SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 48. Petak, 8. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
133

133.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06), članka 5. stavak 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje terase »Hemingway bara«, Grad Opatija (»Službene novine« broj 36/06) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva (»Službene novine« broj 27/ 01 i 6/04) Županijsko poglavarstvo je na 49. sjednici od 7. prosinca 2006. godine donijelo

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje terase
Hemingway bara, Grad Opatija

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijenos koncesije za gospodarsko korištenje terase Hemingway bara, Grad Opatija, s dosadašnjeg Ovlaštenika koncesije obrtnika Maria Kovačevića, vlasnika obrta Dolce Vita na novog Ovlaštenika koncesije, Hemingway bar d.o.o., Grad Opatija, Kumičićeva 5., vlasnika Maria Kovačevića iz Opatije.

Ovlaštenik koncesije, Hemingway bar d.o.o., Grad Opatija, Kumičićeva 5., vlasnika Maria Kovačevića iz Opatije stječe pravo korištenja pomorskog dobra, terase Hemingway bara, Zert 2, Grad Opatija iz članka 1. i 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje terase Hemingway bara, Grad Opatija (»Službene novine« broj 36/06), te stječe sva prava i preuzima sve obveze, kako je određeno navedenom Odlukom, Ugovorom o koncesiji od 01. studenog 2006. godine, danom potpisa Ugovora iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti s dosadašnjim Ovlaštenikom koncesije i novim Ovlaštenikom koncesije ugovor o prijenosu koncesije kojim će se utvrditi prijenos koncesije na novog ovlaštenika.

Ukoliko novi Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše predmetni ugovor o prijenosu koncesije, smatrat će se da odustaje od prijenosa koncesije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/33

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-18

Rijeka, 7. prosinca 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=206&mjesto=00001&odluka=133
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr