SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 41. Utorak, 14. studenog 2006.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
115

20.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97 i 174/04), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96), Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05) i članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« PGŽ broj 9/02 i 46/04), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 20. listopada 2006. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Malinska-Dubašnica

1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje zasnivanje i prestanak zakupa te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, te poslovnog prostora na kojima Općina Malinska-Dubašnica ima pravo raspolaganja i korištenja.

Članak 2.

U upravljanju, raspolaganju i korištenju poslovnim prostorom Općinsko poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu Poglavarstvo):

1. utvrđuje elemente za određivanje visine zakupnine,

2. donosi plan održavanja, gradnje, kupnje, zamjene i rekonstrukcije poslovnih prostora, odobrava adaptaciju i rekonstrukciju poslovnog prostora, te odlučuje o ulaganju sredstava u isti,

3. utvrđuje namjenu poslovnog prostora, te odlučuje o promjeni ili dopuni namjene,

4. odlučuje o davanju poslovnog prostora u zakup, raspisuje natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi,

5. daje suglasnost za davanje poslovnog prostora u podzakup,

6. odlučuje o prestanku zakupa poslovnog prostora,

7. obavlja druge poslove koji proizlaze iz Zakona i ove Odluke.

Članak 3.

Ostale poslove vezane za upravljanje poslovnim prostorima iz članka 2. ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odjeljak za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i upravljanje imovinom.

2. DJELATNOST U POSLOVNOM PROSTORU

Članak 4.

Namjenu poslovnog prostora, odnosno djelatnosti koje će se obavljati u poslovnom prostoru utvrđuje Općinsko poglavarstvo, prije raspisivanja natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup.

Namjena se utvrđuje sukladno odredbama važeće prostorno planske dokumentacije i Zakona, na način da omogući zadovoljavanje potreba stanovništva i obogaćivanje turističke ponude.

Članak 5.

Promjenu ugovorene djelatnosti Općinsko poglavarstvo može odobriti ako ocijeni da bi nova namjena omogućila kvalitetnije ispunjenje uvjeta iz stavka 2. prethodnog članka. Promjena ugovorene djelatnosti može se ugovoriti pod sljedećim uvjetima:

- ako je zakupnik u određenom poslovnom prostoru obavljao ugovorenu djelatnost najmanje dvije godine do podnošenja zahtjeva za promjenu djelatnosti,

- ako zakupnik prihvati promjenu zakupnine, koja se izračunava uvećanjem početnog iznosa zakupnine za novu namjenu iz natječaja za 50%. Ukoliko je prethodno ugovorena zakupnina veća od iznosa dobivenog povećanjem zakupnine iz natječaja za 50% za novu djelatnost, primjenjivat će se ugovorena zakupnina.

Članak 6.

Dopuna ugovorene djelatnosti Općinsko poglavarstvo može odobriti pod uvjetom da zakupnik ugovorenu djelatnost u prostoru obavlja najmanje godinu do podnošenja zahtjeva za dopunu djelatnosti.

3. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 7.

Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu natječaj).

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u javnom tisku.

Postupak natječaja do donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi provodi Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnije ponude (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje Općinsko poglavarstvo. Povjerenstvo ima predsjednika i 2 člana. Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 8.

Tekst natječaja mora sadržavati sljedeće elemente:

1. adresu, namjenu i površinu poslovnog prostora,

2. početni iznos zakupnine,

3. vrijeme za koje se poslovni prostor daje u zakup,

4. dan, vrijeme i mjesto provedbe otvaranja zatvorenih ponuda natjecatelja,

5. iznos jamčevine koju treba položiti,

6. rok do kojeg se može podnijeti pisana prijava,

7. dan i sat kad se može razgledati poslovni prostor,

8. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji je zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, a koji ne ispunjava obveze ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjava, ili koji ima nepodmirenih obveza za poreze i doprinose,

9. odredbu da je najpovoljniji natjecatelj dužan u roku koji utvrdi Općinsko poglavarstvo preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu, jer će se u protivnom smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te će se ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem,

10. odredbu da najpovoljniji natjecatelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku ne sklopi ugovor o zakupu,

11. odredbu da natjecatelj mora ispunjavati zakonske uvjete za obavljanje djelatnosti koja je utvrđena kao namjena poslovnog prostora,

12. odredbu da zakupodavac može odrediti da se ugovor o zakupu sklopi kao ovršna isprava sukladno odredbi članka 23. stavak 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora,

13. dokumentaciju koju treba priložiti,

14. druge posebne uvjete za sudjelovanje u natječaju.

Članak 9.

Predstavnici natjecatelja ili njihovi punomoćnici, mogu nazočiti otvaranju ponuda.

Natjecatelj koji odustaje od natječaja, obvezan je povući svoju ponudu do početka otvaranja ponuda.

Članak 10.

Prije otvaranja ponuda predsjednik Povjerenstva ili druga osoba koju odredi Općinsko poglavarstvo upoznaje nazočne predstavnike natjecatelje s odredbama ove odluke, te odluke Općinskog poglavarstva o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.

Povjerenstvo najprije konstatira koje su ponude zakašnjele, te nisu predmet natječaja.

Nakon prethodnog postupka Povjerenstvo pristupa otvaranju ponuda redoslijedom primitka ponuda. Ako je više ponuda primljeno istovremeno, redoslijed između njih utvrđuje se abecednim redom prvog slova tvrtke, ili prvog slova prezimena za fizičke osobe.

Članak 11.

O postupku otvaranja ponuda, Povjerenstvo vodi zapisnik u koji se naročito unose sljedeći podaci: mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, ime i prezime članova Povjerenstva, imena i prezimena nazočnih predstavnika natjecatelja, broj primljenih ponuda, broj zakašnjelih ponuda i popis natjecatelja čije su ponude zakašnjele, obavijesti o povlačenju, popis natjecatelja čije se ponude razmatraju i ponuđeni iznos zakupnine, te primjedbe natjecatelja.

Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi povjerenstva, te prisutni natjecatelji.

Članak 12.

Nakon provedbe postupka javnog otvaranja ponuda, Povjerenstvo u roku od 3 dana od javnog otvaranja ponuda obavlja pregled prispjelih ponuda, utvrđuje koji natjecatelji ispunjavanju uvjete iz natječaja i daje prijedlog Općinskom poglavarstvu za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Članak 13.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko poglavarstvo.

Natjecatelj koji je sudjelovao u postupku natječaja ima pravo podnijeti prigovor na odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koji se podnosi Općinskom poglavarstvu u roku od 8 dana od dana primitka odluke.

Članak 14.

Jamčevina koju je uplatio natjecatelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, uračunava se u iznos zakupnine, a ostalim natjecateljima se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, bez prava na kamate.

Natjecatelj koji ponudi najpovoljniju ponudu, nema pravo na povrat jamčevina ukoliko odustane od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Članak 15.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku. Ugovor u ime zakupodavca potpisuje načelnik Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 16.

Ponuditelj koji u natječaju ponudi najpovoljniju ponudu, dužan je u roku koji utvrdi Općinsko poglavarstvo preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu, jer će se u protivnom smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te će se ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.

Članak 17.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose podaci o stanju poslovnog prostora.

Potpisom ugovora o zakupu zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju, odnosno u stanju upotrebe za obavljanje utvrđene namjene.

4. ZAKUPNINA

Članak 18.

Visina zakupnine utvrđuje se u postupku natječaja, na način da zakupnina ne smije biti niža od iznosa početne zakupnine.

Članak 19.

Početnu zakupninu po m2 poslovnog prostora utvrđuje odlukom Općinsko poglavarstvo prema zoni u kojoj se nalazi poslovni prostor i djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.

Članak 20.

Zakupodavac može koristiti poslovni prostor samo u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu.

Članak 21.

Zakupnik je dužan snositi naknadu za troškove korištenja zajedničkih dijelova zgrade i uređaja, koja se utvrđuje međuvlasničkim ugovorom između vlasnika posebnih dijelova zgrade.

Članak 22.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje na način utvrđen Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

Članak 23.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora ukoliko nakon uručenja pisane opomene zakupnik:

- koristi poslovni prostor protivno ugovoru o zakupu ili mu nanosi štetu koristeći ga bez dužne pažnje,

- u roku od 15 dana od dana priopćenja pismene opomene ne plati dospjelu zakupninu,

- bez pismenog odobrenja zakupodavca vrši preinake poslovnog prostora,

- bez pismenog odobrenja zakupodavca daje poslovni prostor u podzakup.

Članak 24.

O otkazu ugovora o zakupu iz prethodnog članka odluku donosi Općinsko poglavarstvo.

Protiv odluke Općinskog poglavarstva zakupnik može uložiti prigovor u roku od 8 dana od primitka odluke.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-06-15

Malinska, 20. listopada 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=199&mjesto=51511&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr