SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 48. Petak, 8. prosinca 2006.
GRAD BAKAR
133

36.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97...103/03), i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 9. sjednici, održanoj 28. studenoga 2006. godine donijelo ovaj

PROGRAM
javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi
za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Bakra (u nastavku: Grad) u socijalnoj skrbi utvrđuje se financiranje iz Proračuna Grada za 2007. godinu (u nastavku: Proračun) programa: subvencioniranja troškova, programi nabave i programi pomoći osobama u stanju socijalne potrebe, a koji su od interesa za Grad, i to:

1. Program subvencioniranja prehrane dojenčadi i male djece

2. Program subvencioniranja boravka djece u jaslicama i vrtićima

3. Program subvencioniranja učeničkim marendi

4. Program subvencioniranja udžbenika za učenike po soc. programu

5. Program subvencioniranja troškova stanovanja

6. Program subvencioniranja troškova prehrane

7. Program subvencioniranja gradskog i prigradskog prijevoza

8. Program subvencioniranja socijalno ugroženih umirovljenika

9. Program subvencioniranja stipendija i školarina za učenike i studente čiji su roditelji korisnici socijalnog programa - Prema Odluci o stipendiranju i učenika i studenata

10. Program potpore roditeljima za novorođenčad

11. Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

12. Ostale pomoći obiteljima

Članak 2.

Programom javnih potreba u zdravstvenoj skrbi utvrđuje se financiranje iz proračuna Grada Bakra za 2007. godinu. Ovim Programom se predviđaju pomoći: zaštite predškolske djece, patronažnoj službi, preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, te humanitarnim i drugim karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području Grada, i to:

1. Program subvencioniranja preventivne zdravstvene zaštite

2. Program subvencioniranja patronažne službe

3. Program subvencioniranja zaštite predškolske djece

4. Program subvencioniranja GO Crvenog križa Rijeka

5. Program subvencioniranja Udruga za: borbu protiv ovisnosti, unapređenje zdravlja, brigu o starijim osobama

6. Program subvencioniranja dobrovoljnih davaoca krvi

7. Ostale pomoći društvima i udrugama

Članak 3.

Radi ostvarivanja programa iz članka 1. sredstva u proračunu Grada Bakra se osiguravaju kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA

1. Program subvencioniranja prehrane

dojenčadi i male djece 10.000,00 kuna

2. Program subvencioniranja boravka

djece u jaslicama i vrtićima 220.000,00 kuna

3. Program subvencioniranja učeničkim

marendi 86.000,00 kuna

4. Program subvencioniranja udžbenika

za učenike po soc. programu 25.000.00 kuna

5. Program subvencioniranja troškova

stanovanja 165.000,00 kuna

6. Program subvencioniranja troškova

prehrane 631.000,00 kuna

7. Program subvencioniranja gradskog i

prigradskog prijevoza 190.000,00 kuna

8. Stipendije i školarine za učenike i studente

Prema Odluci o stipendiranju učenika

i studenata 40.000,00 kuna

9. Jednokratne novčane pomoći 120.000,00 kuna

10. Pokloni za novorođenčad 100.000,00 kuna

11. Pomoć socijalno ugroženim

umirovljenicima 50.000,00 kuna

12. Pomoć invalidnim i hendikepiranim

osobama 10.000,00 kuna

UKUPNO od 1. do 12. 1.647.000,00 kuna

Članak 4.

Radi ostvarivanja programa iz članka 2. sredstva u proračunu Grada Bakra se osiguravaju kako slijedi:

NAZIV UDRUGE ILI INSTITUCIJE

1. Program subvencioniranja preventivne

zdravstvene zaštite 100.000,00 kuna

2. Program subvencioniranja patronažne

službe 10.000,00 kuna

3. Program subvencioniranja zaštite

predškolske djece 15.000.00 kuna

4. Program subvencioniranja GO Crvenog

križa Rijeka 7.000.00 kuna

5. Udruga »VITA« Bakar 20.000,00 kuna

Udruga »Zdrav život« Kukuljanovo 5.000.00 kuna

Udruga umirovljenika Grada Bakra 210.000.00 kuna

Udruga dijabetičara Grada Bakra 10.000.00 kuna

6. Program subvencioniranja dobrovoljnih

davaoca krvi 15.000.00 kuna

7. Donacije ostalim društvima i

udrugama 15.000,00 kuna

UKUPNO od 1. do 7. 407.000,00 kuna

Članak 5.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Odjel gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo, na temelju dokumentiranog zahtjeva, po nalogu člana Gradskog poglavarstva zaduženog za zdravstvo i socijalnu skrb, a u skladu s predviđenim sredstvima u Proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioriteta funkcioniranja Grada.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/12

Ur. broj: 2170-02-01-06-17

Bakar, 28. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr