SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 38. Petak, 13. listopada 2006.
OPĆINA FUŽINE
109

43.

Temeljem članka 15. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i 07/ 06), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 10. listopada 2006. donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o obavljanju komunalnih poslova

Članak 1.

U Odluci o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o obavljanju komunalnih poslova (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/02) članak 2. mijenja se i glasi

»Komunalne djelatnosti koje se financiraju iz proračuna Općine Fužine i koje se na području Općine Fužine obavljaju temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova su:

1. održavanje čistoće,

2. održavanje javnih površina koje nisu zelene površine,

3. održavanje javnih zelenih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta,

6. održavanje javne rasvjete,

7. održavanje javnih objekata,

8. održavanje groblja.

Pod održavanjem čistoće podrazumijeva se čišćenje i skupljanje sitnog otpada s javnih površina (trgovi, ulice, pješačke staze, šetnice, dječja igrališta, ostale pješačke zone).

Pod održavanjem javnih površina koje nisu zelene površine podrazumijeva se održavanje pješačkih staza, pješačkih zona, šetnica, dječjih igrališta, klupa, odvodnja oborinskih voda, autobusnih čekaona, javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelove ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se održavanje uređenih i neuređenih zelenih površina, parkova i raslinja, sustava navodnjavanja na zelenim površinama, izmjena sadnica, zalijevanje, održavanje krošnji, uklanjanje suvišnog raslinja te skupljanje sitnog otpada i lišća sa zelenih površina.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemjištem uz nerazvrstane ceste.

Pod zimskim čišćenjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se čišćenje i posipavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa te otklanjanje snijega sa cestovnog zemljišta uz nerazvrstane ceste.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se održavanja objekata i uređaja javne rasvjete.

Pod održavanjem javnih objekata podrazumijeva se održavanje objekata u vlasništvu Općine Fužine.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje i čišćenje groblja na području Općine Fužine.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi poglavarstvo Općine Fužine.

Nakon provedenog prikupljanja ponuda, Općinsko vijeće Općine Fužine donosi odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.

Na temelju odluke iz st. 2. ovog članka, Općinsko poglavarstvo sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Ugovor iz stavka 3. ovoga članka može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Protiv odluke iz st. 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 3.

Iza članka 4. dodaje se novi članaka 4a) koji glasi:

»Poslovi ili dio poslova iz članka 2. ove odluke za koje je Općina Fužine osnovala vlastito trgovačko društvo, povjeravaju se ugovorom trgovačkom društvu bez prikupljanja ponuda ili objave natječaja, prema godišnjem programu održavanja i cjeniku trgovačkog društva.«

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu protekom roka od osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županje.

Klasa: 021-05/06-01/6

Ur. broj: 2112/03-01-06-09

Fužine, 10. listopada 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr