SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
OPĆINA FUŽINE
64

58.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« broj 37/05 i 7/06), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 21. studenoga 2006. godine, donosi

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Općine Fužine
za četverogodišnje razdoblje od studenoga 2006. godine do studenoga 2010. godine

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Fužine (u daljnjem tekstu: Program) sadrži:

I. Ciljeve programa

II. Procjenu izrade novih, odnosno izmjenu i dopunu postojećih dokumenata prostornog uređenja

III. Potrebu pribavljanja podataka i stručnih podloga za izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja

IV. Potrebu uređenja zemljišta, razinu uređenja zemljišta i izvore financiranja uređenja, te rok u kojem je određeno zemljište potrebno urediti za planiranu namjenu

V. Druge mjere za provođenje politike uređenja prostora i dokumenata prostornog uređenja

VI. Mjere za ostvarenje programa

I. CILJEVI PROGRAMA

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru radi se za četverogodišnje razdoblje, odnosno do studenog 2010. godine. U navedenom vremenskom razdoblju bit će potrebno sustavno pristupiti izradi i donošenju planova prostornog uređenja, s osnovnim ciljem podizanja ukupne kvalitete života na području općine Fužine.

Prostorni plan uređenja općine Fužine kao temeljni prostorni plan usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine 10. ožujka 2005. godine. Plan je stupio na snagu i primjenjuje se od travnja 2005. godine i osnova je za daljnji razvoj Općine Fužine.

S obzirom da je završena sva Zakonom predviđena aktivnost vezana za donešenje Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine realno je očekivati da će Plan biti usvojen do kraja 2006. godine. S obzirom da je u tijeku donošenja Plana bila provedena kvalitetna Javna rasprava, da su se u izradu Plana uključile sve relevantne institucije ne predviđa se njegova skora izmjena.

Cilj ovog programa je osiguranje preduvjeta za kvalitetno i stručno planiranje prostora, otkup zemljišta, izgradnju komunalne infrastrukture i pripremi zemljišta za izgradnju građevina prema potrebama korisnika prostora.

Ovaj Program bit će osnova za izradu planova kojima će se definirati izvori financiranja planske dokumentacije, izrada projekata i izvođenje komunalne infrastrukture, priprema zemljišta za gradnju i sl., te visina planiranih sredstava, a unutar godišnjih programa gradnje, održavanja i rekonstrukcije komunalne infrastrukture ili unutar proračunskih stavki u kojima će se predvidjeti sredstva za izradu planova i projektne dokumentacije.

S obzirom da se ovaj Program radi za četverogodišnje razdoblje detaljna razrada i realizacija bit će izvršena programom i planovima koji su navedeni, a koji moraju biti u skladu s ovim Programom.

II. PROCJENA IZRADE NOVIH, ODNOSNO IZMJENE I DOPUNE POSTOJEĆIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

II.A. Procjena izrade izmjene i dopune postojećih dokumenata prostornog uređenja

Prostorni plan uređenja općine Fužine jedini je dokumenat prostornog uređenja koji je na snazi. U tijeku primjene Prostornog plana uređenja općine Fužine uočeni su određeni problemi koji se odnose na mogućnost realizacije plana, te je do sada evidentiran niz primjedbi kako sadašnjih tako i budućih korisnika prostora.

Do sada je zaprimljeno šesnaest zahtjeva za izmjenu Prostornog plana, a tijekom javne rasprave u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine primjedbe na Prostorni plan Općine uputilo je još deset zainteresiranih građana.

Budući je Prostorni plan uređenja općine Fužine živi dokument koji je podložan promjenama, a sve u svrhu realizacije razvoja Općine već sada se očituje potreba za njegovom izmjenom, a naročito je potrebna:

- detaljna analiza i korekcija građevinskih područja koja bi rezultirala usklađenjem sa stanjem na terenu, a rezultat je preoblikovanje i usklađenje sa odredbama za provođenje i stanjem na terenu,

- kompletna analiza Odredbi za provođenje Plana što se tiče rješavanja nedoumica u provedbi,

- dopuna i izmjena površina izvan naselja za izdvojene namjene na način da se prilagode današnjem trendu razvoja općine

- dopuna i izmijena grafičkog i tekstualnog dijela Plana u dijelu vezanom za lokalitet »Široko brdo« sa oznakom u planu E1 na način da se ukine Planom predviđena površina za iskorištavanje mineralnih sirovina,

- analiza i odgovori vezani zu prikupljene zahtjeve i primjedbe pojedinih korisnika prostora, a koji se odnose na konkretne zahvate u prostoru.

S obzirom da će se, prema planovima, Urbanistički plan uređenja naselja Fužine početi primjenjivati početkom 2007. godine ne predviđa se njegova izmjena, osim usklađenja odredbi sa izmijenjenim Prostornim planom uređenja općine Fužine.

II.B. Procjena izrade novih dokumenata prostornog uređenja

Obvezu izrade dokumenata prostornog uređenja propisao je Prostorni plan uređenja općine Fužine, Urbanistički plan uređenja naselja Fužine i Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine.

Prostornim planom uređenja općine Fužine propisana je izrada sljedećih dokumenata prostornog uređenja na površinama izvan naselja za izdvojene namjene:

- ugostiteljsko turistička namjena:

1. UPU 2 - turističko naselje - zona »Vrelo« - T1/2 - 8,50 ha neizgrađeno;

2. UPU 3 - turističko naselje - zona »Majer (lovačka kuća) - T1/5 - 3,02 ha pretežito neizgrađeno;

3. UPU 4 - turističko naselje - zona »Gradina« - T1/3 - 13,67 ha neizgrađeno;

4. UPU 5 - turističko naselje - zona »Veliko brdo« - T1/4 - 6,39 ha neizgrađeno;

5. UPU 11 - turističko naselje - zona »Bajer« - T1/6 zajedno sa zonom R1/4;

- sportsko-rekreacijska namjena:

6. UPU 6 - zona »Široko brdo« - R1/1 - 7,01 ha neizgrađeno;

7. UPU 7 - ski zona »Vrata« - R1/2 -3,28 ha neizgrađeno;

8. UPU 8 - zona »Rudine« - R1/5 - 21,13 ha neizgrađeno;

9. UPU 10 - ski zona »Jelenča« - R1/6 - 134,50 ha neizgrađeno;

- infrastrukturna namjena:

10. UPU 9 - zona »Vjetroparka« - IS/1.

Prostornim planom uređenja općine Fužine propisana je obveza izrade Studije utjecaja na okoliš:

1. SUO1 - ski zona »Vrata«;

2. SUO5 - ski zona »Jelenča«;

3. SUO4 - zona »Vjetroparka«.

Urbanističkim planom uređenja naselja Fužine predviđena je izrada slijedeće prostorno planske dokumentacije:

1. DPU 1 - »dio zone centra I«;

2. DPU 2 - »dio zone centra II«;

3. DPU 3 - zona »Flaišniki«;

4. DPU 4 - zona sporta i rekreacije izvan naselja za izdvojenu nemjenu;

5. DPU 5 - ugostiteljsko-turistička zona »Glavica« i turističko naselje.

III. POTREBA PRIBAVLJANJA PODATAKA I STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU I DONOŠENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Urbanistički planovi uređenja izrađuju se na osnovnim državnim kartama u mjerilu 1:5000 ili topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:1000 ili 1:2000. Za teritorij Općine Fužine postoje osnovne državne karte u mjerilu 1:5000 i katastarske karte u mjerilu 1:2880.

2. Detaljni planovi uređenja izrađuju se na topografsko- katastarkom planu ili katastarskom planu 1:1000 ili 1:500. Za svaki od navedenih planova kojemu će se pristupiti, bit će potrebno izraditi adekvatne katastarske podloge, a što

će biti iskazano u dokumentaciji za nabavu za svaki plan posebno.

Podaci za izradu navedenih dokumenata prostornog uređenja dostupni su u postojećoj dokumentaciji prostora ( razne studije i istraživanja koja su vršena od drugih institucija npr. Hrvatske vode, Hrvatske šume), a mogu se koristiti ovisno o vrsti i specifičnosti lokacije za koju se plan izrađuje.

Kao jedan od važnih dokumenata na temelju kojeg će se izrađivati navedena prostorno-planska dokumentacija je i Projekt ukupnog razvoja općine Fužine 2006. - 2011. izrađen po »Project Management Consulting«, a koja daje odgovore u kojem pravcu će se razvijati Općina.

IV. POTREBA UREĐENJA ZEMLJIŠTA, RAZINA UREĐENJA ZEMLJIŠTA I IZVORI ZA FINANCIRANJE UREĐENJA TE ROK U KOJEM JE ODREĐENO ZEMLJIŠTE POTREBNO UREDITI ZA PLANIRANU NAMJENU

Putem godišnjih programa planirat će se izvršavanje radnji na uređenju građevinskog zemljišta. Kako je rješenje imovinsko pravnih odnosa jedan od bitnih preduvjeta za realizaciju, naročito detalnjih urbanističkih planova, u Proračunu općine Fužine potrebno je planirati sredstva za otkup zemljišta.

Gradnja komunalne infrastrukture planira se godišnjim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a kojima će biti utvrđeni i izvori financiranja kao i rokovi u kojima će zemljište biti uređeno za planiranu izgradnju.

Prioriteti u donošenju pojedinih planova bit će utvrđeni u skladu sa potražnjom i zainteresiranosti subjekata koji bi sudjelovali u gradnji.

V. DRUGE MJERE ZA PROVOĐENJE POLITIKE UREĐENJA PROSTORA I DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Svi planovi prostornog uređenja izrađivat će se u skladu s postavkama planova višeg reda vodeći naročito računa o mjerama zaštite voda, šuma, zraka i tla, a to sve planiranjem izgradnje koja znatno ne utječe na onečišćenje okoliša.

Planovima prostornog uređenja potrebno je predvidjeti gradnju sustava odvodnje tako da se nadovezuju na postojeće sustave ili će se internim sustavima odvodnje u skladu s vodopravnim i sanitarnim uvjetima otpadne vode dovoditi na adekvatne uređaje za prošišćavanje.

Odvoz i prikupljanje smeća vrši se prema Odluci. Deponiranje otpada vrši se na zajednički deponij za sedam jedinica lokalne samouprave Sović Laz koji se nalazi na teritoriju Grada Delnica.

Planiranjem i izgradnjom građevina mora se posebno posvetiti pažnja očuvanju prirodnih specifičnosti prostora, pridavanju važnosti ambijentalnoj gradnji i sprečavanju sekundarnog utjecaja gradnje na prirodu i okoliš.

VII. MJERE ZA OSTVARENJE PROGRAMA

Ostvarivanje ovog Programa mora se provoditi u skladu s mjerama provedbe i smjernicama koje su propisane u Prostornom planu Primorko-goranske županije i Prostornom planu uređenja Općine Fužine.

Sredstva za realizaciju predmetnog Programa planirat će se u proračunu za svaku godinu posebno u navedenom četverogodišnjem razdoblju.

Osim sredstava koja će biti osigurana proračunom potrebno je iznaći sredstva putem kandidiranja za županijske i državne programe.

Zbog sve većeg ineteresa za ulaganje u Općinu u pojedinim slučajevima moguće je i financiranje izrade prostorno- planske dokumentacije od strane zainteresiranih investitora.

S obzirom da je Program opsežan i ambiciozan, njegova realizacija vjerovatno neće biti potpuna, ali program daje dovoljno prostora da se u sljedećem četverogodišnjem razdoblju mogu ostvariti razni interesi tržišta i investitora koje je u ovom trenutku teško predvidjeti. Na osnovi ovog Programa Poglavarstvo Općine donosit će operativne planove za kraća vremenska razdoblja koji će pratiti trenutne potrebe za gradnjom i mogućnost brze realizacije. Na osnovi takvog pristupa moći će se na vrijeme planirati sredstva u Proračunu za izradu pojedinih planova prostornog uređenja iz Programa.

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru donosi se za četverogodišnje razdoblje (studeni 2006. do studenoga 2010. godine) i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/ 07

Ur. broj: 2112/03-01-06-06

Fužine, 21. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr