SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
OPĆINA FUŽINE
64

54.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i 07/06), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 21. studenoga 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/00 i 09/02) u članku 2. iza riječi »Slavica« stavlja se riječ »i« , te iza riječi »Lič«, stavlja se znak ».« Ostatak teksta briše se.

Članak 2.

U članku 4. st. 1. podstavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»- 2 (druga) zona obuhvaća naselja: Vrata i Belo Selo, te dio naselja Lič i to ulice Pirovište i Banovina 0,8

- 3 (treća) zona obuhvaća naselja Slavica i Benkovac Fužinski te dio naselja Lič i to ulicu Podkobiljak 0,5.«

Članak 3.

U članku 5. st. 2. iza točke 5. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. održavanje groblja i krematorija,«

Dosadašnja točka 5. postaje točka 6.

Članak 4.

U članku 6. iza st. 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz st. 1. ovog članka koje se nalaze unutar građevinskog područja naselja kao i za stambeni i poslovni prostor izvan građevinskog područja naselja na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti iz čl. 5. st. 3., 4. i 6. i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama te čine sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave. »

U istome članku u st. 5. točka 1. mijenja se i glasi:

1. nerazvrstane ceste, groblja i javne površine,

U istome članku u st. 5.6 brišu se riječi »i masovne grobnice«.

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine« br. 40/97), a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

Svaki vlasnik odnosno korisnik pri utvrđivanju povšina iz st. 1. ovog članka, dužan je omogućiti službenoj osobi Općine Fužine uvid u stanje na zemljištu ili objektu.«

Članak 6.

U članku 10. st. 3. broj »30« zamjenjuje se brojem »15«, a riječi »Općinu Fužine« zamjenjuje se riječima »Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine«.

Članak 7.

U članku 11. st. 1. mijenja se i glasi:

»Komunalna naknada plaća se mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za protekli mjesec temeljem računa-uplatnica dostavljenih od strane Jedinstvenog upravnog odjela odnosno tvrtke s kojom Općina Fužine ima Ugovor o usluzi obavljanja naplate komunalne naknade.«

Članak 8.

U članku 12. stavak 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. održavanje groblja«.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 6.

Članak 9.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Od plaćanja komunalne naknade privremeno se oslobađaju:

a) obveznik, ili dijete obveznika, utvrđen rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb kao korisnik:

- pomoći za uzdržavanje,

- doplatka za pomoć i njegu u kući,

- osobne invalidnine,

- skrbi izvan vlastite obitelji.

b) obveznik koji ostvaruje pomoć Općine Fužine za podmirenje troškova stanovanja, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Sredstva za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade namiruju se iz općinskog proračuna iz sredstava namijenjenih za potrebe socijalne skrbi.

Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje o privremenom, djelomičnom ili potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, na zahtjev obveznika, sukladno Odluci Općinskog poglavarstva.«

Članak 10.

Iza članka 13. dodaje se novi članak 13a) koji glasi:

»Pravne osobe sa sjedištem ili fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Fužine, koje obavljaju poduzetničku djelatnost, mogu ostvariti pravo na umanjenje komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, a u kojem je započeta ili se već obavlja poslovna djelatnost ne duže od 4 godine i to:

- 100% umanjenja komunalne naknade u prvoj godini obavljanja djelatnosti,

- 75 % umanjenja komunalne naknade u drugoj godini obavljanja djelatnosti,

- 50% umanjenja komunalne naknade u trećoj godini obavljanja djelatnosti,

- 25% umanjenja komunalne naknade u četvrtoj godini obavljanja djelatnosti.

Pravo na umanjenje komunalne naknade iz st. 1. ovog članka pravne ili fizičke osobe koje obavljaju poduzetničku djelatnost ostvaruju uz uvjet da u razdoblju za koje se traži umanjenje imaju kontinuirano zaposleno najmanje jednog radnika.

Poradi ostvarivanja prava iz st. 1. ovog članka, obveznik plaćanja mora podnijeti zahtjev za oslobađanje odnosno umanjenje plaćanja komunalne naknade na način opisan u st. 1. te priložiti dokaz o registraciji, dokumentaciju nadležnih institucija kojom se dokazuje zaposlenje propisanog broja radnika (ugovor, ID i RS obrazac, preslika radne knjižice) te ostalu dokumentaciju u cilju utvrđivanja uvjeta za umanjenje.

Odluku o umanjenju iz st. 1. ovog članka, temeljem prijedloga Poglavarstva, donosi Općinsko vijeće Općine Fužine.

Rješenje iz st. 1. ovog članka, sukladno Zaključku Općinskog poglavarstva, donosi Jedinstveni upravni odjel po zahtjevu obveznika komunalne naknade.

Ukoliko se u naknadnom postupku utvrdi da je pravna odnosno fizička osoba krivo prijavila podatke odnosno dala netočne podatke te se ne pridržava uvjeta zaposlenja radnika, Jedinstveni upravni odjel donijet će novo rješenje kojim se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade.

Članak 11.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu protekom roka od osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/07

Ur. broj: 2112/03-01-06-8

Fužine, 21. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr