SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 1. Petak, 31. siječnja 2003.
OPĆINA ČAVLE
2

2.

Na temelju članka 26b. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« broj 22/01) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine donosi

ODLUKU
o Urbanističkom planu uređenja zone
poslovne namjene K1

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja dijela zone poslovne namjene K1 (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskom prikazu broj 1.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 18,4 ha.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

TEKSTUALNI DIO

I OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. Položaj, značaj i posebnosti zone u prostoru općine

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2. Prostorno razvojne značajke

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti

1.1.5. Obveze iz planova šireg područja

1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Ciljevi prostornog uređenja općinskog značaja

2.1.1. Odabir prostorne i gospodarske strukture

2.1.2. Prometna i komunalna infrastruktura

2.2. Ciljevi prostornog uređenja zone

2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora

2.2.2. Unapređenje uređenja zone i komunalne infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Program gradnje i uređenja prostora

3.2. Osnovna namjena prostora

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

3.4. Prometna i ulična mreža

3.5. Komunalna infrastrukturna mreža

3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3.6.1. Uvjeti i način gradnje

3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

3. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

3.1.1. Javna parkirališta

3.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

4. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

5. Postupanje s otpadom

6. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

7. Mjere provedbe plana

7.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

GRAFIČKI DIO

1.Korištenje i namjena površina Mj. 1:5000

2.Prometna, ulična i komunalna
infrastrukturna mrežaMj. 1:5000

3.Uvjeti korištenja, uređenja
i zaštite površina Mj. 1:5000

4.Način i uvjeti gradnje Mj. 1:5000

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

Članak 4.

Provedba ovog plana vrši se posredno, putem detaljnih planova uređenja.

Članak 5.

Namjena prostora na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1. gospodarska namjena - poslovna - pretežito trgovačka (K2)

2. Pristupna cesta

Namjena površina prikazana je u kartografskom prikazu 1.

Članak 6.

Područje gospodarske namjene - poslovne - pretežito trgovačke (K2) namjenjuje se poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne, skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalno-servisne sadržaje.

Područje pristupne ceste namjenjuje se izgradnji pristupne ceste i komunalno-insfrastrukturnih sustava.

Unutar svih područja mora se graditi prometna, komunalna i telekomunikacijska infrastruktura.

Članak 7.

Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine sa valjanim pravnim statusom za koje je izdana građevna i uporabna dozvola, te one koje su izgrađene prije 15. veljače 1968. godine.

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

2.1. Oblik i veličina građevne čestice

Članak 8.

Najmanja dopuštena veličina građevne čestice poslovne i proizvodne namjene je 500 m2.

Najmanja dopuštena širina građevne čestice je 20 m.

Najveći dopušteni omjer širine i duljine građevne čestice je 1:5.

Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,5.

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice je 1,0.

Članak 9.

Dozvoljena etažnost građevine je najviše 2 etaže.

Najveća dopuštena visina građevine iznosi 12,5 metara.

2.2. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 10.

Građevina se mora smjestiti unutar gradivog dijela čestice.

Obvezna građevna linija udaljena je najmanje 10 m od regulacijskog pravca odnosno granice površine gospodarske namjene prema pristupnoj cesti i predstavlja granicu gradivog dijela čestice.

Na dijelovima građevne čestice prema susjednim građevnim česticama, granica gradivog dijela čestice udaljena je od granice građevne čestice najmanje 6 m.

Detaljnim planom uređenja moguće je građevinu smjestiti i na manju udaljenost od granice građevne čestice odnosno regulacijskog pravca prema internoj prometnici, s time da udaljenost od susjedne građevine ne može biti manja od 12 metara.

Na površinama gospodarske namjene mogu se uz građevine osnovne namjene graditi i ostale građevine kao što su:

nadstrešnice i trijemovi,

prostori za manipulaciju,

parkirališta,

potporni zidovi,

komunalne građevine i uređaji,

prometne građevine i uređaji,

površine i građevine za šport i rekreaciju,

druge građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa.

Osnovne građevine i ostale građevine grade se unutar gradivog dijela čestice.

Iznimno, izvan gradivog dijela čestice mogu se graditi i uređivati:

potporni zidovi,

prostori za manipulaciju,

parkirališta,

komunalne građevine i uređaji,

prometne građevine i uređaji,

reklamni panoi i oznake.

2.3. Uvjeti oblikovanja građevina

Članak 11.

Građevine gospodarske namjene treba projektirati i oblikovati prema načelima suvremenog oblikovanja industrijskih građevina, uz upotrebu postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija građenja.

Građevine se mogu graditi i kao montažne, prema načelima stavka (1) ovog članka.

Krovište građevine može biti ravno ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine.

Vrsta pokrova i broj streha određeni su, u pravilu, usvojenom tehnologijom građenja objekta.

Na krovište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljavanje te kolektore sunčeve energije.

2.4. Uvjeti oblikovanja pomoćnih građevina

Članak 12.

Za oblikovanje pomoćnih građevina vrijede isti uvjeti oblikovanja kao i za osnovne građevine.

2.5. Uvjeti za smještaj vozila

Članak 13.

Parkiranje i/ili garažiranje vozila rješava se na građevnoj čestici te namjene.

Potreban broj parkirališnih i garažnih mjesta ovisno o vrsti i namjeni prostora u građevinama određuje se:

 


Namjena prostora u                                                  Potreban broj parkirališnih

građevinama gospodarske                                         ili garažnih mjesta na

namjene                                                                    1000 m2 brutto-razvijene površine


proizvodna namjena, poslovna namjena                                    4-8

- servisni i skladišni sadržaji

trgovački sadržaji                                                                 20-40

uredi                                                                                    10-20

drugi poslovni sadržaji                                                               15


2.6. Uvjeti uređenja građevnih čestica

Članak 14.

Najmanje 200ovršine građevne čestice poslovne namjene potrebno je urediti kao parkovne ili zaštitne zelene površine, u pravilu, travnjacima s autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

Rubne dijelove građevnih čestica prema susjednim građevnim česticama, posebice prema česticama s drugim namjenama, treba urediti kao pojaseve zaštitnog zelenila iz stavka (1) ovog članka.

Zelene površine na građevnoj čestici potrebno je opremiti odgovarajućim elementima urbane opreme: klupama, elementima rasvjete, koševima za otpatke i drugim elementima.

Članak 15.

Razlike između različitih nivoa platoa potrebno je savladavati izgradnjom potpornih zidova i nasipa. Kada to tehničke mogućnosti dopuštaju potporne zidove potrebno je izvesti terasasto i ozeleniti.

Kote prilaza pojedinim građevnim česticama gospodarske namjene potrebno je prilagoditi niveleti prilazne ceste ili koti okolnog terena.

Prilaz vatrogasnih vozila građevinama gospodarske namjene treba omogućiti internom kolnom prometnicom dimenzioniranom za interventna vozila, prema važećim zakonima i propisima.

Članak 16.

Građevne čestice mogu se ograđivati ogradom. Ograda može biti puna do visine do 0,8 m, a iznimno može biti i viša u slučaju potrebe tehničke zaštite, ali ne viša od 3,0 m, i u tom slučaju mora biti izvedena kao transparentna ograda od željeznih profila iznad visine od 0,8 m.

Osnovni materijal za izgradnju ograde je kamen, metal, beton i živica.

3. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 17.

U kartografskom prikazu 2. Prometna infrastrukturna mreža i 4. Način i uvjeti gradnje utvrđena je trasa pristupne ceste.

Članak 18.

Interne pristupne ceste unutar zone utvrdit će se kroz izradu detaljnog plana uređenja.

Svaka građevna čestica mora imati neposredan priključak na cestu.

3.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 19.

Gradnja distributivne telekomunikacijske mreže vrši se sukladno kartografskom prikazom broj 2.

Tk mreža unutar zone izgradit će se kao distribucijska kabelska kanalizacija sa PVC, odnosno PEHD cijevima. U zoni treba izgraditi distribucijsku telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) u pločniku svih prometnica ili u zelenom pojasu sa kabelskim zdencima za priključak na telekomunikacijsku mrežu uz svaku građevnu česticu.

Priključak zone na javnu tk mrežu izvest će se izgradnjom DTK od postojećeg kabelskog zdenca na trasi optičkog kabela Rijeka - Zagreb u postojećem podvožnjaku ispod autoputa preko nove državne ceste D 40 (dionica GBA). Kroz novu DTK i postojeću DTK koja je izgrađena do UPS-a Čavle uvući će se novi pretplatnički kabel za zonu.

3.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

Članak 20.

Gradnja vodoopskrbnog sustava vrši se sukladno kartografskom prikazu broj 2.

Priključak zone predviđen je na gravitacioni cjevovod koji prolazi sa istočne strane zone. Cjevovod se opskrbljuje preko vodospreme Vojskovo, zapremine 1500 m3, na koti + 376.

Detaljnim planovima uređenja potrebno je utvrditi razvodnu mrežu unutar zone.

Gradnji novih i rekonstrukciji postojećih građevine ne moze se pristupiti ukoliko nije osiguran odgovarajući priključak na vodovodnu mrežu.

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 21.

Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2, izgradnjom zajedničkog kolektora i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Prikupljanje sanitarnih otpadnih voda iz objekata vršit će se preko gravitacione mreže kolektora promjera 300 mm, do spoja na planirani kolektor koji prolazi budućom cestom GBA. Do izgradnje planiranog kolektora predviđeno je privremeno priključenje na kompaktni biološki uređaj, koji treba zadovoljiti parametre izlaznih voda od 20 mg/l za BPK-5 i 20 mg/l za suspendirane tvari. Ispust pročišćenih voda vršit će se u podzemlje. Položaj uređaja potrebno je utvrditi u detaljnom planu uređenja.

Na svim priključcima objekata i lomovima trase kanalizacije izvest će se revizijska okna min. gabarita 1.0/1.0 m, sa poklopcem 600/600 mm.

Oborinske vode sa planiranih prometnica i operativnih platoa i parkirališta, prikupljat će se sustavom zatvorene odvodnje. Prije ispuštanja u teren će se oborinske vode sa zagađenih površina obraditi na odgovarajućim separatorima.

Razvod mreže oborinske odvodnje uskladit će se sa nagibom cestovnih površina.

Krovne oborinske vode upuštat će se u teren, sa izvedbom upojnih bunara na mjestima gdje je veća koncentracija dotoka oborinskih voda.

Gradnji novih i rekonstrukciji postojećih građevina ne može se pristupiti ukoliko nije osiguran odgovarajući priključak na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 22.

Elektroopskrbni sustav potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.

Napajanje električnom energijom osigurat će se iz novih trafostanica 10(20)/0,4 kV, koje je potrebno izgraditi unutar zone plana i postojeće TS Cernik 3, smještene izvan granica plana.

Detaljnim planom uređenja potrebno je utvrditi lokacije i broj trafostanica.

4. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

Članak 23.

Kod uređenja javnih zelenih površina potrebno je sačuvati postojeće vrijedno zelenilo te ga nadopunjavati autohtonim raslinjem.

5. Postupanje s otpadom

Članak 24.

Unutar područja obuhvata plana predviđeno je organizirano prikupljanje otpada odvojeno po vrstama u odgovarajućim kontejnerima.

Lokacije kontejnera za prikupljanje i sortiranje otpadaka trebaju imati direktni pristup s kolnih površina.

Spremnici, kontejneri i druga oprema u kojoj se otpad skuplja moraju biti tako opremljeni da se spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada i širenje prašine, buke i mirisa.

Članak 25.

Proizvođač otpada, te svi sudionici u postupanju s otpadom (skupljač, obrađivač) dužni su pridržavati se odredbi Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 34/1995) i drugih propisa:

- Pravilnika o vrstama otpada (»Narodne novine« broj 27/ 1996)

- Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (»Narodne novine« broj 123/1997)

- Pravilnika o postupanju s ambalažnim otpadom (»Narodne novine« broj 53/1996)

- Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (»Narodne novine« broj 32/1998).

Članak 26.

Postupanje s tehnološkim otpadom mora se obavljati u skladu s propisima.

Proizvođač otpadnih ulja je dužan, ovisno o području primjene svježih ulja, skupiti dio otpadnih ulja. Količina otpadnih ulja umnožak je količine upotrebljenih svježih ulja i obveznog faktora skupljanja za određeno područje primjene (tablica u članku 13. Pravilnika o vrstama otpada).

Spremnici za prikupljanje otpadnog ulja moraju, uz zakonom propisane oznake, nositi i oznaku kategorije otpadnog ulja. Zabranjeno je miješanje otpadnih ulja različitih kategorija kao i miješanje s drugim tvarima.

Članak 27.

Ambalažni otpad proizvođač skuplja odvojeno po vrstama ambalažnog materijala.

Ambalažni otpad skuplja se unutar građevine gospodarske namjene ili u njenoj neposrednoj blizini, u spremnike postavljene za tu namjenu.

Proizvođač osigurava skupljanje i obrađivanje ambalažnog otpada proizvoda koje je stavio u promet.

Distributer proizvoda u ambalaži mora preuzimati povratnu ambalažu proizvoda koje je stavio u promet.

Proizvođač osigurava obradu ambalažnog otpada postupcima i tehnologijama koje omogućuju ponovno korištenje ambalaže u istu svrhu ili u svrhu proizvodnje istog ili drugog materijala ili u svrhu proizvodnje energije.

6. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 28.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 17/90 i 26/93) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (»Narodne novine« broj 37/90).

Članak 29.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakonu o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95).

Članak 30.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općine Jelenje, Čavle, Kostrena i Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/98).

Članak 31.

Pri odabiru uređaja za pročišćavanje otpadnih voda mora se voditi računa da uređaj za pročišćavanje mora postići takve karakteristike pročišćavanja da efluent udovoljava vrijednostima iz članka 2. Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine« broj 40/49) i članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine« broj 6/01).

Članak 32.

Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje treba provoditi sukladno Zakonu o građenju i postojećim tehničkim propisima.

Članak 33.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja pozara na građevinama i otvorenom prostoru, građevine moraju imati vatrogasni prilaz određen po posebnom propisu.

7. Mjere provedbe plana

Članak 34.

Gradnji građevina odnosno uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih građevina i uređaja komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina.

Kod gradnje novih objekata i uređenja javnih površina potrebno je poštivati odredbe Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82).

7.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

Članak 35.

Unutar područja obuhvata plana propisana je obveza izrade detaljnih planova uređenja.

Granice područja izrade detaljnih planova označene su na kartografskom prilogu br. 3 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.

Na području na kojem nije izrađen detaljni plan uređenja ne može se odobriti građenje.

Iznimno od ovih odredbi, može se odobriti rekonstrukcija postojeće građevine unutar postojećih gabarita.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Plan je izrađen u tri izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Čavle i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle.

Članak 37.

Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Općine Čavle i Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Članak 38.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine njegov sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 39.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/01

Ur. broj: 2170-03-03-01-2

Čavle, 30. siječnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Damir Stilinović, dipl.ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr