SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 39. Petak, 20. listopada 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
112

110.

Na temelju članka 50. stavka 1., a u svezi s člankom 2. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 - pročišćeni tekst i 81/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na sjednici od 19. listopada 2006. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova
školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih
domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija

I.

U Odluci o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (Službene novine« broj 28/05, 38/05 i 4/06), u glavi I., točka 15., koja se odnosi na Tehničku školu za strojarstvo i brodogradnju Rijeka, mijenja se i glasi:

»15. za Tehničku školu za strojarstvo i brodogradnju RIJEKA

. Stjepan Kamber, predstavnik osnivača

. Đorđe Ivančević, predstavnik osnivača

. Pero Vrdoljak, predstavnik radnika škole

. Miroslav Zagorac, predstavnik radnika škole

. Igor Marač, predstavnik radnika škole

. Robert Udovičić, predstavnik vijeća roditelja

. Željana Kos-Bačić, predstavnik vijeća roditelja«.

II.

U glavi II. riječi »2. Za Učenički dom srednjih škola, RIJEKA« zamjenjuju se riječima 2. Za učenički dom Kvarner, RIJEKA«, a riječi Boris Marinac« zamjenjuju se riječima Stipe Vrdoljak«

U točki 4. koja se odnosi na Učenički dom Lovran, riječi »Aldo Stipanov i Snježana Gulić« zamjenjuju se riječima »Davor Uljatovski i Željko Mauhar«.

III.

Utvrđuje se da je Stjepanu Kamberu, Đorđu Ivančeviću, Miroslavu Zagorcu, Serđu Jadriću, Đordanu Bucciu, Ileani Diminić i Dušku Prpiću s danom 8. rujna 2006. godine, zbog raspuštanja školskog odbora Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju Rijeka, prestao mandat člana Školskog odbora.

Utvrđuje se da je Borisu Marincu, s danom 31. kolovoza 2006. godine zbog prestanka radnog odnosa u Učeničkom domu Kvarner, prestao mandat u Školskom odboru.

Utvrđuje se da je Aldu Stipanovu s danom 18. rujna 2006. godine zbog prestanka radnog odnosa u Učeničkom domu Lovran, prestao mandat člana Domskog odbora.

Utvrđuje se da je Snježani Gulić, s danom 31. kolovoza 2006. godine nastupom okolnosti prestanka statusa učenika Učeničkog doma u Lovranu čiji je roditelj, prestao mandat člana Domskog odbora.

IV.

Novoimenovanim članovima Školskog odbora škole iz glave I. ove Odluke i to Stjepanu Kamberu, Đorđu Ivančeviću, Peri Vrdoljaku, Miroslavu Zagorcu, Igoru Maraču, Robertu Udovičiću i Željani Kos-Bačić, mandat teče od dana konstituiranja Školskog odbora.

Novoimenovanim članovima Domskog odbora iz glave 2. ove Odluke i to Stipi Vrdoljaku, Davoru Uljatovskom i Željku Mauharu mandat teče do isteka mandata člana umjesto kojeg su imenovani.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije

Klasa: 021-04/06-02/69

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-3

Rijeka, 19. listopada 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=197&mjesto=00001&odluka=110
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr