SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
134

178.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 28. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćen tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na prijedlog Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (Klasa: 323-01/06-01/1843, Ur. broj: 525-13-06-02-GG, od 14. studenog 2006.), donosi 20. prosinca 2006. godine

ODLUKU
o ustanovljenju lovišta broj VIII/131 - »BELEJ-OSOR«

Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljuje se zajedničko otvoreno lovište broj: VIII/131 - »BELEJ-OSOR« na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: lovište).

Članak 2.

Opis granice lovišta: Početna točka granice lovišta nalazi se na obali mora u predjelu Baneštrovica na granici k.o. Ustrine i k.o. Stivan, te nastavlja dalje granicom katastarskih općina (suhozidom) u smjeru sjeveroistoka preko predjela Partinjev kroz mjesto Gradiška do tromeđe k.o. Stivan, k.o. Ustrine i k.o. Belej. Ide dalje granicom k.o. Belej i k.o. Stivan suhozidom u smjeru sjevera preko trigonometra 187, predjela Šulba, trigonometra 169 prelazi cestu Cres - Lošinj i dalje ide suhozidom u smjeru sjeveroistoka granicom k. o. Stivan i k.o. Belej, preko predjela Bunci i Prelozi do tromeđe katastarskih općina Vrana, Stivan i Belej. Dalje granica ide u smjeru jugoistoka putem preko predjela Basov do uvale Koromačna. Ide dalje morskom obalom u smjeru juga do suhozida na morskoj obali 200m prije rta Loski. Dalje granica ide suhozidom u smjeru jugozapada preko predjela Koludraško i trigonometra 82 dolazi na trigonometar 101. Nastavlja dalje istim smjerom putom preko trigonometra 85 i 250 m nakon trigonometra 85 dolazi na suhozid. Nastavlja dalje tim suhozidom u smjeru sjeverozapada do trigonometra 152 na granici k.o. Ustrine i k.o. Osor, dalje ide granicom k.o. Ustrine i k.o. Osor u smjeru jugozapada do ceste Belej - Osor i tom cestom u Osor, pa morskom obalom u smjeru sjevera do početne točke u predjelu Baneštrovica na granici k.o. Ustrine i k.o. Stivan.

- Mjesta obilježbe granice lovišta: Granica lovišta obilježava se obavještajnim tablama od prirodnog materijala dimenzija ne manjih od 60x40 cm koje se postavljaju na vidljivim mjestima i javnim prometnicama sukladno lovnogospodarskoj osnovi.

- Reljefni karakter i zemljopisni položaj lovišta: Lovište mediteranskog tipa na središnjem dijelu otoka Cresa.

Sastavni dio ove Odluke je karta lovišta s ucrtanom granicom u mjerilu 1: 25000.

Članak 3.

Ukupna površina lovišta iznosi 5.115 ha.

Točan razmjer između državnog i privatnog posjeda, te između poljoprivrednih i šumskih površina utvrdit će se kod izrade lovnogospodarske osnove te će biti iskazan u obrascu LGO-1.

Članak 4.

U lovištu od prirode obitavaju

a)glavne vrste divljači:
zec obični
fazan-gnjetlovi

b) ostale vrste divljači - sve druge vrste divljači koje od prirode stalno ili povremeno obitavaju ili prelaze preko lovišta

c) ostale životinjske vrste koje od prirode obitavaju u lovištu, a njima se ne gospodari po Zakonu o lovstvu.

U lovištu se prema mogućnostima može okvirno uzgajati sljedeći broj divljači u matičnom (proljetnom) fondu:

zec obični 150 grla

fazan-gnjetlovi 100 kljunova

Točan broj svih vrsta divljači koje se u lovištu mogu uzgajati, štititi i koristiti propisat će se lovnogospodarskom osnovom.

Članak 5.

Mjere za sprječavanje šteta od divljači koje je dužan poduzeti lovoovlaštenik: donošenje godišnjeg plana za poduzimanje određenih mjera za sprječavanje štete (sezonski, po vrstama divljači i vrstama šteta od divljači, kulturama i sl.); nabavljanje zaštitnih sredstava za izvršenje godišnjeg plana (mehaničkih ili kemijskih repelenata); pravovremena i besplatna raspodjela odgovarajućih zaštitnih sredstava korisnicima zemljišta, na njihov zahtjev, uz prethodnu javnu obavijest i davanje uputa za njihovu upotrebu; održavanje brojnog stanja divljači u granicama dozvoljenog kapaciteta divljači propisanog lovnogospodarskom osnovom, provođenje mjera prehrane i prihrane, očuvanje i poboljšanje staništa propisanih lovnogospodarskom osnovom te ostale uobičajene mjere zaštite značajne za područje i vrste divljači koje obitavaju u lovištu.

Članak 6.

Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode izdaje mjere i uvjete zaštite prirode na zahtjev lovoovlaštenika, a isti se moraju ugraditi u lovnogospodarsku osnovu.

Članak 7.

Lovnogospodarske osnove za lovišta koja su ustanovljena u zaštićenim područjima lovoovlaštenik donosi na odobrenje uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/99

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-28

Rijeka, 20. prosinca 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=208&mjesto=00001&odluka=178
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr