SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
134

166.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 28. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćen tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na prijedlog Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (Klasa: 323-01/06-01/1982, Ur. broj: 525-13-06-02-GG, od 11. prosinca 2006.), donosi 20. prosinca 2006. godine

ODLUKU
o ustanovljenju lovišta broj VIII/114 - »MRKOPALJ«

Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljuje se zajedničko otvoreno lovište broj: VIII/114 - »MRKOPALJ« na području Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: lovište).

Članak 2.

Opis granice lovišta: Početna točka granice lovišta nalazi se u mjestu Tuk kod planinarskog doma. Dalje ide u smjeru jugozapada (granicom državnog lovišta broj VIII/2 »BJELOLASICA«) na Maj vrh (1268), pa skreće u smjeru sjeverozapada preko vrha Unka, trigonometra 1052, kote 933 gdje se malo lomi prema jugu, ali još uvijek granica ide u smjeru sjeverozapada i na dužini od oko 1000 m u predjelu Jarčina dolazi na granicu k.o. Mrkopalj i k.o. Sunger. Tu granica dolazi na put koji u smjeru sjevera vodi prema Sungeru, ide tim putem do Sungera odnosno ceste Sunger - Brestova Draga, skreće u smjeru sjeveroistoka i ide cestom kroz Sunger do raskrižja sa cestom Sunger - Presika - Lučica i skreće u smjeru sjeveroistoka. Dalje ide tom cestom u dužini od 300 m i dolazi na raskrižje sa lokalnom cestom, skreće u smjeru jugoistoka, ide dalje tom cestom i na udaljenosti od oko 500 m dolazi na granicu k.o. Sunger i k.o. Mrkopalj. Dalje nastavlja u smjeru istoka prema brdu Vranjak (987) na udaljenosti na oko 200 m od kote dolazi do puta koji ide do ceste za Mrkopalj, dalje ide tom cestom u smjeru sjevera preko predjela Mrzle drage, kote 927 i dolazi na granicu k.o. Mrkopalj i k.o. Delnice i ujedno i tromeđu državnog lovišta broj VIII/2 »BJELOLASICA«, zajedničkog lovišta VIII/115 »PETEHOVAC« i zajedničkog lovišta VIII/114 »MRKOPALJ«. Dalje nastavlja granicom k.o. Mrkopalj i k.o. Delnice preko kote 1104 (Čurmuž vrh) i trigonometra 1077 i dolazi na tromeđu k.o. Delnice, k.o. Stari Laz i k.o. Mrkopalj. Dalje ide putem prema Poljicima i nakon 1200 m skreće prema istoku na cestu Stari Laz - Mrkopalj gdje dolazi na granicu k.o. Mrkopalj i k.o. Stari Laz. Dalje nastavlja granicom k.o. Mrkopalj i k.o. Stari Laz preko kote Lazine (1058) do kote 1190, pa skreće u pravcu zapada i nakon 400 m dolazi na tromeđu državnog lovišta broj VIII/2 »BJELOLASICA«, zajedničkog lovišta broj VIII/113 »VIŠNJEVICA« i zajedničkog lovišta broj VIII/114 »MRKOPALJ«. Dalje ide granicom državnog lovišta broj VIII/2 »BJELOLASICA« u smjeru juga preko kote 1043 do početne točke kod planinarskog doma u mjestu Tuk.

- Mjesta obilježbe granice lovišta: Granica lovišta obilježava se obavještajnim tablama od prirodnog materijala dimenzija ne manjih od 60x40 cm koje se postavljaju na vidljivim mjestima i javnim prometnicama sukladno lovnogospodarskoj osnovi.

- Reljefni karakter i zemljopisni položaj lovišta: Lovište brdsko-gorskog tipa u središnjem dijelu Primorsko-goranske županije.

Sastavni dio ove Odluke je karta lovišta s ucrtanom granicom u mjerilu 1: 25000.

Članak 3.

Ukupna površina lovišta iznosi 2.396 ha.

Točan razmjer između državnog i privatnog posjeda, te između poljoprivrednih i šumskih površina utvrdit će se kod izrade lovnogospodarske osnove te će biti iskazan u obrascu LGO-1.

Članak 4.

U lovištu od prirode obitavaju

a)glavne vrste divljači:
jelen obični
srna obična
svinja divlja
smeđi medvjed

b) ostale vrste divljači - sve druge vrste divljači koje od prirode stalno ili povremeno obitavaju ili prelaze preko lovišta

c) ostale životinjske vrste koje od prirode obitavaju u lovištu, a njima se ne gospodari po Zakonu o lovstvu.

U lovištu se prema mogućnostima može okvirno uzgajati sljedeći broj divljači u matičnom (proljetnom) fondu:

jelen obični 11 grla

srna obična 28 grla

svinja divlja 11 grla

smeđi medvjed 4 grla

Točan broj svih vrsta divljači koje se u lovištu mogu uzgajati, štititi i koristiti propisat će se lovnogospodarskom osnovom.

Članak 5.

Mjere za sprječavanje šteta od divljači koje je dužan poduzeti lovoovlaštenik: donošenje godišnjeg plana za poduzimanje određenih mjera za sprječavanje štete (sezonski, po vrstama divljači i vrstama šteta od divljači, kulturama i sl.); nabavljanje zaštitnih sredstava za izvršenje godišnjeg plana (mehaničkih ili kemijskih repelenata); pravovremena i besplatna raspodjela odgovarajućih zaštitnih sredstava korisnicima zemljišta, na njihov zahtjev, uz prethodnu javnu obavijest i davanje uputa za njihovu upotrebu; održavanje brojnog stanja divljači u granicama dozvoljenog kapaciteta divljači propisanog lovnogospodarskom osnovom, provođenje mjera prehrane i prihrane, očuvanje i poboljšanje staništa propisanih lovnogospodarskom osnovom te ostale uobičajene mjere zaštite značajne za područje i vrste divljači koje obitavaju u lovištu.

Članak 6.

Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode izdaje mjere i uvjete zaštite prirode na zahtjev lovoovlaštenika, a isti se moraju ugraditi u lovnogospodarsku osnovu.

Članak 7.

Lovnogospodarske osnove za lovišta koja su ustanovljena u zaštićenim područjima lovoovlaštenik donosi na odobrenje uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustanovljenju zajedničkog lovišta broj: 16 - »MRKOPALJ« (»Službene novine« broj 17/96)

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/99

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-16

Rijeka, 20. prosinca 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=208&mjesto=00001&odluka=166
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr