SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
OPĆINA FUŽINE
64

55.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i 7/06) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 21. studenoga 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/05 i 23/05) članak 2. st. 1. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području općine i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa prema vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine:

Zona

Opis zone

Iznos komunalnog
doprinosa u
kunama po m3

Javne površine

Nerazvrstane
ceste

Javna rasvjeta

Groblja

I. zona

Naselje Fužine

60,00

15,00

22,50

15,00

7,50

II.
zona

Naselje Vrata, Belo Selo i
Lič (osim ulice Podkobiljak)

45,00

15,00

15,00

7,50

7,50

III.
zona

Naselje Slavica, Benkovac
Fužinski i ulica Podkobiljak
u naselju Lič

30,00

6,00

12,00

6,00

6,00

Članak 2.

U članku 3. iza st. 1. dodaje se novi st. 2. koji glasi:

»U slučaju da je građevinska čestica na kojoj se gradi u suvlasništvu, odnosno da postoji više investitora, suvlasnici, odnosno investitori solidarno su odgovorni za plaćanje komunalnog doprinosa, ukoliko se pisanim sporazumom ne dogovore drugačije.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Od obaveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:

- Općina Fužine,

- trgovačka društva i ustanove kojih je Općina Fužine osnivač, vlasnik ili suvlasnik, u slučaju izgradnje građevina koje služe za obavljanje njihove djelatnosti,

- investitori koji grade objekte za javnu, kulturnu ili sportsku djelatnost, objekte socijalne zaštite i zdravstva, objekte za vatrogasnu djelatnost te vjerske objekte.

Osobe iz st. 1. podstavka 2. i 3. ovog članka dužne su Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju da imaju pravo na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Odluku o oslobađanju donosi Poglavarstvo Općine Fužine.

Na temelju Zaključka iz st. 3. ovog članka, Odjel će izdati rješenje o oslobađanju od plaćanja.

Iznos sredstava za koje osobe iz čl. 8. st. 1. podstavka 2. i 3. ove Odluke, budu oslobođene plaćanja komunalnog doprinosa, osigurat će se iz poreznih prihoda Općine.

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće Općine Fužine može, na prijedlog Općinskog poglavarstva, u potpunosti ili djelomično osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa investitore gradnje koji grade građevine gospodarske namjene od posebnog interesa za Općinu, objekte javnog ili infrastrukturnog karaktera uz uvjet da im je sjedište obrta ili tvrtke na području Općine Fužine.

Uz zahtjev za oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa, investitori su dužni priložiti adekvatnu dokumentaciju iz koje je vidljiva ekonomska isplativost cijelog projekta i plan zapošljavanja.

Ukoliko Općinsko vijeće donese Odluku o potpunom ili djelomičnom oslobađanju, temeljem Zaključka Poglavarstva, Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje o djelomičnom ili potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa.

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa iz st. 3. ovog članka osiguravaju se u proračunu Općine Fužine iz proračunskih prihoda namijenjenih razvoju gospodarstva.

Općinsko poglavarstvo Općine Fužine i obveznik plaćanja komunalnog doprinosa za kojeg će se donijeti Rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobađanju, međusobna prava i obveze reguliraju Ugovorom u skladu s Odlukom vijeća.«

Članak 5.

Iza članka 9. dodaje se novi članak »9a« koji glasi:

Ako subjekti iz čl. 9. st. 1. ove odluke poslovni prostor ili dio njega daruju ili u cijelosti otuđe subjetku registriranom izvan područja Općine Fužine, odstupe od plana zapošljavanja ili drugih uvjeta utvrđenih Ugovorom iz st. 5. čl. 9. ove Odluke, u roku od 10 (deset) godina od dana pravomoćnosti rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa, obvezni su platiti komunalni doprinos u visini oslobađanja sa zateznom kamatom od dana konačnosti do namirenja kompletnog potraživanja.

Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka izdaje Jedinstveni upravni odjel temeljem prijave obveznika ili po službenoj dužnosti.

Članak 6.

U članku 11. st. 1. riječi »Općinskog vijeća« mijenjaju se riječima »Općinskog poglavarstva«.

U istome članaku st. 2. riječi »Općinsko vijeće« mijenjaju se riječima »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 7.

Iza članka 11. dodaje se novi članak 11a) koji glasi:

»Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel i komunalni redar«.

Članak 8.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu protekom roka od osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/07

Ur. broj: 2112/03-01-06-7

Fužine, 21. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr