SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 39. Petak, 20. listopada 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
112

111.

Na temelju članka 87. stavak 3. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 - pročišćeni tekst i 76/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na sjednici od 19. listopada 2006. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija

I.

U Odluci o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 28/05, 32/05 i 38/05), u glavi I.

- u točki 6., koja se odnosi na Osnovnu školu »Petar Zrinski« Čabar, riječi »Tamara Vukić i Marinka Čop-Ule«, zamjenjuju se riječima »Josip Janeš i Silvana Šebalj-Mačkić«

- u točki 21., koja se odnosi na Osnovnu školu »Maria Martinolića« Mali Lošinj, riječi »Elvis Vickić«, zamjenjuju se riječima »Lidija Lešić«

- u točki 27. koja se odnosi na Osnovnu školu »Jurja Klovića« Tribalj, riječi »Rasema Tucaković«, zamjenjuju se riječima »Dean Barac«.

II.

Utvrđuje se da je Tamari Vukić, s danom 31. kolovoza 2006. godine zbog prestanka mandata u Vijeću roditelja Osnovne škole Petar Zrinski« Čabar, prestao mandat u Školskom odboru.

Utvrđuje se da je Marinki Čop-Ule, s danom 31. kolovoza 2006. godine zbog prestanka mandata u Vijeću roditelja Osnovne škole Petar Zrinski« Čabar, prestao mandat u Školskom odboru.

Utvrđuje se da je Elvisu Vickiću, s danom 31. kolovoza 2006. godine, zbog prestanka radnog odnosa u Osnovnoj školi Maria Martinolića« Mali Lošinj prestao mandat člana Školskog odbora.

Utvrđuje se da je Rasemi Tucaković, s danom 31. kolovoza 2006. godine zbog prestanka mandata u Vijeću roditelja Osnovne škole Jurja Klovića« Tribalj, prestao mandat u Školskom odboru.

III.

Novoimenovanim članovima školskih odbora škola iz točke I. ove Odluke i to Josipu Janešu, Silvani Šebalj-Mačkić, Lidiji Lešić i Deanu Barcu mandat traje do isteka mandata članova školskih odbora umjesto kojih su imenovani.

IV.

Iza točke 29. dodaje se točka 30. koja glasi:

»30. Za Osnovnu školu Kostrena, Kostrena

. Ljubomir Paškvan, predstavnik osnivača

. Tatjana Smeradlo, predstavnik osnivača

. Branka Batinić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Silvana Kopajtić Zurak, predstavnik učiteljskog vijeća

. Korina Udina, predstavnik učiteljskog vijeća

. Jasminka Pribanić, predstavnik vijeća roditelja

. Vesna Rizoniko, predstavnik vijeća roditelja«.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/68

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-3

Rijeka, 19. listopada 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=197&mjesto=00001&odluka=111
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr