SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 38. Petak, 13. listopada 2006.
OPĆINA FUŽINE
109

47.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 37/05 i 07/06), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 10. listopada 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da nekretnina koja se nalazi na k.č.br. 5966/2 koja se nalazi u K.O. Lič, ukupne površine 42 m2, ne služi kao javno dobro.

Članak 2.

Nekretnini iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te se na istoj dopušta uknjižba prava vlasništva Općine Fužine.

Članak 3.

Dopušta se Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Delnicama da izvrši brisanje statusa javnog dobra na nekretnini iz članka 1. ove Odluke, te da se na istoj izvrši upis prava vlasništva Općine Fužine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/6

Ur. broj: 2112/03-01-06-15

Fužine, 10. listopada 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr