SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 48. Petak, 8. prosinca 2006.
GRAD BAKAR
133

32.

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 9. sjednici, održanoj 28. studenoga 2006. godine donijelo ovaj

PROGRAM
javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi
za 2007. godinu

Članak 1.

Za financiranje javnih potreba Grada Bakra (u nastavku Grad) u kulturi, u svrhu promicanja kulturnih vrijednosti, njegovanju i očuvanju tradicije, osiguranja uvjeta za kulturni razvoj, te uspostavu svekolikoga kulturnog ozračja u Gradu, osigurat će se u 2007. godini sredstvima Gradskog proračuna Grada za 2007. godinu (u nastavku: Proračun), kroz:

. razvoj kulturnog amaterizma i pripadajućih udruga,

. posebne programe u kulturi (kulturna događanja: kazališne predstave, koncerti, recitali, izložbe, likovna kolonija, te izdavačka djelatnost: »Bakarski zbornik« br. 12 i glasilo

Grada Bakra »Bura«, sufinanciranje izdavanja knjiga, te nastavak snimanja dokumentarnog filma o Bakru,

. zaštitu i revitalizaciju spomenika kulture (frankopanski kaštel u Bakru, crkva Sv. Andreja, hreljinski frankopanski grad, crkvica Sv. Ambroza - Škrljevo),

. ostale programe i potrebe koje su od interesa za Grad Bakar.

Članak 2.

I. Planom Proračuna Grada Bakra za 2007. godinu predviđeno je financiranje Programa i aktivnosti kulturno-umjetničkih Udruga kako slijedi:

1. KUD »SLOGA« HRELJIN 72.000,00 kuna

2. KUU »SV. ANDREJ« BAKAR 32.000,00 kuna

3. DJEČJI ZBOR »SLAVIĆI«

PRAPUTNJAK 23.000,00 kuna

4. KUD »ŽAŽARA« ZLOBIN 40.000,00 kuna

5. KLAPA »ŠKRLJEVO« ŠKRLJEVO 20.000,00 kuna

6. KLAPA »MARETA« BAKAR 15.000,00 kuna

7. KUU »SKLAD« BAKAR 50.000,00 kuna

8. KLAPA »REFUL« HRELJIN 22.000,00 kuna

9. KUD »PRIMORKA« KRASICA 45.000,00 kuna

10. KDU »PRAPUTNJAK« 18.000,00 kuna

11. KATEDRA ČAK. SABORA

»LJUBO PAVEŠIĆ« ŠKRLJEVO 35.000,00 kuna

12. Udruga »ASTRA»KRASICA 10.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 12. 382.000,00 kuna

Članak 3.

Za rad i razne aktivnosti ostalih društvenih udruga sredstva se raspoređuju kako slijedi:

1. UDRUGA »BAKARSKA ŽENA«

BAKAR 15.000,00 kuna

2. UDRUGA »ŠKRLJEVSKA ŽENA«

ŠKRLJEVO 12.500,00 kuna

3. UDRUGE MAŠKARA 98.000,00 kuna

4. UDRUGA »NEMEZIS«

ŠKRLJEVO 45.000,00 kuna

5. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

RIJEKA 10.000,00 kuna

6. UDRUGA »ŠKRLJEVSKA

MLADEŽ« 5.000,00 kuna

7. DRUŠTVO »NAŠA DJECA« 17.500,00 kuna


UKUPNO od 1. do 7. 203.000,00 kuna

Članak 4.

Za rad i aktivnosti udruga iz NOR-a i Domovinskog rata sredstva se raspoređuju kako slijedi:

1. UBNOR BAKAR 10.000,00 kuna

2. Udruga UHDVDR - Ogranak

Grad Bakar 30.000,00 kuna

3. Udruga roditelja poginulih branitelja

Domovinskog rata 5.000,00 kuna

4. Udruga invalida Domovinskog rata 5.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 4. 40.000,00 kuna

Članak 5.

1. KULTURNA DOGAĐANJA NA

PODRUČJU GRADA BAKRA 225.000,00 kuna

2. LIKOVNA KOLONIJA I OSTALE

IZLOŽBE 30.000,00 kuna

3. IZDAVAČKA DJELATNOST 255.000,00 kuna

4. DONACIJE VMO PRIGODOM

OBILJEŽAVANJA DANA

MJESTA 105.00,00 kuna

5. OBILJEŽAVANJE 200 GOD. ŽUPE

NA KUKULJANOVU 20.000,00 kuna

6. PROMIDŽBENI MATERIJAL

GRADA 30.000,00 kuna

7. OPREMANJE BAKARSKE

GARDE 25.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 7. 690.000,00 kuna

Članak 6.

Za rad i aktivnosti na očuvanju kulturne baštine sredstva se raspoređuju kako slijedi:

1. Investiciono održavanje spomenika kulture

1.1. frankopanski kaštel u Bakru 1.800.000,00 kuna

1.2. frankopanski grad u Hreljinu 200.000,00 kuna

2. Kapitalne donacije župama s područja

Grada Bakra 800.000,00 kuna

3. Nastavak rješavanja imovinsko-pravnih

odnosa stare kuće Marohnić - Hreljin 10.000,00 kuna

4. Arheološka iskapanja i sondiranja na

području Grada 80.000,00 kuna

5. Restauracija i konzervacija oštećene

građe Gradskog muzeja Bakar 100.000,00 kuna

6. Kapitalna donacija Pomorskoj školi

Bakar za uređenje pomorske arhive

Grada 80.000,00 kuna

7. Tekuća donacija Pomorskom radiju

Bakar 24.000,00 kuna

8. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

crkvice Sv. Ambroz - Škrljevo 10.000,00 kuna

9. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

za Tursku kuću - Bakar 10.000,00 kuna


UKUPNO OD 1. do 9. 3.114.000,00 kuna

Članak 7.

Za potrebe Grada u svim vrstama programa i aktivnosti potrebno je:

1. Nabava montažne pozornice 100.000,00 kuna

2. Nabava razglasa za potrebe Grada 20.000,00 kuna


UKUPNO OD 1. do 2. 120.000,00 kuna

Članak 8.

Nakon donošenja Proračuna Grada Bakra za 2007. godinu izvijestit će se svi korisnici proračuna o odobrenim sredstvima za 2007. godinu, o načinu i dinamici njihova korištenja, a sukladno prihvaćenim programima i aktivnostima financiranja.

Članak 9.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Odjel gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo, na temelju dokumentiranih zahtjeva, po nalogu člana Gradskog poglavarstva za odgoj, obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, a u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioriteta funkcioniranja Grada.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/12

Ur. broj: 2170-02-01-06-15

Bakar, 28. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr