SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA FUŽINE
134

62.

Temeljem odredbe članka 6., stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 33. Statuta Općine Fužine («Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 37/05 i 7/06), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Fužine
za 2007. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura Proračuna Općine Fužine za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), način izvršavanja, upravljanje njegovim prihodima i primicima, rashodima i izdacima, imovinom, dugovima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, te Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazuju se svi prihodi po izvorima i vrstama, te svi rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.

U Računu financiranja iskazuju se svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za 2007. godinu.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci po pojedinoj programskoj aktivnosti, odnosno pojedinoj namjeni, ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 5.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad utvrđenog iznosa u Računu prihoda i rashoda, niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu.

Članak 6.

Tekuće otplate anuiteta kreditnog zaduženja Općine Fužine iskazane su u Općem dijelu Proračuna, Računu financiranja Proračuna za 2007. godinu i Posebnom dijelu Proračuna, u Razdjelu 09 - Komunalna potrošnja.

Tekuće otplate glavnice, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna za 2007. godinu prednost pred svim ostalim izdacima.

Članak 7.

Proračunski korisnici mogu isplaćivati sredstva za naknade materijalnih prava utvrđenih u općim aktima do visine utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak.

Predsjednik Poglavarstva odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, naknada, potpora, nagrada i materijalnih prava djelatnika sukladno normativnim aktima.

Članak 8.

Sredstva za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku, raspoređuje se temeljem zaključka Općinskog poglavarstva ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Za nabavu roba, usluga male vrijednosti, čija vrijednost je veća od 20.000,00 kuna, Općinsko poglavarstvo donosi odluku o načinu nabave za svaku proračunsku poziciju, sukladno planu nabave.

Korištenje sredstava za izvršenje javnih potreba i za nabavu roba male vrijednosti do 20.000,00 kuna odobrava Predsjednik Poglavarstva.

Članak 9.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u slijedećim slučajevima:

- za sve nabave roba, usluga i ustupanja radova od 20.000,00 kuna i više,

- za sredstva koja se izvršavaju kroz programe javnih potreba,

- za izradu planske i projektne dokumentacije

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći bez obzira na visinu iznosa.

Članak 10.

Financiranje Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Ivanka Trohar u Fužinama (u daljnjem tekstu: Podružnica) vršit će se na temelju potpisanog sporazuma o financiranju u jednakim mjesečnim dvanaestinama.

Ostali prihodi Podružnice, koje ona ostvaruje iz drugih izvora (vlastiti prihodi od participacije roditelja za smještaj djeteta u Podružnici, donacija i ost.), ne uplaćuju se u Proračun.

Podružnica je obvezna Općini Fužine podnositi tromjesečna izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i ostalim prihodima, kao i njihovom utrošku.

Članak 11.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Proračuna, predložit će se Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune važećeg Proračuna, kojim bi se uravnotežili prihodi i rashodi, primici i izdaci, odnosno preraspodjela sredstava između korisnika.

Predsjednik Poglavarstva može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 12.

Za izvršavanje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelosti je Predsjednik Poglavarstva.

Članak 13.

Općina se može u 2007. godini zadužiti, radi izgradnje ili obnove kapitalnih objekata u skladu sa Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju državnog proračuna za 2006. godinu.

Ugovor o zaduživanju sklapa Predsjednik Poglavarstva na osnovi donesenog Proračuna, te Odluke Općinskog vijeća, uz prethodno mišljenje ministarstva financija i suglasnosti Vlade RH.

Članak 14.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovne banke, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Ugovor o ulaganju sredstva iz stavka 2. ovog članka potpisuje Predsjednik Poglavarstva na temelju odluke Općinskog poglavarstva kojom se utvrđuju uvjeti ulaganja novčanih sredstava.

Novčana sredstva iz stavka 2. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. prosinca 2007. godine.

Članak 15.

Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 16.

Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare iznad iznosa utvrđenog Proračunom Općine Fužine za 2007. godinu, Općinsko vijeće odlučit će o trošenju tih sredstava.

Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare ispod svote utvrđene Proračunom, Općinsko vijeće će razmjerno tome smanjiti sredstva za izdatke proračunskih korisnika.

Članak 17.

Proračunski korisnici obvezni su izraditi godišnji obračun i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 18.

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz utvrđenih sredstava Tekuće rezerve Proračuna.

O korištenju Tekuće rezerve Proračuna odlučuje Predsjednik Poglavarstva, time da je o tome obavezan izvijestiti Općinsko poglavarstvo.

Općinsko poglavarstvo je dužno izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju Tekuće rezerve Proračuna.

Članak 19.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2007. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2007. godine podmirit će se iz namjenskih odobrenih sredstava Proračuna za 2008. godinu.

O viškovima prihoda ostvarenim u 2007. godini odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 20.

Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika.

Proračunski korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

Ako se prilikom nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljena protivno zakonu ili Proračunu izvijestit će se Općinsko vijeće Općine Fužine i poduzeti mjere da se tako utrošena sredstva nadoknade ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavki s koje su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Članak 21.

Prijedlog godišnjeg obračuna proračuna Općinsko poglavarstvo podnosi Općinskom vijeću na donošenje najkasnije do 01. lipnja 2008. godine.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/08

Ur. broj: 2112/03-01-06-21

Fužine, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr