SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
134

154.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 28. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćen tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 20. prosinca 2006. godine donijela je

ODLUKU
o ustanovljenju lovišta broj VIII/102 - »RAB«

Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljuje se zajedničko otvoreno lovište broj: VIII/102 - »RAB« na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: lovište).

Članak 2.

Opis granice lovišta: Početna točka granice lovišta nalazi se u najjužnijem dijelu zaljeva Kamporska draga gdje se spaja sa zapadnom stranom Kamporskog polja u podnožju brda. Dalje granica ide u smjeru sjevera morskom obalom uključujući otočiće Mamun, Sridnjak i Šailovac i dalje obalom, zaljevom Supetarska Draga, zaljevom Lopar, preko rta Stojan na sjeveru otoka Raba, dalje obalom otoka u smjeru jugoistoka uključujući otočiće Lukovac i Mišnjak do zaljeva, - uvale Sv. Fumije, do najjužnije točke Kamporskog polja. Tu granica produžava u smjeru sjeverozapada, podnožjem brda na zapadnoj strani Kamporskog polja sve do početne točke u zaljevu Kamporska draga.

- Mjesta obilježbe granice lovišta: Granica lovišta obilježava se obavještajnim tablama od prirodnog materijala dimenzija ne manjih od 60x40 cm koje se postavljaju na vidljivim mjestima i javnim prometnicama sukladno lovnogospodarskoj osnovi.

- Reljefni karakter i zemljopisni položaj lovišta: Mediteransko lovište nizinskog tipa smješteno na otoku Rabu izuzev poluotoka Kalifront.

Sastavni dio ove Odluke je karta lovišta s ucrtanom granicom u mjerilu 1:25000.

Članak 3.

Ukupna površina lovišta iznosi 7.056 ha.

Točan razmjer između državnog i privatnog posjeda, te između poljoprivrednih i šumskih površina utvrdit će se kod izrade lovnogospodarske osnove te će biti iskazan u obrascu LGO-1.

Članak 4.

U lovištu od prirode obitavaju

a)glavne vrste divljači:
zec obični
fazan-gnjetlovi

b) ostale vrste divljači - sve druge vrste divljači koje od prirode stalno ili povremeno obitavaju ili prelaze preko lovišta

c) ostale životinjske vrste koje od prirode obitavaju u lovištu, a njima se ne gospodari po Zakonu o lovstvu.

U lovištu se prema mogućnostima može okvirno uzgajati sljedeći broj divljači u matičnom (proljetnom) fondu:

zec obični 250 grla

fazan-gnjetlovi 250 kljunova

Točan broj svih vrsta divljači koje se u lovištu mogu uzgajati, štititi i koristiti propisat će se lovnogospodarskom osnovom.

Članak 5.

Mjere za sprječavanje šteta od divljači koje je dužan poduzeti lovoovlaštenik: donošenje godišnjeg plana za poduzimanje određenih mjera za sprječavanje štete (sezonski, po vrstama divljači i vrstama šteta od divljači, kulturama i sl.); nabavljanje zaštitnih sredstava za izvršenje godišnjeg plana (mehaničkih ili kemijskih repelenata); pravovremena i besplatna raspodjela odgovarajućih zaštitnih sredstava korisnicima zemljišta, na njihov zahtjev, uz prethodnu javnu obavijest i davanje uputa za njihovu upotrebu; održavanje brojnog stanja divljači u granicama dozvoljenog kapaciteta divljači propisanog lovnogospodarskom osnovom, provođenje mjera prehrane i prihrane, očuvanje i poboljšanje staništa propisanih lovnogospodarskom osnovom te ostale uobičajene mjere zaštite značajne za područje i vrste divljači koje obitavaju u lovištu.

Članak 6.

Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode izdaje mjere i uvjete zaštite prirode na zahtjev lovoovlaštenika, a isti se moraju ugraditi u lovnogospodarsku osnovu.

Članak 7.

Lovnogospodarske osnove za lovišta koja su ustanovljena u zaštićenim područjima lovoovlaštenik donosi na odobrenje uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustanovljenju zajedničkog lovišta broj: 2 - »RAB« (»Službene novine« broj 17/96).

Članak 9.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu po dobivanju suglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Klasa: 021-04/06-02/99

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-4

Rijeka, 20. prosinca 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=208&mjesto=00001&odluka=154
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr