SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
134

174.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 28. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćen tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na prijedlog Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (Klasa: 323-01/06-01/1982, Ur. broj: 525-13-06-02-GG, od 11. prosinca 2006.), donosi 20. prosinca 2006. godine

ODLUKU
o ustanovljenju lovišta broj VIII/126 - »HRELJIN«

Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljuje se zajedničko otvoreno lovište broj: VIII/126 - »HRELJIN« na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: lovište).

Članak 2.

Opis granice lovišta: Početna točka granice lovišta nalazi se u Bakarskom zaljevu (rt Dobra). Nastavlja dalje okomito na slojnice preko predjela Križ pa putom 100 m zapadno od vrha Glavčina (252) pa kroz mjesto Meja po cjelici i cesti do 200 m istočno od trigonometra 284 gdje skreće u smjeru sjeveroistoka na put prema željezničkoj stanici Meja. Ide dalje do željezničke stanice Meja i nastavlja dalje putom u istom smjeru do granice k.o. Hreljin i k.o. Praputnjak u Hreljinskom polju. Ide dalje granicom k.o. Hreljin i k.o. Praputnjak preko predjela Plasina i predjela Jezero te dolazi na put na tromeđi državnog lovišta broj VIII/13 »LOKVE«, zajedničkog lovišta VIII/125 »KRASICA« i zajedničkog lovišta broj VIII/126 »HRELJIN«. Ide dalje putem po granici državnog lovišta broj VIII/13 »LOKVE« do tromeđe državnog lovišta broj VIII/13 »LOKVE«, zajedničkog lovišta broj VIII/112 »VRANJAK« i zajedničkog lovišta broj VIII/126 »HRELJIN«, pa skreće 200 m prema zapadu do granice k.o. Hreljin i k.o. Fužine. Nastavlja dalje tom granicom u smjeru jugoistoka do kote Jelenčić (1106), i u istom smjeru po granici k.o. Zlobin i k.o. Fužine preko Zlobinskog brda dolazi na vrh Kopula (983). Nastavlja dalje u smjeru jugozapada granicom k.o. Zlobin i k.o. Lič preko trigonometra 922 do ceste Lič - Zlobin, pa cestom prema Zlobinu i granicom državnog lovišta broj VIII/15 »PLANINA« preko željezničke pruge Rijeka - Zagreb preko predjela Zaščrbac do vrha Dedomir (701). Nastavlja dalje u smjeru juga do mjesta Šimići, pa cestom do Klarića. Od Klarića ide dalje u smjeru jugozapada po granici k.o. Veli Dol i k.o. Drivenik, pa granicom k.o. Šmrika i k.o. Jadranovo do morske obale u uvali Grabrova, pa morskom obalom u smjeru sjeverozapada do početne točke u Bakarskom zaljevu (rt Dobra).

- Mjesta obilježbe granice lovišta: Granica lovišta obilježava se obavještajnim tablama od prirodnog materijala dimenzija ne manjih od 60x40 cm koje se postavljaju na vidljivim mjestima i javnim prometnicama sukladno lovnogospodarskoj osnovi.

- Reljefni karakter i zemljopisni položaj lovišta: Lovište mediteransko-brdsko-gorskog tipa u središnjem dijelu Primorsko-goranske županije.

Sastavni dio ove Odluke je karta lovišta s ucrtanom granicom u mjerilu 1: 25000.

Članak 3.

Ukupna površina lovišta iznosi 5.706 ha.

Točan razmjer između državnog i privatnog posjeda, te između poljoprivrednih i šumskih površina utvrdit će se kod izrade lovnogospodarske osnove te će biti iskazan u obrascu LGO-1.

Članak 4.

U lovištu od prirode obitavaju

a)glavne vrste divljači:
jelen obični
srna obična
svinja divlja
smeđi medvjed

b) ostale vrste divljači - sve druge vrste divljači koje od prirode stalno ili povremeno obitavaju ili prelaze preko lovišta

c) ostale životinjske vrste koje od prirode obitavaju u lovištu, a njima se ne gospodari po Zakonu o lovstvu.

U lovištu se prema mogućnostima može okvirno uzgajati sljedeći broj divljači u matičnom (proljetnom) fondu:

jelen obični 22 grla

srna obična 74 grla

svinja divlja 24 grla

smeđi medvjed 6 grla

Točan broj svih vrsta divljači koje se u lovištu mogu uzgajati, štititi i koristiti propisat će se lovnogospodarskom osnovom.

Članak 5.

Mjere za sprječavanje šteta od divljači koje je dužan poduzeti lovoovlaštenik: donošenje godišnjeg plana za poduzimanje određenih mjera za sprječavanje štete (sezonski, po vrstama divljači i vrstama šteta od divljači, kulturama i sl.); nabavljanje zaštitnih sredstava za izvršenje godišnjeg plana (mehaničkih ili kemijskih repelenata); pravovremena i besplatna raspodjela odgovarajućih zaštitnih sredstava korisnicima zemljišta, na njihov zahtjev, uz prethodnu javnu obavijest i davanje uputa za njihovu upotrebu; održavanje brojnog stanja divljači u granicama dozvoljenog kapaciteta divljači propisanog lovnogospodarskom osnovom, provođenje mjera prehrane i prihrane, očuvanje i poboljšanje staništa propisanih lovnogospodarskom osnovom te ostale uobičajene mjere zaštite značajne za područje i vrste divljači koje obitavaju u lovištu.

Članak 6.

Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode izdaje mjere i uvjete zaštite prirode na zahtjev lovoovlaštenika, a isti se moraju ugraditi u lovnogospodarsku osnovu.

Članak 7.

Lovnogospodarske osnove za lovišta koja su ustanovljena u zaštićenim područjima lovoovlaštenik donosi na odobrenje uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustanovljenju zajedničkog lovišta broj: 28 -»HRELJIN-HRELJIN« (»Službene novine« broj 17/96).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/99

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-24

Rijeka, 20. prosinca 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=208&mjesto=00001&odluka=174
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr