SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 48. Petak, 8. prosinca 2006.
GRAD BAKAR
133

33.

Na temelju odredbe članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 9. sjednici, održanoj 28. studenoga 2006. godine donijelo ovaj

PROGRAM
javnih potreba u športu za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Bakar (u nastavku Grad), a u svezi sa:

. Promicanjem i poticanjem športa u cjelini;

. Djelovanjem športskih udruga i zajednica športskih udruga koje djeluju na području Grada.

Članak 2.

Sredstva u 2007. godini raspoređuju se temeljem usvojenih programa i aktivnosti sljedećih sportskih Udruga kako slijedi:

1. Nogometni klub »BORAC« Bakar 300.000,00 kuna

2. Nogometni klub »NAPRIJED«

Hreljin 600.000,00 kuna

3. Kuglački klub »ZLOBIN« Zlobin 60.000,00 kuna

4. Boćarski klub »KUKULJANOVO«

Kukuljanovo 60.000,00 kuna

5. Boćarski klub »ŠKRLJEVO«

Škrljevo 37.000,00 kuna

6. Ženski boćarski klub »HRELJIN«

Hreljin 23.000.00 kuna

7. Ženski boćarski klub »ŠKRLJEVO«

Škrljevo 23.000,00 kuna

8. Streljački klub »KVARNER«

Kukuljanovo 65.000,00 kuna

9. Košarkašku klub »BAKAR« Bakar 55.000,00 kuna

10. Košarkaški klub »ŠKRLJEVO«

Škrljevo 55.000,00 kuna

11. Športsko ribolovno društvo »LUBEN«

Bakar 40.000,00 kuna


UKUPNO od 1 do 11 1.318.000,00 kuna

Na posebnoj poziciji u Proračunu planirano je 200.000,00 kuna kao poticaj športskim udrugama. Ova sredstva raspoređivat će se temeljem Kriterija Poglavarstva Grada za financiranje športskih udruga s područja Grada, a na osnovi ostvarenih rezultata u prošloj proračunskoj godini.

POTICAJNA SREDSTVA ŠPORTSKIM UDRUGAMA PREMA KRITERIJIMA 200.000,00 kuna

Članak 3.

Grad potiče pojedince - uspješne sportaše za postignute rezultate u protekloj godini godišnjim nagradama u tekućoj godini, a u skladu s Kriterijima Poglavarstva Grada za financiranje športskih udruga i uspješnih sportaša s područja Grada Bakra.


UKUPNO 25.000,00 kuna

Članak 4.

Za organizaciju bakarskih veslačkih regata čiji je pokrovitelj Grad, a organizatori Veslački klub »Jadran« Rijeka i Pomorska škola Bakar osigurana su sredstva na posebnoj poziciji Proračuna.


UKUPNO 30.000,00 kuna

Članak 5.

Za održavanje i opremu športskih terena osigurana su sredstva u iznosu od:


UKUPNO 20.000,00 kuna

Članak 6.

Tekuće donacije školskim sportskim
klubovima 10.000,00 kuna

Članak 7.

Nakon donošenja Proračuna Grada Bakra za 2007. godinu izvijestit će se svi korisnici proračuna o odobrenim sredstvima za 2007. godinu, o načinu i dinamici njihova korištenja, a sukladno prihvaćenim programima i aktivnostima financiranja.

Članak 8.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Odjel gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo, na temelju dokumentiranih zahtjeva, po nalogu člana Gradskog poglavarstva za odgoj, obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, a u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioriteta funkcioniranja Grada.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/12

Ur. broj: 2170-02-01-06-16

Bakar, 28. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr