SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA MATULJI
134

21.

Na temelju članka 1. i članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 30/01) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2006. godine, donosi

GODIŠNJI PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I
GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE za 2007. GODINU

OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture, kao i izvori i namjena sredstava za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Plana čine:

a/ prihodi od komunalne naknade 2.525.000,00 kn

b/ učešće investitora u izgradnji

komunalnih objekata 4.000.000,00 kn

c/ sredstva Proračuna 27.987.600,00 kn

d/ potpore države i PGŽ 1.000.000,00 kn


UKUPNO: 35.512.600,00 kn


3. Sredstva iz prethodne točke raspoređuju se za sljedeće namjene:

A/ Održavanje komunalne infrastrukture 4.202.600,00 kn

a/ prihodi od komunalne naknade 2.525.000,00 kn

b/ sredstva Proračuna 1.677.600,00 kn

B/ Građenje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture 30.525.000,00 kn

a/ učešće investitora u izgradnji

kom. objekata 4.000.000,00 kn

b/ sredstva Proračuna 25.525.000,00 kn

c/ dotacija države i PGŽ 1.000.000,00 kn

C/ Program održavanja stambenog i

poslovnog prostora 785.000,00 kn

a/ sredstva Proračuna 785.000,00 kn


UKUPNO: 35.512.600,00 kn


A. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.202.600,00 kn

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Matulji čine:

1. Odvodnja atmosferskih voda,

2. Održavanje čistoće javnih površina,

3. Održavanje javnih površina,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta,

5. Održavanje groblja i spomen obilježja,

6. Javna rasvjeta

7. Ostalo.

A. 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
200.000,00 kn

Potrebno je izvesti radove na odvodnji atmosferskih voda u naseljima Bregi, Matulji, Rukavac, Vlahov breg te Trtni. Predviđena su sredstva za održavanje postojećeg sistema odvodnje, te za pomoć mjesnim odborima u materijalu za rješavanje manjih, lokalnih problema odvodnje.

A. 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA450.000,00 kn

Obuhvaća pometanje javno-prometnih površina, odvoz smeća sa odmorišta, uklanjanje smeća iz divljih deponija i akciju odvoza krupnog otpada.

Pometanjem javno-prometnih površina obuhvaćene su ulice u širem centru Matulja, te ulice do željezničke stanice »Matulji«.

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta od Permana do granice sa Republikom Slovenijom.

Uklanjanje smeća iz divljih deponija vrši se u dogovoru sa mjesnim odborima, u skladu s mogućnostima i programom županije.

Tijekom 2006. godine, u dogovoru s Mjesnim odborima, organiziran je odvoz krupnog otpada kroz čitavu godinu s ciljem smanjenja divljih deponija. S obzirom na zadovoljstvo mještana i neobnavljanje saniranih divljih deponija predlažemo isto u 2007. godini.

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

A. 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
480.000,00 kn

A.3.1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
170.000,00 kn

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i u 2006. godini, te njihovo pojačano ozelenjivanje i održavanje.

A.3.2. SJEČA SUHIH STABALA I OBREZIVANJE STABALA 20.000,00 kn

Sječa suhih stabala i obrezivanje stabala (rez u glavu) vršiti će se prema zahtjevu mjesnih odbora, u okviru raspoloživih sredstava.

A.3.3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
120.000,00 kn

U 2007. godini predviđena je sanacija ploče ispred Doma u Munama i uređenje površine uz igralište u Žejanama, te održavanje preostalih javnih površina.

A.3.4. DEKORACIJA 80.000,00 kn

Predviđena je novogodišnja dekoracija i dekoracija prigodom lokalnih blagdana po mjesnim područjima.

A.3.5. ODRŽAVANJE JAVNOG SATA 5.000,00 kn

Sredstva su predviđena za održavanje sata na zgradi Općine.

A.3.6. ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI
25.000,00 kn

Predviđeni su završni građevinski radovi na cisterni u Bregima.

A.3.7. NABAVA, POSTAVA I POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA
50.000,00 kn

Planira se nabavka novih parkovnih klupa i oglasnih tabli, te pojačani popravak i održavanje starih.

A.3.8 HITNE INTERVENCIJE 10.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

A. 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
2.107.600,00 kn

A.4.1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I PUTEVA 1.657.600,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje preko 100 km cesta na području Općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2007. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba.

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama. Izvršit će se obnavljanje pješačkih prijelaza, obnova autobusnih stajališta te »stop« linija.

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva u vidu pomoći mjesnim odborima za uređenje nerazvrstanih cesta, kao i sredstva za čišćenje cestovnog pojasa uz državne i županijske ceste u naseljenim mjestima.

A.4.2. ODRŽAVANJE BUS STANICA I UGIBALIŠTA 20.000,00 kn

U 2007. god. planira se održavanje postojećih BUS čekaonica.

A.4.3. HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE, USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA PROMETA
30.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.).

A.4.4. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
400.000,00 kn

U 2005. god. planira se asfaltiranje sljedećih cesta:

- JURDANIĆI (KAPIĆI, ANTIČINI) 40.000,00 kn

- LIPA 30.000,00 kn

- PUŽEV KOMUN 50.000,00 kn

- PALIHI 30.000,00 kn

- RUKAVAC 80.000,00 kn

- VELI BRGUD 70.000,00 kn

- PUT RUBEŠEVO 100.000,00 kn

A.5. ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN OBILJEŽJA 115.000,00 kn

A.5.1. URE?ENJE GROBLJA I SPOMENIKA
80.000,00 kn

Tijekom 2007. god. planira se sanacija oštećenih spomenika, te čišćenje i uređenje spomenika palim borcima u Drugom svjetskom i Domovinskom ratu, kao i žrtvama fašističkog terora i to prigodom obilježavanja Dana antifašističke borbe i Svih svetih.

A.5.2. ODRŽAVANJE KULTURNO-POVJESNIH SPOMENIKA - CRKAVA 35.000,00 kn

Predviđena je pomoć (financijska ili materijalna) za uređenje crkvi prema zahtjevima Crkvenih ili Mjesnih odbora i odlukama Poglavarstva.

Predviđeno je postavljanje električnog priključaka za potrebe održavanja manifestacija kraj spomenika u Lipi.

A. 6. JAVNA RASVJETA 850.000,00 kn

A.6.1. JAVNA RASVJETA - za potrošnju javne rasvjete planiran je iznos od 650.000,00 kn.

A.6.2. JAVNA RASVJETA - za održavanje javne rasvjete planiran je iznos od 200.000,00 kn

B/ PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2006. god.
30.525.000,00 kn

B.1. VODOOPSKRBA 11.200.000,00 kn

U okviru rješavanja pitanja vodoopskrbe na području Općine Matulji u 2007. godini predviđeni su radovi na sljedećim građevinama:

- OPSKRBNI VODOVOD NASELJA BIŠKUPI, CRNČIĆI

- OPSKRBNI VODOVOD NASELJA BREŠCA,

- OPSKRBNI VODOVOD NASELJA MALI BRGUD,

- OPSKRBNI VODOVOD NASELJA MUNE,

- OPSKRBNI VODOVOD NASELJA ZALUKI,

- OPSKRBNI VODOVOD NASELJA ZVONEĆA,

- OPSKRBNI VODOVOD NASELJA ŽEJANE,

- VODOSPREMA VS LISINA S PRILAZNIM PUTEM

B.2. KANALIZACIJA 2.000.000,00 kn

Predviđena su sredstva za izgradnju kolektora po programu Sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa.

B.3. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-CESTE 8.440.000,00 kn

B.3.1. Ceste u RZ-2 3.000.000,00 kn

Planiranim sredstvima predviđena je izgradnja prilazne ceste u radnu zonu RZ-2.

B.3.2. Cesta za sportsko-školsku dvoranu
1.760.000,00 kn

Predviđena je izrada projektne dokumentacije za cestu za sportsko-školsku dvoranu te početak radova.

B.3.3. Zdravstveni centar 1.500.000,00 kn

Predviđena je izgradnja ceste u zdravstvenom centru.

B.3.4. Cesta Milana Frlana - 43. Istarske divizije
1.000.000,00 kn

Predviđena je izrada projektne dokumentacije za cestu Milana Frlana - 43. Istarske divizije, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

B.3.5. Cesta 43. Istarske divizije - Dalmatinskih brigada
240.000,00 kn

Predviđena je izrada projektne dokumentacije za cestu koja povezuje ulicu 43. Istarske divizije i ulicu Dalmatinskih brigada.

B.3.6. Cesta Šmogori-Trtni 500.000,00 kn

Predviđena je izrada projektne dokumentacije za cestu koja povezuje naselja Šmogori i Trtni, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

B.3.7. Cesta u DPU-7 stambene zone »Puhari« 240.000,00 kn

Predviđena je izrada projektne dokumentacije za cestu u DPU-7 stambene zone Puhari«.

B.3.8. Cesta »Luskino« 200.000,00 kn

Predviđena je izrada projektne dokumentacije za cestu koja povezuje ulicu Dalmatinskih brigada i Ulicu Luskino.

B.4. OSTALA INFRASTUKTURA 8.885.000,00 kn

Predviđena sredstva treba osigurati prema dinamici radova u 2006. godini.

B.4.1. Igrališta. 165.000,00 kn

Predviđena su sredstva za uređenje igrališta u Jušićima, Munama, Šapjanama i Velom Brgudu. Za igralište u Bregima predviđena je izrada pripremne dokumentacije.

B.4.2. Izgradnja nogostupa. 520.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju nogostupa u naseljima Jušići, Rukavac i Matuljima (Frlanija, Dalmatinskih brigada i 43. Istarske divizije).

B.4.3. Proširenja groblja. 300.000,00 kn

Sredstva su predviđena za proširenje groblja u Matuljima.

B.4.4. Proširenje i interpolacija javne rasvjete.
260.000,00 kn

Predviđena su sredstva za sljedeće namjene:

- JR Bregi 20.000,00 kn

- JR Jurdani15.000,00 kn

- JR Jušići 10.000,00 kn

- JR Jurinići-Javor 100.000,00 kn

- JR Pužev Komun 5.000,00 kn

- JR Rupa 30.000,00 kn

- JR Šapjane 20.000,00 kn

- JR Vlahov breg 20.000,00 kn

- JR Zvoneća 10.000,00 kn

- Ostala Interpolacija. 30.000,00 kn

B.4.5. Školska-sportska dvorana. 1.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije, otkup zemljišta i infrastrukturu školske-sportske dvorane.

B.4.6. Autobusni terminal Permani200.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izvođenje radova na autobusnom terminalu Permani.

B.4.7. Poticajna stanogradnja 200.000,00 kn

Prema programu poticajne stanogradnje u 2007. god. planira se izrada potrebne dokumentacije.

B.4.8. Parkiralište Matulji 500.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije i izgradnju infrastrukture za parkiralište Matulji.

B.4.9. Autobusno stajalište Jurdani i Božinići
200.000,00 kn

Sredstva su predviđena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, te za izradu dokumentacije za autobusna stajališta u Jurdanima i Božinićima.

B.4.10. Centar Matulja 240.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije potrebne za uređenje centra Matulja.

B.4.11. GIS - Geografski informacijski sustav
300.000,00 kn

Sredstva su predviđena za uvođenje geografsko-informacijskog sustava (GIS-a), s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

B.4.12. Otkup zemljišta 5.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje sportsko-školske dvorane i centra primarne zdravstvene zaštite.

C/ ODRŽAVANJE STAMBENOG I POSLOVNOG FONDA 785.000,00 kn

C.1. ODRŽAVANJE STAMBENOG FONDA
100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za tekuće održavanje stambenih zgrada i pričuvu.

C.2. IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 250.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za tekuće održavanje poslovnog prostora i to podmirenje troškova električne energije, vode, odvoza smeća, telefon, čišćenje objekata, te za sitnije popravke i potrošni materijal vezano za održavanje objekata, kao i za pričuvu.

C.3. OSIGURANJE POSLOVNIH PROSTORA
15.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za osiguranje objekata poslovnih prostora.

C.4. OSTALI FINANCIJSKI IZDACI POSLOVNIH PROSTORA 45.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za objavu natječaja za najam poslovnog prostora, za sudske pristojbe kod eventualnih sporova, za privremene priključke i održavanje domova Hangar i Jušići.

C.5. INVESTICIONO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 375.000,00 kn

Predviđeno je uređenje poslovnih prostora u društvenim domovima Bregi, Hangar, Lisina, Pasjak, Rupa, Permani i Šapjane. Predviđa se i nastavak uređenja prostorija u Općini Matulji.


SVEUKUPNO /A + B + C/ 35.512.600,00 kn


Klasa: 400-08/06-01/9

Ur. broj: 2156-04-06-37

Matulji, 5. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=207&mjesto=51211&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr