SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
134

172.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 28. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćen tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na prijedlog Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (Klasa: 323-01/06-01/1982, Ur. broj: 525-13-06-02-GG, od 11. prosinca 2006.), donosi 20. prosinca 2006. godine

ODLUKU
o ustanovljenju lovišta broj VIII/121 - »KLANA«

Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljuje se zajedničko otvoreno lovište broj: VIII/121 - »KLANA« na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: lovište).

Članak 2.

Opis granice lovišta: Početna točka se nalazi na Kičelju (kota 606 iznad izvora Rječine), te se proteže jugozapadno planinskom stazom u Duboki jarak (trigonometar 348) i istom stazom do Podkladišća (Japlenica). Nastavlja dalje istom stazom na Priburje, Kusarebe i putem do ceste za Studenu. Dalje ide asfaltnom cestom do raskrižja sa Petrolejskom cestom, pa Petrolejskom cestom do Škalnice (vatrogasni dom). Dalje ide putem u smjeru sjevera pa na raskrižju puteva zapadno od Golaša (696) skreće u smjeru sjeverozapada preko Popenca, trigonometra 738 i Liskovca dolazi na granicu Republike Slovenije, te granicom Republike Slovenije do potoka Podlišić na granici sa državnim lovištem broj VIII/21 »SMREKOVA DRAGA«. Nastavlja dalje po granici državnog lovišta broj VIII/21 »SMREKOVA DRAGA« na Liščić (885), Grmada (940), Pliš (933) do mosta na potoku Rječina na cestu južno od drvne industrije »KLANA«. Nastavlja dalje po granici državnog lovišta broj VIII/21 »SMREKOVA DRAGA« preko kote 749 i trigonometra 614, kolnim putem do tromeđe državnog lovišta broj VIII/21 »SMREKOVA DRAGA«, zajedničkog lovišta broj VIII/124 »GROBNIK« i zajedničkog lovišta broj VIII/121 »KLANA«. Nastavlja dalje putem u smjeru istoka prema trigonometru 604, te dalje u smjeru juga putem pa zidom do 150 m istočno od Velog briga (622), te dalje nastavlja putem u smjeru jugoistoka do početne točke na Kičelju (kota 606 iznad izvora Rječine).

- Mjesta obilježbe granice lovišta: Granica lovišta obilježava se obavještajnim tablama od prirodnog materijala dimenzija ne manjih od 60x40 cm koje se postavljaju na vidljivim mjestima i javnim prometnicama sukladno lovnogospodarskoj osnovi.

- Reljefni karakter i zemljopisni položaj lovišta: Lovište brdsko-gorskog tipa na istočnom dijelu Primorsko-goranske županije.

Sastavni dio ove Odluke je karta lovišta s ucrtanom granicom u mjerilu 1: 25000.

Članak 3.

Ukupna površina lovišta iznosi 2.614 ha.

Točan razmjer između državnog i privatnog posjeda, te između poljoprivrednih i šumskih površina utvrdit će se kod izrade lovnogospodarske osnove te će biti iskazan u obrascu LGO-1.

Članak 4.

U lovištu od prirode obitavaju

a)glavne vrste divljači:
jelen obični
srna obična
svinja divlja
smeđi medvjed

b) ostale vrste divljači - sve druge vrste divljači koje od prirode stalno ili povremeno obitavaju ili prelaze preko lovišta

c) ostale životinjske vrste koje od prirode obitavaju u lovištu, a njima se ne gospodari po Zakonu o lovstvu.

U lovištu se prema mogućnostima može okvirno uzgajati sljedeći broj divljači u matičnom (proljetnom) fondu:

jelen obični 42 grla

srna obična 76 grla

svinja divlja 20 grla

smeđi medvjed 3 grla

Točan broj svih vrsta divljači koje se u lovištu mogu uzgajati, štititi i koristiti propisat će se lovnogospodarskom osnovom.

Članak 5.

Mjere za sprječavanje šteta od divljači koje je dužan poduzeti lovoovlaštenik: donošenje godišnjeg plana za poduzimanje određenih mjera za sprječavanje štete (sezonski, po vrstama divljači i vrstama šteta od divljači, kulturama i sl.); nabavljanje zaštitnih sredstava za izvršenje godišnjeg plana (mehaničkih ili kemijskih repelenata); pravovremena i besplatna raspodjela odgovarajućih zaštitnih sredstava korisnicima zemljišta, na njihov zahtjev, uz prethodnu javnu obavijest i davanje uputa za njihovu upotrebu; održavanje brojnog stanja divljači u granicama dozvoljenog kapaciteta divljači propisanog lovnogospodarskom osnovom, provođenje mjera prehrane i prihrane, očuvanje i poboljšanje staništa propisanih lovnogospodarskom osnovom te ostale uobičajene mjere zaštite značajne za područje i vrste divljači koje obitavaju u lovištu.

Članak 6.

Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode izdaje mjere i uvjete zaštite prirode na zahtjev lovoovlaštenika, a isti se moraju ugraditi u lovnogospodarsku osnovu.

Članak 7.

Lovnogospodarske osnove za lovišta koja su ustanovljena u zaštićenim područjima lovoovlaštenik donosi na odobrenje uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustanovljenju zajedničkog lovišta broj: 23 - »KLANA« (»Službene novine« broj 17/96, 19/00).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/99

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-22

Rijeka, 20. prosinca 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=208&mjesto=00001&odluka=172
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr