SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 38. Petak, 13. listopada 2006.
OPĆINA FUŽINE
109

45.

Na temelju članka 457. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99 i 52/00), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) područnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i 7/06), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 10. listopada 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala Komunalno-trgovačkog društva »Fužine« d.o.o.

Članak 1.

Općina Fužine, kao jedini član Društva - osnivač, odlučuje da se temeljni kapital Komunalno-trgovačkog društva »Fužine« d.o.o. sa sjedištem u Fužinama, Dr. F. Račkog 54, Fužine, poveća uplatom u novcu u vrijednosti od 200.000,00 kuna (dvjestotisućakuna).

Temeljni ulog iz prethodnog stavka mora biti unijet u Društvo tako da isto može njime slobodno raspolagati, a mora se unijeti najkasnije do podnošenja prijave za upis predmetnog povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar.

Članak 2.

Sukladno članku 1. ove Odluke temeljni kapital Komunalno-trgovačkog društva »Fužine« d.o.o. se povećava i to sa iznosa od 18.000,00 (osamnaesttisućakuna) za iznos od 200.000,00 (dvjestotisućakuna) na iznos od 218.000,00 (dvjestoosamnaesttisućakuna).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/6

Ur. broj: 2112/03-01-06-11

Fužine, 10. listopada 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr