnje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom na području na kojem se nalazi građevina;

- u roku od 2 mjeseca od završetka izgradnje građevine na području na kojem je komunalna infrastruktura već izgrađena.

Ako vlasnik građevine ne podnese zahtjev za priključenje u rokovima određenim u stavku 1. ovog članka, Komunalno društvo iz članka 5. stavka 1. ove Odluke donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine, u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za ospkrbu pitkom vodom Komunalnom društvu »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka - Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo).

Zahtjev za priključenje iz stavka 1. ovog članka može podnijeti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine pisanim Ugovorom.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pisani zahtjev priložiti i dokaz o pravu vlasništva odnosno korištenja građevine, te ugovor iz stavka 2. ovog članka.

Članak 6.

Komunalno društvo, na osnovi zahtjeva iz članka 5. ove Odluke, provodi postupak i donosi rješenje o dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se rješenjem odbiti.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Radnje u smislu stavka 1. i 2. ovog članka Komunalno društvo obavlja kao javnu ovlast u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu, po pravilima općeg upravnog postupka.

Članak 7.

Rješenje o dozvoli priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu osobito sadrži:

- podatke o vlasniku odnosno korisniku,

- podatke o građevini (adresu, katastarsku odnosno zemljišno-knjižnu oznaku, namjenu i sl.),

- tehničko-tehnološke uvjete za priključenje,

- rokove za ispunjenje tehničko-tehnoloških uvjeta.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 1. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu iz članka 6., stavka 2. ove Odluke mora sadržavati razloge radi kojih se građevina ne može priključiti.

Jedan primjerak rješenja iz stavka 1. i 3. ovog članka, po konačnosti se dostavlja na znanje Upravnom odjelu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 8.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o dozvoli priključenja.

Komunalno društvo obvezno je izdati račun za izvršeni posao koji sadrži obračun stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka.

Podnositelj zahtjeva obvezan je Komunalnom društvu platiti iznos u visini 50 0znosa određenog ugovorom o priključenju u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

Preostali iznos cijene za izvršeno priključenje podnositelj zahtjeva dužan je Komunalnom društvu platiti u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove.

Iznimno od odredbe stavka 3. i 4. ovog članka podnositelj zahtjeva-fizička osoba kojoj stvarni troškovi rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka iznose više od 3.000,00 kuna, može Komunalnom društvu platiti iznos određen ugovorom o priključenju, kako slijedi:

- 25 0znosa u roku od 8 dana od sklapanja ugovora,

- 25 0znosa u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove,

- 25 0znosa u roku od 45 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove,

- 25 0znosa u roku od 75 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove.

Na iznos obročne rate, ne obračunava se kamata.

Članak 9.

Komunalno društvo obvezno je izvršiti priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 30 dana od dana obavljenog nadzora nad izvedbom tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje, ako je utvrđeno da su od strane vlasnika odnosno korisnika građevine ispunjeni svi dani uvjeti.

2. Naknada za priključenje

Članak 10.

Vlasnik odnosno korisnik građevine ne plaća naknadu za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu.

III. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU OPSKRBE PITKOM VODOM

Članak 11.

Priključak na komunalnu infrastrukturu opskrbe pitkom vodom (u daljnjem tekstu: vodovodni priključak) sastoji se od spojnog voda na distribucijsku mrežu i vodomjernog okna u kojem se nalaze ventili, glavni vodomjer i spojni komadi.

Članak 12.

Vodovodni priključak, s obzirom na namjenu, utvrđuje se kao:

a) stalni vodovodni priključak,

b) privremni vodovodni priključak,

c) vodovodni priključak za poljoprivredne svrhe.

Članak 13.

Stalni vodovodni priključak izvodi se kao trajno rješenje opskrbe pitkom vodom.

S obzirom na namjenu građevine stalni vodovodni priključak može biti:

- vodovodni priključak za sanitarnu vodu u stambenoj građevini,

- vodovodni priključak za sanitarnu i tehnološku vodu u poslovnoj građevini,

- vodovodni priključak za protupožarne potrebe.

Članak 14.

Privremeni vodovodni priključak izvodi se kao privremeno rješenje ospkrbe pitkom vodom za privremenu građevinu i gradilište.

Članak 15.

Vodovodni priključak za poljoprivredne svrhe izvodi se radi obavljanja poljoprivrednog zemljišta.

Članak 16.

Način i mjesto izvedbe vodovodnog priključka, veličinu vodomjernog okna, vrstu materijala za priključak te položaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila određuje Komunalno društvo izradom tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja.

Članak 17.

Priključenje građevine na vodovodnu mrežu izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- dvije ili više susjednih građevina ne mogu imati zajednički priključak na vodovodnu mrežu,

- u zajedničko vodomjerno okno s jednim priključkom na vodovodnu mrežu mogu se ugraditi dva ili više glavnih vodomjera, ako za to postoje opravdani razlozi,

- kod stambenih građevina s više ulaza ugrađuje se glavni vodomjer za svaki ulaz,

- uređaj za povećanje pritiska vode postavlja se u građevinu za koju je izgrađen ili na nekretnini vlasnika,

- uređaj za smanjenje pritiska vode u uličnoj vodovodnoj mreži (reducir ventil) postavlja se iza vodomjernog okna ili na kućnoj instalaciji.

Članak 18.

Kada građevinu koriste potrošači različitih kategorija (u odnosu na cijenu vode), Komunalno društvo može zahtijevati odvajanje instalacija ili izvedbu posebnog priključka uz određivanje primjerenog roka, koji ne može biti kraći od 30 dana, u kojem je vlasnik dužan izvršiti rekonstrukciju instalacije.

Članak 19.

Uređaj za povećanje pritiska vode ugrađuje se, koristi i održava vlasnik o svom trošku.

Članak 20.

Uređaj za smanjenje pritiska vode u individualnoj vodovodnoj mreži ugrađuje i održava vlasnik o svom trošku.

Članak 21.

Premještanje i odvajanje vodovodnog priključka odobrava i izvodi Komunalno društvo na trošak vlasnika.

IV. NADZOR

Članak 22.

Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke provodi Upravni odjel Općine Čavle. U obavljanju nadzora Upravni odjel može od pravnih i fizičkih osoba zahtijevati pregled građevine, zemljišta i dokumentacije u svezi s priključenjem na komunalnu infrastrukturu, izdati prekršajni nalog ili predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 23.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj Komunalno društvo ako:

- u roku od 60 dana ne donese rješenje o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom (članak 4. stavak 2.),

- u roku od 30 dana ne donese rješenje o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 6. stavak 3. i članak 7. stavak 2.),

- u roku od 30 dana ne priključi građevinu na komunalnu infrastrukturu (članak 9.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u Komunalnom društvu globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 24.

Za prekršaje iz članka 23. stavka 1. ove Odluke, temeljem prekršajnog naloga Odjela, kaznit će se Komunalno društvo globom u iznosu od 1.000,00 kuna i odgovornu osobu u Komunalnom društvu, globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 25.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- ne podnese pisani zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom u rokovima iz članka 4. stavka 1. i članka 27. stavka 1. ove Odluke,

- ne ispuni tehničko-tehnološke uvjete za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i na način određen rješenjem o priključenju građevine (članak 7. stavak 1.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 26.

Za prekršaje iz članka 25. stavka 1. ove Odluke, temeljem prekršajnog naloga Odjela kaznit će se pravna osoba globom u iznosu od 1.000,00 kuna, te odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Vlasnik građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, koja nema izveden priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom na području na kojem je komunalna infrastruktura izgrađena, dužan je podnijeti zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ako vlasnik građevine ne podnese zahtjev za priključenje u roku određenom u stavku 1. ovog članka, Komunalno društvo iz članka 5. stavka 1. ove Odluke donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine, u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/01

Ur. broj: 2170-03-03-01-5

Čavle, 30. siječnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Damir Stilinović, dipl.ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr