SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 40. Petak, 27. listopada 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
57

32.

Na temelju članka 15. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/03), članka 6. Poslovnika gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01 i 13/02) Poglavarstvo Grada, na sjednici održanoj dana 8. lipnja 2006. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja
na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Ovim Zaključkom o organizaciji naplate na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Zaključak) utvrđuju se parkirališna mjesta na kojima se vrši naplata parkiranja, način povjeravanja parkirališnih mjesta uz naplatu na upravljanje i organizaciju naplate, visina naknade i rok i način korištenja sredstava ostvarenih naplatom parkiranja.

Parkirališna mjesta na javnim parkiralištima iz stavka 1. ovog članka označavaju se horizontalnim oznakama plave boje.

Članak 2.

Naplata naknade za parkiranje vozila obavlja se na uličnim i na zatvorenim javnim parkiralištima na području Grada Novog Vinodolskog na sljedećim lokacijama:

1. FRANKOPANSKI TRG - otvoreno parkiralište

2. TRŽNICA - zatvoreno parkiralište

3. CENTAR II (kod škole) - zatvoreno parkiralište

4. KORZO HRVATSKIH

BRANITELJA - ulično parkiralište

5. LUKAVICE - zatvoreno parkiralište

6. LUKA I. - otvoreno parkiralište

7. LUKA II. - zatvoreno parkiralište

Članak 3.

Organizaciju naplate te naplatu na parkirališnim mjestima iz članka 2. ovog Zaključka vrši GKTD »Ivanj« d.o.o. (u daljem tekstu: Ivanj).

Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima plaća se radnim danom, subotom i nedjeljom u kalendarskom razdoblju od 1. 6. do 1. 9. tekuće godine, a u vremenu

- od 7,00 do 24,00 sata na parkiralištima FRANKOPANSKI TRG, TRŽNICA, CENTAR II. (kod škole), KORZO HRV. BRANITELJA,

- u vremenu od 8,00 do 24,00 sata na parkiralištima LUKA I. (otvoreno parkiralište),

- u vremenu od 8,00 do 21,00 sati na parkiralištu LUKAVICE, a u kalendarskom razdoblju od 15. 6. do 1. 9. tekuće godine u vremenu 8,00 do 24,00 sata na parkiralištu LUKA II. (zatvoreno parkiralište).

Članak 5.

Naknada za parkiranje na javnom parkiralištu pod naplatom Frankopanski trg ne plaća se za:

- službena vozila gradske uprave - ukupno tri parkirališna mjesta,

- službeno-dostavno vozilo Fine - ukupno jedno parkirališno mjesto.

Naknada za parkiranje za vozila invalidnih osoba definiranih Pravilnikom o znaku pristupačnosti (»Narodne novine« broj 16/05), na mjestima označenim za invalide ne plaća se na svim parkiralištima.

Naplata za parkiranje na javnom parkiralištu LUKA I. (otvoreno parkiralište) ne plaća se za:

- Lučku upravu - dva parking mjesta,

- Lučku kapetaniju - dva parking mjesta.

Članak 6.

Visina naknade za parkiranje putničkog vozila, kombi i teretnog vozila do 1,5 tona nosivosti, autobusa, camp-kućica, prikolica s plovilima, te motocikla i njegovih prikolica, za koje je dozvoljeno parkiranje na javnim parkiralištima iz točke 2. ovog Zaključka, određuje se kako slijedi:

1. Parkirališta Centar II - škola,

Frankopanski trg, Tržnica i

Korzo hrvatskih branitelja,

LUKA I.: 4,00 kune po satu.

2. Parkiralište Lukavice: 3,00 kune po satu,

3. Parkiralište LUKA II.

(zatvoreno parkiralište):

- osobni automobil 3,00 kune po satu,

- osobni automobil 20,00 kuna po danu,

- camp-kućice 6,00 kuna po satu

- camp-kućice 50,00 kuna po danu,

- autobusi 10,00 kuna po satu,

- autobusi 100,00 kuna po danu

- prikolice s plovilima 20,00 kuna po danu

- prikolice s plovilima 450,00 kuna na mjesec

U visini naknade za parkiranje uključen je porez na dodatnu vrijednost.

Trajanje parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom nije ograničeno, izuzev za parkiralište LUKA I. gdje je vremensko ograničenje u trajanju od dva (2) sata.

Članak 7.

Naplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu vrši se putem parkirne karte.

Parkirna karta na uličnom parkiralištu kupuje se na parkirnom automatu.

Parkirna karta na zatvorenom parkiralištu kupuje se na ulaznom automatu, a plaćanje se vrši kod naplatničara u naplatnoj kućici.

Parkirna karta vrijedi samo za parkiralište za koje je kupljena.

Članak 8.

Parkirna karta sadrži sljedeće podatke:

- skraćenu oznaku komunalnog društva koje obavlja naplatu,

- serijski, odnosno, redni broj karte,

- datum izdavanja,

- vrijeme početka parkiranja,

- vrijeme trajanja parkiranja,

- obavijest o načinu isticanja parkirne karte,

- cijenu parkiranja.

Članak 9.

Parkirna karta je dokaz o zaključenom ugovoru o korištenju parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu na osnovu koje korisnik ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta

za koje je kupio kartu u okviru dopuštenog vremena trajanja parkiranja.

Korisnik parkirališnog mjesta na javnom uličnom parkiralištu obvezan je kupljenu parkirnu kartu vidljivo istaknuti s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Članak 10.

Korisnik parkirališta čini povredu ugovora o parkiranju ako:

- ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila,

- prekorači dopušteno vrijeme trajanja parkiranja više od 15 minuta,

- ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

- ne koristi parkirališno mjesto sukladno utvrđenoj prometnoj signalizaciji,

- koristi javno parkiralište bez parkirne karte.

Članak 11.

Kontrolu parkiranja vozila na javnom parkiralištu pod naplatom obavlja ovlaštena osoba Ivanja.

Za povredu odredbi ovog Zaključka odgovara vlasnik vozila.

Članak 12.

Za povredu ugovora iz članka 10. ovog Zaključka, osim naknade za parkiranje, plaća se jedinstvena ugovorna kazna u iznosu od 50,00 kuna po jednom od prekršaja.

Nalog za plaćanje ugovorne kazne izdaje osoba ovlaštena za kontrolu parkiranja te ga na odgovarajući način pričvršćuje na vozilo.

Korisnik parkiranja ima pravo podnijeti pisani prigovor na nalog za plaćanje ugovorne kazne Ivanju u roku od 8 (osam) dana od dana izdavanja naloga. Ivanj je dužan odgovoriti na prigovor u roku od 3 (tri) dana od dana primitka prigovora.

Članak 13.

Korisnik parkiranja dužan je postupiti po primljenu nalogu iz članka 12. ovog Zaključka i platiti ugovornu kaznu u roku od 8 (osam) dana na način naznačen u nalogu, odnosno u roku od 8 (osam) dana od dana primitka odgovora na prigovor.

Ugovorna kazna se može platiti uplatnicom, kod ovlaštenog naplatničara i u naplatnoj kućici.

Članak 14.

Ako korisnik parkiranja ne postupi u roku po nalogu izdanom u skladu s člankom 13. ovog Zaključka, dužan je pored iznosa iz naloga platiti trošak opomene po nalogu za plaćanje ugovorne kazne koji iznosi 20,00 kn.

Ako korisnik parkiranja ne postupi sukladno stavku 1. ovog članka, Ivanj će protiv njega pokrenuti sudski postupak.

Članak 15.

Ivanj će pozvati vlasnika vozila koje nije parkirano u skladu s odredbama ovog Zaključka neprekidno duže od 8 (osam) dana, da vozilo ukloni.

Ukoliko vozilo ne bude uklonjeno u daljnjem roku od 8 (osam) dana, Ivanj će vozilo premjestiti na odgovarajuću lokaciju o trošku vlasnika.

Troškove parkiranja iz stavka 1. i 2. ovog članka, kao i troškove premještanja Ivanj će naplatiti od vlasnika vozila sukladno odredbama članka 13. i 14. ovog Zaključka.

Članak 16.

Na javnim parkiralištima iz članka 1. ovog Zaključka povlaštenu kartu za parkiranje izdaje Ivanj:

- fizičkoj osobi koja stanuje u neposrednoj blizini parkirališta,

- fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje poslovne djelatnosti ili pravnoj osobi koja posluje na adresi u neposrednoj blizini parkirališta.

Fizičkoj osobi, vlasniku vozila iz stavka 1. ovog članka izdaje se najviše jedna povlaštena karta po stambenoj jedinici na kojoj ima prijavljeno prebivalište, što dokazuje osobnom iskaznicom te prometnom dozvolom.

Fizičkoj ili pravnoj osobi iz stavka 1. ovog članka povlaštena karta izdaje se prema broju službenih vozila što dokazuje izvodom iz sudskog, odnosno obrtnog registra i prometnom dozvolom.

Članak 17.

Povlaštena parkirna karta iz članka 16. ovog Zaključka izdat će se korisniku koji nema dospjelih dugovanja s osnova povrede obveza iz ugovora o parkiranju iz članka 9. ovog Zaključka što korisnik dokazuje potvrdom Ivanja.

Povlaštenu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo i parkiralište za koje je izdana.

Članak 18.

Visina mjesečne povlaštene naknade za parkiranje vozila fizičke osobe određuje se u iznosu od 100,00 kuna.

Visina mjesečne povlaštene naknade za parkiranje vozila fizičke osobe ili pravne osobe iz članka 16. stavka 1. ovog Zaključka određuje se u iznosu od 150,00 kuna.

Članak 19.

Na javnim parkiralištima (pod naplatom i bez naplate) Poglavarstvo Grada za tekuću kalendarsku godinu neće odobriti rezervaciju parking mjesta.

Članak 20.

Ivanj d.o.o. se obvezuje do mjeseca rujna kalendarske godine dostaviti izvješće o ostvarenom prihodu prema ovom Zaključku i predložiti način korištenja ostvarenog prihoda.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovog Zaključka stavlja se izvan snage Zaključak o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ broj 13/05).

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/05-01/46

Ur. broj: 2107/02-03-05-3

Novi Vinodolski, 12. lipnja 2006.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Gradonačelnik
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=198&mjesto=51250&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr