SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 2. Utorak, 20. siječnja 2004.
GRAD BAKAR
Grad Bakar

Grad Bakar

1.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 98, 9/01, 21/01 i 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 34. sjednici održanoj dana 15. siječnja 2004. donosi sljedeću

ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe javnog dobra – puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javno dobro – put nekretnina označena kao k.č.br. 1000/2 upisana u z.k.ul.br. P I k.o. Hreljin površine 38,00 m2.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo da temeljem ove Odluke izvrši uknjižbu prava vlasništva na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1000/2 upisanu u z.k.ul.br. P I k.o. Hreljin u korist Grada Bakra.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave iste u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 933-01/03-01/04

Ur. broj: 2170-02-01-04-5

Bakar, 15. siječnja 2004.

GRAD BAKAR
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Desimir Širola, dipl. ing., v. r.


Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu koja je objavljena u »Službenim novinama« PGŽ broj 30 od 5. prosinca 2003. godine, te se daje sljedeći

ISPRAVAK
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom doprinosu

U članku 2. umjesto: »Članak 4. mijenja se i glasi:« treba stajati: »Članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:«.

Klasa: 363-02/03-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-03-2

Bakar, 20 siječnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Desimir Širola, dipl. ing., v. r.


Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi koja je objavljena u »Službenim novinama« PGŽ broj 30 od 5. prosinca 2003. godine, te se daje sljedeći

ISPRAVAK
Odluke i izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnoj naknadi

U članku 2. umjesto: »Članak 6. mijenja se i glasi:« treba stajati: »Članak 6. stavak 1. mijenja se i glasi:«.

U članku 2. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. Građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti – koeficijent namjene iznosi 10% koeficijenta namjene za poslovni prostor iz točke 5. ovog članka.«

Klasa: 363-02/03-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-03-2

Bakar, 20. siječnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Desimir Širola, dipl. ing., v. r.


U tekstu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima koja je objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 30 od 5. prosinca 2003. utvrđene su pogreške te se daje sljedeći

ISPRAVAK
Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o grobljima

U članku 8. umjesto rečenice: »U članku 26. stavak 1. umjesto »od 1.000,00 do 2.000,00 kn« treba stajati »od 2.000,00 do 3.000,00 kn«.« treba stajati:

»U članku 26. stavak 1. umjesto »Novčanom kaznom u visini od 1.000,00 do 2.000,00 kn« treba stajati »Globom u visini od 1.000,00 kn«, a u stavku 2. umjesto »Novčanom kaznom u visini od 300,00 do 500,00 kn« treba stajati »Globom u visini od 200,00 kn«.

U članku 9. umjesto rečenice: »U članku 27. stavak 1. umjesto »od 100,00 do 300,00 kn« treba stajati od 300,00 do 500,00 kn«.« treba stajati:

»U članku 27. stavak 1. umjesto »Novčanom kaznom od 100,00 do 300,00 kn« treba stajati »Globom u visini od 200,00 kn«.«

Klasa: 564-02/03-01/59

Ur. broj: 2170-02-01-04-2

Bakar, 15. siječnja 2004.

GRAD BAKAR
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Desimir Širola, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr