SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
GRAD RIJEKA
134

117.

Na temelju odredbe članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/ 00, 114/01 i 79/06) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/ 02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj 12. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju na privremeno korištenje poslovnog i športskog
prostora u ustanovama odgoja i školstva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se način i uvjeti pod kojima ustanove odgoja i školstva čiji je osnivač Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) mogu davati na privremeno korištenje poslovni i športski prostor (u daljnjem tekstu: prostor).

Ustanove u smislu stavka 1. ovoga članka jesu: Dječji vrtić Rijeka, Dom mladih Rijeka i osnovne škole čiji je osnivač Grad.

Članak 2.

Pod prostorom iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva se prostor kojeg ustanove iz članka 1. stavka 2. ove Odluke koriste za obavljanje redovne djelatnosti.

Članak 3.

Ustanove iz članka 1. stavka 2. ove Odluke mogu davati na privremeno korištenje prostor, pod uvjetom da:

- se privremenim korištenjem prostora ne ometa ostvarivanje plana i programa rada ustanove,

- se visina naknade naplaćuje svaki mjesec na žiroračun ustanove,

- vode odgovarajuću evidenciju o zaključivanju ugovora o davanju prostora na privremeno korištenje i propisanu knjigovodstvenu evidenciju,

- se prostor daje na privremeno korištenje sukladno redoslijedu prioriteta utvrđenom po vrstama aktivnosti,

- objavljuju tjedni raspored privremenog korištenja prostora na oglasnoj ploči ustanove.

II. UVJETI I NAČIN DAVANJA PROSTORA KORISNICIMA

Članak 4.

Prostor se daje na privremeno korištenje pravnim i fizičkim osobama (u daljnjem tekstu: korisnik) za obavljanje odgojno-obrazovnih, kulturnih, socijalnih, humanitarnih, znanstvenih, zdravstvenih te športskih i tehničkih aktivnosti, poslova i djelatnosti.

Članak 5.

Kategorije prostora, opis prostora, vrste aktivnosti te naknada za pojedinu kategoriju prostora i vrstu aktivnosti za jedan sat (60 minuta) privremenog korištenja prostora utvrđene su u tabličnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1).

Osim naknade iz stavka 1. ovoga članka, korisnik prostora dužan je platiti naknadu za rad zaposlenika ustanove zaduženog za prostor, u visini od 30,00 kuna bruto za 1 h (60 minuta) pružene usluge, osim za prostor od IV. do VI. kategorije.

Članak 6.

Redoslijed prioriteta u privremenom korištenju prostora od I. do VI. kategorije utvrđuje se ovisno o vrsti aktivnosti koja se u istome provodi i to kako slijedi:

. aktivnosti školskog športa odnosno školskih športskih natjecanja, u terminima do 20,00 sati (od ponedjeljka do petka, a subotom i nedjeljom po potrebi),

. aktivnosti iz programa javnih potreba u športu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: program javnih potreba u športu), u terminima od 20,00 do 22,30 sati (od ponedjeljka do petka),

. ostale aktivnosti drugih korisnika, u terminima izvan onih utvrđenih u podstavku 1. i 2. ovoga stavka.

Aktivnosti iz programa javnih potreba u športu ne mogu se provoditi izvan vremena utvrđenog u stavku 1. podstavku 2. ovoga članka.

Članak 7.

Zahtjev za davanje na privremeno korištenje prostora korisnik podnosi Ustanovi u pisanom obliku.

Zahtjev mora sadržavati:

- podatke o korisniku (uz priložene dokaze),

- podatke o prostoru za koji se podnosi zahtjev,

- vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog korištenja,

- vrstu aktivnosti, poslova ili djelatnosti za koju korisnik podnosi zahtjev.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za korisnike koji provode aktivnosti iz programa javnih potreba u športu, Zajednica sportskih udruga grada Rijeke »Riječki sportski savez« (u daljnjem tekstu: Riječki sportski savez) dužna je ustanovama u njihovo ime podnijeti zahtjev za privremeno korištenje prostora.

Članak 8.

Odluku o davanju na privremeno korištenje prostora donosi tijelo upravljanja ustanove.

Uvjeti pod kojima se prostor daje na privremeno korištenje utvrđuju se Ugovorom.

Ugovor s korisnikom se sklapa u pisanom obliku.

Ugovor u ime ustanove sklapa ravnatelj, temeljem odluke tijela upravljanja.

Članak 9.

Raspored privremenog korištenja prostora od I. do VI. kategorije prostora, za provedbu aktivnosti iz programa javnih potreba u športu, ustanova utvrđuje u suradnji s Odjelom gradske uprave za sport i tehničku kulturu i Riječkim sportskim savezom, do 15. siječnja tekuće godine za cijelu kalendarsku godinu.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ugovor o davanju na privremeno korištenje prostora sklapa s ustanovom, u ime i za račun korisnika koji provodi aktivnosti iz programa javnih potreba u športu, Riječki sportski savez.

Članak 10.

Ugovor o davanju na privremeno korištenje prostora poglavito sadrži:

- podatke o ugovornim stranama,

- podatke o prostoru koji se daje na privremeno korištenje, podatke o poslovima, aktivnostima ili djelatnosti koju korisnik može obavljati u prostoru,

- iznos naknade za privremeno korištenje prostora i način plaćanja,

- otklanjanje eventualnih šteta,

- vrijeme trajanja privremenog korištenja,

- obveze korisnika glede provedbe mjera zaštite na radu te mjera protupožarne zaštite,

- odredbe o prestanku ugovora.

Članak 11.

Iznimno od odredbe članka 5. ove Odluke, ustanova može prostor dati na privremeno korištenje bez naknade, u sljedećim slučajevima:

- ako ustanove za potrebe ostvarivanja plana i programa rada te unapređivanja odgojno-obrazovnog rada međusobno uzimaju ili daju prostor na privremeno korištenje,

- za ostvarivanje humanitarnih aktivnosti,

- za potrebe rada gradskih i županijskih stručnih vijeća ustanova i vježbaonicu studenata,

- za potrebe provođenja nacionalnih programa iz djelokruga obrazovanja,

- za provođenje izbora na lokalnoj razini (mjesna, lokalna i područna /regionalna/ samouprava) i državnoj razini te predsjedničkih izbora i izbora za vijeća nacionalnih manjina.

Članak 12.

Prihode koje ustanova ostvari od davanja prostora na privremeno korištenje, ista može koristiti isključivo za pokriće rashoda tekućeg i investicijskog održavanja tog prostora, osim naknade za uslugu iz članka 5. stavka 2. ove Odluke.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ustanove iz članka 1. stavka 2. ove Odluke dužne su uskladiti ugovore sklopljene s postojećim korisnicima s odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od njenog stupanja na snagu.

Članak 14.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2007.

Klasa: 022-05/06-01/103-58

Ur. broj: 2170-01-10-06-1

Rijeka, 12. prosinca 2006.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr