SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA FUŽINE
134

64.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 3. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/04) i članka 53. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i 07/06) uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Fužine, od 14. prosinca 2006. godine, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Fužine

Članak 1.

U Pravilniku o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela ( »Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/05 i 16/06), čl. 10. mijenja se i glasi:

»U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine ustrojavaju se sljedeća radna mjesta i poslovi:

1. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

- VII./1 stručne spreme pravnog ili ekonomskog smjera

- 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

- rukovodi radom odjela,

- osigurava zakonit rad odjela,

- planira, organizira, koordinira i kontrolira rad unutar odjela,

- provodi i osigurava izvršenje odluka Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Općine Fužine,

- prati i nadzire primjenu zakonskih propisa te daje prijedloge za primjenu istih,

- pomaže predsjedniku Poglavarstva u pripremi i organiziranju sjednica Poglavarstva,

- pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u pripremi i organiziranju sjednica Općinskog vijeća,

- donosi rješenja u upravnim postupcima iz nadležnosti odjela, kada je na to sukladno posebnim propisima ili Odlukama poglavarstva ili vijeća ovlašten,

- odgovoran je za materijalno-financijsko poslovanje upravnog odjela,

- obavlja kadrovske poslove Jedinstvenog upravnog odjela

- predlaže pokretanje sudskih sporova radi naplate općinskih prihoda ili rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,

- predlaže Općinskom poglavarstvu donošenje akata iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela,

- izrađuje Program rada odjela te podnosi Izvješća,

- razmatra predstavke i pritužbe na rad djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela,

- izrađuje prijedloge ugovora iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, ili prijedloge ugovora po odlukama Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva,

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Općine, kao i poslove po nalogu Općinskog načelnika.

2. STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE

- VII stupanj stručne spreme ekonomskog usmjerenja

- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

- obavlja poslove financijskog knjigovodstva, analitičkog knjigovodstva nefinancijske imovine i obveza,

- vodi evidencije i vrši obradu podataka za isplatu drugog dohotka,

- prati naplatu prihoda općine Fužine (komunalne naknade, komunalni doprinosi, šumski doprinosi, energetska renta, zakupi poslovnih prostora, naknade za korištenje mineralne sirovine, izrađuje izvještaje o naplati praćenih prihoda),

- vodi evidencije i praćenje postupka javne nabave,

- izrađuje nacrte rješenja-odluka o provođenju postupaka prisilne naplate,

- vodi evidenciju i prati postupak naplate posebnih poreza, prikuplja i ažurira podatke iz navednog područja,

- vodi evidenciju podataka i priprema nacrte ugovora o sufinanciranju raznih programa iz područja javnih potreba,

- vodi evidenciju i podnosi izvješća u vezi sa nenaplaćenim prihodima radi pokretanja postupaka prisilne naplate prihoda,

- sudjeluje u izradi prijedloga dokumenata iz oblasti financija,

- prati propise iz područja financija,

- podnosi izvješća o radu najmanje jednom tromjesečno ili češće ukoliko to zatraži Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,

- obavlja druge poslove po nalogu Pročelnika.

3. RAČUNOVODSTVENI REFERENT

- IV. supanj stručne spreme ekonomskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg smjera

- 3 godine radnog iskustva

- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

- obavlja stručne poslove u svezi sa materijalno-financijskim poslovanjem i provedbom proračuna Općine Fužine koji se odnose na materijalno knjigovodstvo,

- vrši likvidaturu, vodi blagajnu i izrađuje blagajnička izvješća,

- prati i kontrolira izvode žiroračuna,

- vodi knjigu ulaznih i izlaznih računa,

- unosi i vodi podatke o uplatama prihoda i plaćanju obveza (knjiženja),

- priprema naloge za plaćanje,

- vodi knjigu imovine,

- obavlja poslove kontiranja,

- obračunava plaće i druge naknade,

- izrađuje izlazne financijske dokumente,

- prati priliv sredstava u proračun i izvršavanje dospjelih obveza,

- priprema naloge za transfer sredstava za proračunske korisnike,

- izrađuje mjesečna, tromjesečna i godišnja izvješća o financijskom poslovanju,

- podnosi izvješća po pitanju realizacije proračuna,

- podnosi izvješća o radu najmanje jednom tromjesečno ili češće ukoliko to zatraži Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

- te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

4. ADMINISTRATIVNA TAJNICA

- VI. supanj stručne spreme ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,

- 3 godine radnog iskustva

- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

- vodi telefonsku centralu, prima i preusmjerava pozive, vodi evidenciju zaprimljenih fax poruka kao i poruka dostavljenih putem maila,

- prima stranke i usmjerava ih nadležnim osobama,

- obavlja uredske i tehničke poslove za potrebe općinskog načelnika,

- vrši protokolarne poslove za potrebe opčinskog načelnika, predsjednika Općinskog vijeća kao i za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,

- sudjeluje i priprema radne materijale za sjednice općinskog poglavarstva, vodi zapisnik o radu Općinskog poglavarstva kao i zapisnike o održanim sastancima radnih tijela Općinskog poglavarstva,

- izrađuje pismene otpravke akata usvojenih na općinskom poglavarstvu,

- vodi zapisnike javnih rasprava u postupku donošenja prostornih planova i drugih javnih rasprava iz djelokruga rada općinskog poglavarstva,

- obavlja pripremu materijala prema nalogu općinskog načelnika za tisak te za druga sredstva javnog priopćavanja, kao i materijale potrebite za objavu na internet stranicama, uz suglasnost i pisano odobrenje Pročelnika ili načelnika,

- podnosi izvješća o radu najmanje jednom tromjesečno ili češće ukoliko to zatraži Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,

- obavlja ostale poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika.

5. ADMINISTRATIVNI REFERENT

- IV. supanj stručne spreme upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera

- 3 godine radnog iskustva

- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

- vodi poslove pisarnice, primanja pošte, njezina prosljeđivanja u rad po nalogu Pročelnika, kao i razvođenja po završenom poslu,

- vodi cjelokupni posao pohrane dokumentacije u digitalnu arhivu Općine Fužine,

- vodi poslove arhive i skrbi o arhivskom materijalu,

- vodi računa o primjeni posebnih odredbi o uredskom poslovanju i dopisivanju,

- predlaže rješenja u jednostavnijim stvarima u granicama dobivene ovlasti,

- sudjeluje u pripremi sjednica općinskog vijeća, vodi i izrađuje zapisnik sa sjednica općinskog vijeća, izrađuje pismene otpravke akata općinskog vijeća

- vodi evidenciju o postavljenim pitanjima vjećnika i brine za pravovremenu dostavu odgovora,

- vodi evidenciju o nagrađenima Općine Fužine, kao i o drugim evidencijama iz područja rada Općinskog vijeća,

- dostavlja akte na nadzor i objavu,

- vodi i izrađuje zapisnike radnih tijela općinskog vijeća,

- obavlja uredske i tehničke poslove za potrebe općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela,

- podnosi izvješća o radu najmanje jednom tromjesečno ili češće ukoliko to zatraži Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,

- obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika.

6. KOMUNALNI REDAR

- IV stupanj stručne spreme građevinskog ili drugog odgovarajućeg smjera

- 3 godine radnog iskustva

- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

- vrši evidenciju korištenja poslovnog prostora po namjenama i zonama, izrađuje koncepte i nacrte pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba,

- prati provođenje općih akata iz oblasti komunalnog sustava, brine se za njihovo provođenje i ukazuje na probleme i stanje u oblasti komunalnog sustava,

- izrađuje planove i programe rada po vrstama djelatnosti (stambeni prostor, poslovni prostor, ostale komunalne djelatnosti, nerazvrstane ceste i drugo), izrađuje izvješća o realizaciji planova,

- predlaže ugovaranje i nadzire poslove na realizaciji komunalnog programa,

- obračunava i predlaže donošenje rješenja za komunalni doprinos i komunalnu naknadu - obilazi područja Općine Fužine u svrhu nadzora održavanja komunalnog reda,

- rješenjem naređuje pravnim i fizičkim osobama radnje za održavanje komunalnog reda,

- prati stanje komunalne opreme na području Općine Fužine i podnosi zahtjeve za nabavku nove odnosno održavanje postojeće,

- priprema pokretanje prekršajnog postupka,

- prati provođenje općih akata iz područja komunalnog sustava, brine se za njihovo provođenje i ukazuje na probleme i stanje u području komunalnog sustava,

- provodi i druge radnje neophodne za održavanje komunalnog reda,

- provodi odluke i zaključke Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, uz znanje i suglasnost Pročelnika,

- podnosi izvješća o radu najmanje jednom tromjesečno ili češće ukoliko to zatraži Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.«

Članak 2.

U članku 15. st. 1. brojevi »1.-4« zamijenjuju se brojevima »1.- 6.«

U stavku 2. istog članka riječi »od 2. do 4.« zamijenjuju se riječima »od 2. do 6. čl. 10.«

Članak 3.

U članku 18. st. 1. riječi »Općinsko vijeće« zamjenjuju se riječima »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 4.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela raspoređeni na radna mjesta sukladno uvjetima iz čl. 10. ovog Pravilnika po ranijim Rješenjima, nastavljaju obavljanje poslove na istim radnim mjestima bez donošenja novih Rješenja.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu protekom roka od osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županje.

Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine
Marijan Šokac, dipl. iur., v.r.

Suglasnost na ove Izmjene i dopune Pravilnika, sukladno odredbi članka 3. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/04), Općinsko vijeće Općine Fužine izdalo je na sjednici dana 14. prosinca 2006. godine.

Klasa: 021-05/06-01/08

Ur. broj: 2112/03-01-06-05

Fužine, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr