SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 48. Petak, 8. prosinca 2006.
GRAD BAKAR
133

35.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/ 03, 82/04 i Uredba 110/04) te članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 21/01), a na prijedlog Poglavarstva Grada Bakra, Gradsko vijeće Grada Bakra, na 9. sjednici održanoj 28. studenoga 2006. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2007. godini u Gradu Bakru

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2007. godini na području Grada Bakra za komunalne djelatnosti:

. Odvodnja atmosferskih voda

. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

. Održavanje javnih površina

. Održavanje nerazvrstanih cesta

. Održavanje groblja

. Javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2007. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove odluke u Gradu Bakru obuhvaća:

I - ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

.Redovito održavanje javne oborinske

kanalizacije i slivnika u gradu Bakru

(170 slivnika, dva puta godišnje

- proljeće i jesen) 60.000,00 kn

.Redovito održavanje oborinske kanalizacije,

slivnika i upojnih bunara na Hreljinu,

Krasici, Kukuljanovu i Zlobinu te području

Industrijske zone, dužina oborinske kanalizacije:

Krasici 1000 m oborinskog kolektora,

Kukuljanovo 145 m; Hreljin 300 m;

Zlobin 50 m; Redovito održavanje tri

upojna bunara na Hreljinu, jedan na

Škrljevu, četiri na Kukuljanovu, tri

na Krasici; Čišćenje otvorenih kanala

za odvodnju oborinske vode Zlobin,

Hreljin, Škrljevo i Krasica; Čišćenje dva

puta godišnje, proljeće i jesen 120.000,00 kn

INDUSTRIJSKA ZONA

.Čišćenje rigola - ručno mt 800

.Čišćenje slivnika kom 160

.Čišćenje propusta i taložnica m3 8

.Popravak poklopaca rev. okana i

slivnika kom 5

.Čišćenje nanosa na izljevu

Zlanjevo m3 15

90.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 270.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

II - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1. Redovno čišćenje javnih površina

.Čišćenje javno prometnih površina s

odvozom i zbrinjavanjem prikupljene

pometačine 300.000,00 kn

.Utovar, odvoz i zbrinjavanje komunalnog

otpada ostavljenog na javno-prometnim

površinama od nepoznatih počinitelja

- dežurna služba veliki kiper 100.000,00 kn

- dežurna služba mali kiper 40.000,00 kn

.Pražnjenje košarica s odvozom i

zbrinjavanjem otpada 30.000,00 kn

.Dodatno čišćenje javnih površina

prilikom održavanja raznih

manifestacija 30.000,00 kn


Ukupno: 500.000,00 kn

2. Sanacija deponija i održavanje komunalnih odlagališta

.Odvoz krupnog otpada i autoolupina s

divljih deponija na području Grada Bakra:

- Cesta Hreljin - Križišće

- Industrijska zona Kukuljanovo

- Škrljevo - Učivac

- Krasica

- Zlobin

- Bakar i ost.

Ukupno: 300.000,00 kn

.Uređenje prostora za komunalna

odlagališta 100.000,00 kn

.Odvoz krupnog otpada - dodatna

postava baja 100.000,00 kn

.Postava zaštitnih ograda, branika,

rampi i tabela »Zabranjeno

odlaganje otpada« 50.000,00 kn

.Praćenje stanja okoliša, ispitivanje

uzoraka 50.000,00 kn


Ukupno: 600.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki II predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstva komunalne naknade.

III - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Održavanje zelenih površina na području Grada Bakra

Ukupna površina 27.000,00 m2

Travnate površine 21.609,00 m2

Biljni pokrov: 1.945,00 m2

Slobodne površine: 2.798,00 m2

Živice: 540,00 m2

.Održavanje travnatih terena 100.000,00 kn

.Održavanje biljnog materijala 120.000,00 kn

.Popunjavanje i obnova zelenih površina 20.000,00 kn

.Održavanje staza i slobodnih površina 10.000,00 kn

.Održavanje čistoće 50.000,00 kn

.Održavanje zelenila zalijevanjem 5.000,00 kn


Ukupno: 305.000,00 kn

2. Građevinski radovi na održavanju klupa i sprava na dječjim igralištima i javnim površinama

.Zemljani radovi - iskopi, nasipavanja,

razastiranja zemlje i šljunka 6.000,00 kn

.Betonski radovi 8.000,00 kn


Ukupno: 14.000,00 kn

3. Održavanje drvenih dijelova klupa i dječjih sprava

.Demontaža i odvoz dotrajalih elemenata 5.000,00 kn

.Dobava i montaža novih drvenih

elemenata 8.000,00 kn

.Ličenje postavljenih drvenih elemenata 5.000,00 kn

.Bravarski radovi 8.000,00 kn

.Ličenje čeličnih dijelova dječjih sprava 4.000,00 kn

.Iscrtavanje i uklanjanje crta na

igralištima 4.000,00 kn


Ukupno: 34.000,00 kn

4. Dobava i postava komunalne opreme

.Košarica za smeće 10.000,00 kn

.Nabavka novih klupa 130.000,00 kn

.Izrada i montaža ograda 20.000,00 kn

.Vaze za cvijeće 20.000,00 kn

.Graničnici 5.000,00 kn


Ukupno: 185.000,00 kn

4. Obnova zelenila

.Sezonske cvjetne sadnice 10.000,00 kn

.Ukrasno bilje i trajnice 20.000,00 kn

.Listopadne stablašice 30.000,00 kn

.Crnogorica 10.000,00 kn


Ukupno: 70.000,00 kn

5. Ostali radovi na održavanju javnih površina

.Nabavka šljunka, rizle i pijeska 8.000,00 kn

.Održavanje instalacija tuševa (montaža

i demontaža) 4.000,00 kn

.Održavanje plaža (Bakar i Praputnjak) 30.000,00 kn

.Uređenje školskog igrališta Škrljevo

- nastavak radova 20.000,00 kn

.Uređenje igrališta Gaj - Kukuljanovo 30.000,00 kn

.Uređenje okoliša spomenika NOB-a

na Zlobinu 20.000,00 kn

.Uređenje dječjeg parka kod

ambulante Škrljevo 32.000,00 kn

.Uređenje dvorišta crkve i škole na

Krasici 28.000,00 kn

.Uređenje okoliša igrališta na

Praputnjaku 25.000,00 kn

.Uređenje bara - Tomina i Stamerine

- Kukuljanovo 30.000,00 kn

.Održavanje pučkih šterni: Škrljevo,

Krasica, Praputnjak, Hreljin, Zlobin,

Plosna, Ponikve 20.000,00 kn


Ukupno: 247.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedena u točki II planiraju se u ukupnom iznosu od 900.000,00 kn, a financirati će se iz sredstva komunalne naknade.

IV - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Na cijelom području Grada Bakra ima 42 km nerazvrstanih cesta unutar građevinskog područja naselja te 22 km izvan građevinskog područja. Sukladno Zakonu o javnim cestama, Programom je predviđeno i održavanje nogostupa u naseljima uz ceste koje nisu u nadležnosti Grada Bakra.

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

1. Postavljanje privremene prometne

signalizacije 20.000,00 kn

2. Izvođenje zemljanih radova 100.000,00 kn

3. Sanacija i izgradnja potpornih i

obložnih zidova 200.000,00 kn

4. Radovi na okolišu ceste (košnja, sječa i

orezivanje stabala, krčenje raslinja i

nepoželjne vegetacije) 150.000,00 kn

5. Radovi na trupu ceste (bankine,

rubnjaci, rigoli) 200.000,00 kn

6. Održavanje objekata za odvodnju 80.000,00 kn

7. Uređenje cesta - dobava i ugradnja

tampona 50.000,00 kn

8. Sanacija udarnih rupa 70.000,00 kn

9. Sanacija kolničkog zastora 200.000,00 kn

10. Sanacija manjih asfaltnih površina 80.000,00 kn

11. Radovi na opremi ceste 10.000,00 kn

12. Ophodarska služba 80.000,00 kn

13. Zimska služba 140.000,00 kn


Ukupno: 1.380.000,00 kn

2. Obnova horizontalne i vertikalne signalizacije

1. Dobava i postava prometnih znakova 30.000,00 kn

2. Iscrtavanje horizontalne signalizacije 20.000,00 kn


Ukupno: 50.000,00 kn

3. Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta

.Nastavak radova na uređenju nogostupa

Praputnjak 300.000,00 kn

.Uređenje ogradnih zidova uz ceste 200.000,00 kn

.Uređenje - popločenje ulica u Bakru

kogulima i kamenim pločama (Trg

Plačica i Vrata, Frankopanska i

Mornarska ulica) 150.000,00 kn

.Uređenje nerazvrstanih cesta prema

zahtjevima Vijeća mjesnih odbora:

Kukuljanovo

-Proširenje ceste za Ponikve radi
mimoilaženja vozila 100.000,00 kn

-Uređenje i proširenje »gornje« ceste
na Kukuljanovu 250.000,00 kn

Krasica

- uređenje lokalnih putova: 260.000,00 kn

Bakar

- uređenje parkirališta u Senjskoj ulici 90.000,00 kn

Praputnjak

-Sanacija potpornih zidova i uređenje
nerazvrstanih cesta 220.000,00 kn

- Uređenje parkirališta kod

»Velog zida« 30.000,00 kn

Škrljevo

- Uređenje nerazvrstanih cesta

Kordići i Donje Selo - Vrtić 140.000,00 kn

Hreljin

- Uređenje nerazvrstanih cesta 300.000,00 kn

Zlobin

Uređenje zidova okoliša »pučke šterne« 30.000,00 kn


Ukupno: 2.070.000,00 kn

Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

V - ODRŽAVANJE GROBLJA

Uređenje i tekuće održavanje mjesnih groblja i objekata prema sklopljenom Ugovoru:

.Izgrabljivanje površina 25.000,00 kn

.Košnja travnjaka 20.000,00 kn

.Žetva trave srpom ili škarama 10.000,00 kn

.Uređenje trajnica 14.000,00 kn

.Orezivanje živica i grmlja 10.000,00 kn

.Sječa stabala, orezivanje grana stabala

i vađenje korijenja 20.000,00 kn

.Odstranjivanje i uništavanje korova 15.000,00 kn

.Čišćenje betoniranih, popločenih i

asfaltiranih površina 25.000,00 kn

.Skupljanje otpadnog materijala i

utovar na deponij 18.000,00 kn

.Održavanje grobnih mjesta u nadležnosti

Grada Bakra 12.000,00 kn

.Održavanje čistoće prostora mrtvačnica 25.000,00 kn

.Obnova grmlja i niskog raslinja 16.000,00 kn

.Nabavka šljunka za obnovu staza 12.000,00 kn

.Sadnja zelenila 10.000,00 kn

.Sanacija dotrajalih betonskih staza i

parapetnih zidova 10.000,00 kn

.Nabavka komunalne opreme (košare

za smeće, oglasne ploče, klupe,

škropilnice) 28.000,00 kn

.Rekonstrukcija i proširenje instalacija

na groblju Hreljin s nabavkom razglasa 30.000,00 kn

.Zamjena dotrajalih draperija i zavjesa

u mrtvačnici 15.000,00 kn

.Popravak mrtvačnice Zlobin 35.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od =350.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade.

VI - JAVNA RASVJETA

Održavanje javne rasvjete prema sklopljenom ugovoru

.Godišnji pregled javne rasvjete 25.000,00 kn

.Građevinski radovi - iskop jama za

temelje, zamjena stupova 30.000,00 kn

.Elektromontažni radovi s nabavkom

materijala 350.000,00 kn

.Elektromontažni radovi na dekorativnoj

rasvjeti prigodom Božićno-novogodišnjih

blagdana 40.000,00 kn

.Nabavka novogodišnje dekoracije 25.000,00 kn

.Elektromontažni radovi na dekorativnoj

rasvjeti za vrijeme održavanja prigodnih

manifestacija u svim mjestima Grada

Bakra 30.000,00 kn

Podmirivanje troškova električne energije za

rasvjetljavanje javnih površina, javnih površina

koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih

cesta 500.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od =1.000.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 3.

Sveukupan iznos za izvršenje programa po djelatnostima planirana su u iznosu od 7.120.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj program stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine, te će biti objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/12

Ur. broj: 2170-02-01-06-22

Bakar, 28. studenoga 2006.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr