SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
GRAD VRBOVSKO
131

36.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 29. i 43. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 28. studenoga 2006. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 32/03 i 27/05) članak 15. mijenja se i glasi:

»Unutarnje ustrojstvo tijela Gradske uprave, nazivi radnih mjesta s opisom poslova, stručnim i ostalim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, kao i druga pitanja značajna za rad upravnih tijela, uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Pravilnik o sistematizaciji).

Pravilnik o sistematizaciji donosi Gradsko poglavarstvo na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.«

Članak 2.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u tijelima gradske uprave na dan stupanja na snagu ove Odluke, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim službeničkim odnosno radnim mjestima i zadržavaju plaće prema dosadašnjim propisima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema pravilniku o unutarnjem redu usklađenim s odredbama ove Odluke.«

Članak 3.

Gradsko Poglavarstvo će Pravilnik o unutarnjem redu iz članka 15. ove Odluke donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave (»Službene novine« broj 27/05).

Članak 5.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 022-06/06-01-46

Ur. broj: 2193-01-01/06-1

Vrbovsko, 28. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr