SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
134

33.

Na temelju članka 28 stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 i 178/04), članka 46. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« broj 26/01, 03/02 i 09/02) Općinsko Vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 10. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja objekata komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori, raspored i način održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine iznos od 2.949.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi:

.Grobna pristojba u iznosu od 120.000,00 kuna

.Komunalna naknada u iznosu od 2.829.000,00 kuna


2.949.000,00 kuna

Članak 4.

Sredstva iz predhodnog ćlanka raspoređuju se na sljedeće namjene:

.tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 800.000,00 kn

.održavanje parkova i zelenih površina 90.000,00 kn

.održavanje groblja 271.000,00 kn

.javna rasvjeta 505.000,00 kn

.izdaci za korištenje deponija
i zbrinjavanje otpada 1.014,000,00 kn

.održavanje »Bio diska« koncesija 173.000,00 kn

.veterinarske i sanitarne usluge 60.000,00 kn

.vodna naknada 36.000,00 kn


UKUPNO 2.949.000,00 kn

Nivo održavanja komunalne infrastrukture planiran je u istim ili sličnim veličainama u odnosu na iznose u 2006. godini.

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:

Članak 5.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

- sanacija potpornigh zidova na nerazvrstanim cestama

- sanacija udarnih rupa i asfaltiranje narazvrstanih cesta

- održavanje odvodnih kanala u zahvatu cesta

- horizontalna signalizacija

Raspored novčanih sredstava po Mjesnim odborima po ovoj poziciji rasporedit će se na osnovu Zaključka Poglavarstva o načinu rasporeda prema Godišnjem planu nabavki.

Sveukupno za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine: 800.000,00 kuna

-za nerazvrstane ceste na području
MO Bribir 280.000,00 kn

-za nerazvrstane ceste na području
MO Grižane 208.000,00 kn

-za nerazvrstane ceste na području
MO Tribalj 160.000,00 kn

-za nerazvrstane ceste na području
MO Drivenik 152.000,00 kn

Mjesni dbori će u zadanim veličinama planianih sredstava prema svojim planovima i odrediti prioritete uređenja i saniranja nerazvrstanih cesta.

2. ODRŽAVANJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA

Članak 6.

Program obuhvaća sve radove za održavanje zelenih površina koja je potrebno tokom goduine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontuniranoi stručno od hortikulture do uređenja naprava u istima.

Za održaanje parkova i zelenih površina planirana su sredstva u visini od 90.000,00 kn i to po mjestima kako slijedi:

Drivenik 13.000,00 kuna, Tribalj 19.000,00 kuna, Grižane- Belgrad 26.000,00 kuna, Bribir 32.000,00 kuna.

3. ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 7.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se

.redovito održavanje groblja
(pet grobalja) 211.000,00 kuna

.čišćenje prilaza grobljima 30.000,00 kuna

.popravci na grobljimai okolišu 30.000,00 kuna


UKUPNO 271.000,00 kuna

4. JAVNA RASVJETA

Članak 8.

Program javne rasvjete obuhvaća slijedeće djelatnosti:

.utrošak struje javne rasvjete 325.000,00 kuna

.održavanje javne rasvjete 180.000,00 kuna


UKUPNO 505.000,00 kuna

a) Utrošak struje električne rasvjete planiran je na nivou 2006. godine uz racionalizaciju utroška.

b) Održavanje javne rasvjete svedeno je na izmjenu dotrajalih i pregorjelih sijalica određenog broja dotrajalih rasvjetnih tjela a sve prema jedinačnim cijenama o izvođenju radova.

c) proširenje javne rasvjete odnosi se na postavljanje pojedinačnih rasvjetnih tijela na području općine a prema uzahtjevima MO uz prethodnu konzultaciju odjela za komunalne poslove.

5. IZDACI ZA KORIŠTENJE DEPONIJA »DUPLJE« I ZBRINJAVANJE OPTADA

Članak 9.

.korištenje deponija »Duplje« 648.000,00 kuna

.zbrinjavanje krupnog otpada
i divljih deponija 366.000,00 kuna


UKUPNO 1.014.000,00 kuna

6. ODRŽAVANJE »BIO DISKA«

Članak 10.

održavanje »bio diska »Bribir obuhvaća:

.nadzor i osnovno tekuće održavanje 118.000,00 kuna

.zbrinjavanje nus produkta 35.000,00 kuna

.pogonska energija 20.000,00 kuna


UKUPNO 173.000,00 kuna

7.VETERINARSKE I SANITARNE
USLUGE 60.000,000 kuna

8.VODNA NAKNADA 36.000.000 kuna


UKUPNO 1 - 8 = 2.949.000,00 kn

Članak 11.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/06-01-12

Ur. broj: 2107-03/06-01-10-10-1

Bribir, 11. prosinca 2006.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=207&mjesto=91253&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr