SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 34. Petak, 8. rujna 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
17

27.

Na temelju članka 17. Statuta Općine Omišalj («Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 7/02 i 12/ 06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. srpnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o nagrađivanju učenika srednjih škola i studenata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se nagrade redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima za postignuti uspjeh u obrazovanju, te uvjeti i postupak njihove dodjele.

Članak 2.

Sredstva za nagrade osiguravaju se u proračunu Općine Omišalj.

Iznos nagrada utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) za svaku školsku odnosno akademsku godinu, ovisno o broju kandidata i visini osiguranih sredstava.

II. UVJETI ZA DODJELU NAGRADA

Članak 3.

Pravo na nagradu imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

1. UČENICI

- da su državljani Republike Hrvatske

- da su redoviti učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, s prebivalištem na području općine Omišalj

- da imaju opći uspjeh u prethodna dva razreda srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja.

2. STUDENTI

- da su državljani Republike Hrvatske

- da su redoviti studenti s prebivalištem na području općine Omišalj

- da su redoviti studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednja dva razreda srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja ili da su redoviti studenti druge, treće ili viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 4,0

- da nisu stariji od 26 godina.

Članak 4.

Uvjeti iz članka 3. stavka 1. točke 2. ove Odluke primjenjuju se i na redovite studente koji studiraju izvan Republike Hrvatske, ako je sustav ocjena sukladan sustavu Republike Hrvatske.

Ako je sustav ocjenjivanja različit, pravo na nagradu imaju redoviti studenti kojima prosjek ocjena prethodne akademske godine iznosi najmanje 85% najvećeg mogućeg prosjeka ocjena na odnosnom visokom učilištu.

Članak 5.

Pravo na nagradu nemaju učenici odnosno studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

II. POSTUPAK DODJELE NAGRADA

Članak 6.

Zahtjevi za dodjelu nagrada podnose se Upravnom odjelu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) na temelju javnog poziva kojeg Upravni odjel objavljuje u dnevnom tisku i na internetskim stranicama Općine Omišalj, najkasnije do kraja rujna tekuće godine.

Članak 7.

Tekst javnog poziva sadrži: uvjete za dodjelu nagrada, dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz zahtjev i rok za podnošenje zahtjeva.

Članak 8.

Upravni odjel na temelju podnijetih zahtjeva sastavlja listu kandidata za dodjelu nagrada učenicima srednjih škola i studentima i dostavlja je Poglavarstvu u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Članak 9.

Odluku o dodjeli nagrada donosi Poglavarstvo.

Nagrade se dodjeljuju učenicima i studentima za jednu školsku odnosno akademsku godinu.

Nagrade se isplaćuju u razdoblju od deset mjeseci.

Nagrade se isplaćuju do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 10.

Nagrađeni učenik ili student koji tijekom godine prekine obrazovanje odnosno izgubi status učenika ili studenta dužan je u roku od 15 dana o tome obavijestiti Upravni odjel.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Poglavarstvo obustavlja daljnju isplatu nagrade.

Ako nagrađeni učenik ili student ne obavijesti Upravni odjel o prekidu obrazovanja odnosno gubitku statusa učenika ili studenta u roku iz stavka 1. ovog članka, dužan je vratiti iznos nagrade koji mu je isplaćen nakon toga.

IV. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Studenti - apsolventi koji su upisani na studije prema ranije važećim propisima imaju pravo na dodjelu nagrade sukladno odredbama ove Odluke najdulje godinu dana od dana početka apsolventskog statusa.

Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od školske odnosno akademske godine 2006./2007.

Klasa: 021-05/06-01/5

Ur. broj: 2 142-06-06-01-3

Omišalj, 27. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr