SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
OPĆINA ČAVLE
134

33.

Općinsko Poglavarstvo Općine Čavle, u pravnoj stvari promjene statusa javnog dobra u k.o. Cernik-Čavle, temeljem članka 35., stavak 4. i 6 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 35 Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 03/06 - pročišćen tekst), na sjednici održanoj 7. prosinca 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da su nekretnine dio k.č. 5709/6, k.o. Cernik- Čavle,u površini od 16 m2 i dio k.č. 5735/5, k.o. Cernik-Čavle u površini od 10 m2, te k.č. 2/2, k.o. Cernik-Čavle, površine 255 m2, sve upisane u z.k.ul. PI, izgubile značaj javnog dobra u općoj uporabi, te predstavljaju dvorište župnog stana crkve sv. Bartola u Cerniku.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci, provest će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će se na nekretnini iz točke 1. ove Odluke brisati javno dobro i kao vlasnika iste upisati Općinu Čavle.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/06-01/49

Ur. broj: 2170-03-06-01-15

Čavle, 7. prosinca 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Željko Lambaša, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr