SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 11. Četvrtak, 28. travnja 2005.
OPĆINA VRBNIK
46

5.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 106/03), članka 5. stavka (1) Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), članka 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) i suglasnosti Republike Hrvatske Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka Sektora policije, Odjel za sigurnost

cestovnog prometa, Broj: 511-09-05/N-67/13-05.A.Š. od 18. 3. 2005. Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 48. sjednici održanoj 22. ožujka 2005., donosi

ODLUKU
o uređenju prometa na području Općine Vrbnik

1. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se promet na javno prometnim površinama u Općini Vrbnik i to:

- ceste s prednošću prolaza,

- dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,

- sustav tehničkog uređenja prometa,

- ograničenja brzine kretanja vozila,

- promet pješaka, biciklista, vozača mopeda i zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje stoke,

- parkirališne površine i način parkiranja,

- zone smirenog prometa,

- blokiranje autobusa, teretnih vozila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,

- postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,

- pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih organizacija,

- uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila i vozila bez registarskih oznaka,

- uvjete prometovanja vozila opskrbe u pješačkim zonama.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, kada se promet uređuje na dijelu državne, magistralne ili regionalne ceste, zatražit će se suglasnost nadležnog Ministarstva.

Članak 2.

Javnim prometnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

- nerazvrstane ceste - površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su dostupne većem broju raznih korisnika kao što su: seoski poljski i šumski putovi, pristupne ceste i prostori parkirališta, trgovi, pločnici, pješačke staze i prijelazi, kao i sve ostale površine na kojima se obavlja promet vozila i drugih prometnih sredstava i pješaka, a nisu razvrstane kao javne ceste,

- dijelovi državnih, županijskih i lokalnih cesta koje prolaze kroz naseljena mjesta na području Općine Vrbnik.

Članak 3.

Promet na javnim prometnim površinama dopušten je svakom sudioniku pod jednakim uvjetima, na način propisan Zakonom i ovom Odlukom.

Na javnim prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javnu prometnu površinu ili ugroziti sigurnost, protočnost prometa i vozila i kretanje pješaka.

2. Uređenje prometa

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik, uz prethodnu suglasnost Policijske uprave, odnosno Policijske uprave i nadležnog Ministarstva, zaključkom propisuje:

- stalne zabrane i ograničenja prometa u pojedinim dijelovima Općine, kao i posebne uvjete odvijanja prometa;

- provođenje nove organizacije prometa, kao što su promjene prometnih tokova (uvođenjem jednosmjernih i dvosmjernih ulica, preusmjeravanje prometnih tokova);

- zone smirenog prometa i novih pješačkih zona,

- ceste s prednošću prolaza,

- sustav tehničkog uređenja prometa, kao što je postavljanje, uklanjanje, zamjena i održavanje prometne signalizacije (horizontalne, vertikalne i svjetlosne) i opreme na javnim prometnim površinama,

- ograničenje brzine kretanja vozila,

- parkirališna mjesta rezervirana za motorna vozila invalidnih osoba,

- druge promjene koje utječu na funkcioniranje gradskog prometnog sustava.

Članak 7.

Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija odobrava Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik.

Pod istim uvjetima iz stavka 1. ovog članka JUO može privremeno zabraniti promet na javnoj ili nerazvrstanoj cesti, ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.

Članak 8.

Na području naselja Vrbnik stalna zabrana prometa - pješačke zone uvode se na: Trg Pre sparov zid, Trg Škujica, Placa Vrbničkog statuta, Ulica Iseljenički put, Zgribnica od završetka parkirališta Gospoja prema kupalištu, Ulica Namori od istezališta čamaca do novog porta kao i u ulicama koje se nalaze u staroj gradskoj jezgri unutar zidina.

U pješačkim zonama, te ulicama i trgovima gdje postoji stalna zabrana prometa su izuzeta vozila hitne medicinske pomoći, vatrogasne službe i policije te servisnih vozila za vrijeme vršenja hitnih poslova, vozila pod pratnjom, motociklima HP-a kojima se obavlja dostava paketa i brzojava, kao i vozila ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba kojima se obavljaju poslovi iz komunalnih djelatnosti, i to u vrijeme obavljanja poslova iz svoga djelokruga.

Izuzetno, fizičkim i pravnim osobama sa stanom ili sjedištem na području iz stavka 1. ovog članka, dopušta se u utvrđenom vremenu prilaz kućama u slučaju hitnih potreba, radi bolesti ili snabdijevanja ogrjevom, pokućstvom ili drugim teškim predmetima.

JUO izdat će odobrenje za pristup na području iz stavka 1. ovog članka i invalidnim osobama koje koriste vozilo kao ortopedsko sredstvo, ako su nastanjeni ili zaposleni na tom području.

Članak 9.

Pregled postojećeg stanja prometa (ovisno o značaju - važnosti ulica u naselju Vrbnik): glavni tok prometa - ulice, trgovi i tokovi kojima se odvija promet u naselju Vrbnik (kronološki poredane po važnosti):

- Ulica Vinogradska od zapadnog ulaza u naselje do raskrižja Pred sv. križ,

- Trg pred sv. Križ do Trga sv. Ivana, nastavlja se na ulicu Varoš, u nastavku ulice Varoš ulica Gospoja,

- Od ulice Gospoja do Ulice Frankopanska koja se spaja na ulicu Supec koja završava na Trgu pred sv. Križ

- Ulica braće Trinajstić - Namori

- Ulica Vrani - u odnosu na Ulicu Bočina

Napomena: Sve priključne ulice u odnosu na navedene ulice iz prethodnog stavka smatraju se sporednima.

Članak 10.

Sva ostala nenavedena raskrižja ulica u naselju Vrbnik, smatraju se kao ceste iste važnosti na kojima se primjenjuje odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 11.

U naselju Vrbnik sve ulice su dvosmjerne, osim sljedećih, u kojima se utvrđuje promet s jednosmjernim kretanjem:

Cijele godine

- Ulica Vinogradska (gornji krak) ulaz u Vrbnik

- Ulica Vinogradska (donji krak) izlaz iz Vrbnika

- Ulica Vrani od križanja Vrani-Sv.Nedija u smjeru groblja do županijske ceste Palentarica - Jaz

- Ulica Retec u smjeru od Vinogradske do raskrižja Šipun - Retec od 15.06. do 10.09:

- Ulica Gospoja: nakon skretanja u ulicu Pod keštel, završetak ulice Varoš (k.br.52), početak ulice Gospoja do završetka ulice Gospoja (k.br. 18).

Članak 12.

Na području naselja Vrbnik zabranjuje se:

(1) - promet kamionima čija najveća dopuštena masa prelazi 7,5 tona, u navedenim ulicama Grohot, Retec i Šipun osim dostave,

- parkiranje u ulicama u kojima se odvija dvosmjerni promet a uže su od 6 m kao i u jednosmjernim ulicama koje su uže od 3 m.

- Na pješačkim zonama zabranjeno je parkirati i zaustavljati vozila.

(2) Iznimno, JUO može izdati jednokratno odobrenje, kojim će dopustiti promet vozilima iz stavka 1. ovog članka, isključivo radi pristupa nekretninama podnositelja zahtjeva.

(3) Na križanju - ulazak u naselje Vrbnik - Ul. braće Trinajstić prema naselju zabranjeno je prometovanje autobusa - osim linijskog prijevoza autobusa u razdoblju od 01.09. do 15.06.

Postavlja se rampa za plažu Potovošće zbog naplate parkirališta.

Postavlja se rampa na završetku asfaltirane nerazvrstane ceste Risika - plaža sv. Marek tako da se neometano ulazi u lučicu, a kontrolira i naplaćuje ulazak na parkiralište. Naplata se vrši u ljetnim mjesecima.

Sporednim ulicama u naselju Garica zabranjeno je prometovanje kamionima nosivosti preko 7,5 tona osim za dostavu.

Članak 13.

Na svim prometnicama i ulicama u naselju Vrbnik ograničava se brzina kretanja na 40 km/sat.

Ulica Japnenica je slijepa - skretanje iz Ulice braće Trinajstić.

Na parkiralištu na Trgu sv. Ivana zabranjeno zaustavljanje i parkiranje teretnim vozilima.

Na glavnoj cesti od tabele naselja Vrbnik do ulice braće Trinajstić zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje autobusa.

Kretanje autobusa dozvoljeno je ulicama Vinogradskom i Br. Trinajstić do parkirališta autobusa.

Na kraju ulice Braća Trinajstić prometnim znakom Stop regulira se raskrižje ulice B.Trinajstić-Namori.

Ostala parkirališta reguliraju se posebnom odlukom izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Shodno ovoj odluci postavlja se prometna signalizacija na terenu.

Članak 14.

Vlasnik odnosno korisnik zemljišta dužan je brinuti da krošnja stabla i drugo raslinje, kao i reklame ne zaklanjaju rasvjetna tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, da ne ometaju preglednost na križanjima, te da ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih zona.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ne postupi prema odredbi iz prethodnog stavka, JUO izdat će nalog da to izvrši ovlaštena osoba o trošku vlasnika/korisnika zemljišta, po isteku osam dana od dana uručenja pismenog upozorenja.

5. Zaustavljanje vozila radi opskrbe

Članak 15.

Izvršno tijelo JLS određuje prostor, način i uvjete za zaustavljanje vozila radi opskrbe, uz prethodno mišljenje Policijske uprave.

Članak 16.

Zaustavljanje vozila radi opskrbe dozvoljeno je na prostoru rezerviranom za vozilo opskrbe koje mora biti označeno prometnim znakom i oznakom na kolniku.

Na prometnom znaku mora se vidljivo istaknuti vrijeme u kojem je dozvoljena opskrba.

Članak 17.

Motorno vozilo kojim se obavlja opskrba može biti najveće dopuštene mase do 7,5 tona.

Motorno vozilo za opskrbu može se zadržavati na označenom mjestu samo za vrijeme obavljanja istovara i utovara, ali ne duže od 30 minuta.

Članak 18.

Na javno prometnim površinama ne smije se odlagati roba, predmeti i stvari svih vrsta, izuzev za vrijeme trajanja istovara i utovara.

6. Uklanjanje i premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila

Članak 19.

Javnim parkiralištem smatra se javna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila u smislu čl. 2. st. 1. toč. 62. i 63. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu parkiralište) je površina u vlasništvu fizičke ili pravne osobe namijenjena za parkiranje vozila vlasnika i trećih osoba.

Izvršno tijelo JLS svojom Odlukom određuje lokacije za parkirališta i za iste utvrđuje regulaciju prometa te izdaje suglasnost.

Članak 20.

Javno parkiralište može biti s naplatom ili nenaplatno.

Parkiranje na javnom parkiralištu s naplatom može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja za sve ili pojedine vrste vozila.

Režim ograničenog i neograničenog trajanja parkiranja utvrđuje Općinsko vijeće po vlastitoj inicijativi ili na prijedlog osobe koja obavlja naplatu parkiranja (koncesionara).

Visinu naknade za parkiranje utvrđuje izvršno tijelo JLS.

Članak 21.

Kao javna parkirališta na području Općine Vrbnik utvrđuju se:

1.) u naselju Vrbnik Trg Sv. Ivana, Vajavina, Parkiralište autobusa

Parkiralište Gospoja, Namori, slijepi dio ulice Japnenica, u ulici braće Trinajstić - plato iznad parkirališta autobusa.

2.) plaža Potovošče

3.) plaža Sv. Marek (Risika)

Parkiranje na navedenim lokacijama dozvoljeno je u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Općinsko vijeće može ovom ili posebnom Odlukom promijeniti režim parkiranja.

Članak 22.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s Zakonom o sigurnosti u prometu.

Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati izloženi cjenik za parkiranje vozila, oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja i oznaku vozila kojima je dozvoljeno parkiranje.

Uređenje parkirališta na kojima se obavlja naplata (postavljen cjenik, vrijeme naplate, trajanje parkiranja, oznaka parkirališnih mjesta i horizontalna signalizacija), obveza je koncesionara.

Parkirališta na kojima se obavlja naplata mogu biti s čvrstom podlogom (asfalt) ili s podlogom od šljunka.

Na parkiralištima s čvrstom podlogom (gdje se obavlja naplata) označuju se parkirna mjesta plavom bojom, što je obveza osobe koja obavlja naplatu parkiranja.

Na parkiralištima s podlogom od šljunka (gdje se obavlja naplata), parkirna mjesta uređuje, održava, organizira i adekvatno označuje osoba koja obavlja naplatu parkiranja.

Članak 23.

Sva teretna vozila zajedno s priključnim vozilima i vozila s dodatkom za vuču plovila, mogu se parkirati isključivo na nenaplatnom parkiralištu - plato iznad parkirališta za autobuse.

Izletnički i turistički autobusi mogu se parkirati na parkiralištu autobusa uz naplatu.

Članak 24.

Naplata naknade za parkirana vozila obavlja se na parkiralištima:

- Trg Sv. Ivana

- Vajavina

- Gospoji (kod restorana Gospoja)

- Plaža Potovošče

- Plaža Sv. Marek

- parkiralište autobusa

Članak 25.

Poslovi naplate parkiranja određuju se kao komunalna djelatnost od lokalnog značenja, te se daje u koncesiju na temelju ugovora o koncesiji u razdoblju od 01.06. do 30.09. od 9 sati do 22 sata tijekom godine na pet godina za sljedeća javna parkirališta: Vajavina, Trg Sv. Ivana ili se na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova daje pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje navedene djelatnosti na godinu dana u ljetnim mjesecima, na temelju provedenog natječaja ili prikupljanja ponuda.

Ostali uvjeti i mjerila za provedbu natječaja za dodjelu koncesije utvrđeni su zakonom o komunalnom gospodarstvu i odredbama ove Odluke.

Članak 26.

Cijena naplate parkiranja, dodjela koncesije, naknadu za koncesiju, postupak s nepropisno parkiranim motornim vozilima (osobni automobili, kamioni, autobusi, traktori, kamp prikolice) svojom Odlukom donosi općinsko vijeće.

Članak 27.

Stanovnicima koji imaju kolni prilaz svojim kućama preko pješačkih zona i parkirališta omogućuje se nenaplatni prolaz u svoja dvorišta i garaže uz predočenje propusnice izdane od Općine Vrbnik, koja ne vrijedi za parkiranje.

7. Uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila i vozila bez registarskih oznaka

Članak 28.

Zabranjeno je dotrajala, oštećena, napuštena vozila i vozila bez registarskih oznaka te dijelove vozila ostavljati na javnim prometnim površinama iz članka 2. ove Odluke.

Vlasnik, odnosno korisnik vozila ili dijelova vozila iz stavka 1. ovog članka dužan je odmah iste ukloniti ili ih smjestiti u garažu, radionicu za popravak vozila ili ga predati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za skladištenje i obradu otpada.

Ako vlasnik vozila iz stavka 1. ovog članka koje se nalazi na javnoj površini ne ukloni vozilo ili dijelove vozila, komunalni redar naložit će rješenjem uklanjanje istih po ovlaštenoj osobi, a na trošak vlasnika.

Pod dotrajalim, oštećenim i napuštenim vozilom iz stavka 1. ovog članka smatra se vozilo kojem nedostaje motor, jedan ili više kotača, prednja, stražnja ili bočna stakla, dio karoserije i slično kao i vozilo bez registarskih oznaka.

Visinu troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila i vozila bez registarskih oznaka utvrđuje Općinsko vijeće.

Komunalni redar dužan je pisanim putem obavještavati Policijsku postaju Krk o uklonjenim vozilima s javno prometnih površina iz stavka 1. ovog članka.

Na parkiralištu na Trgu Svetog Ivana postavlja se dopunska ploča na prometni znak: »Zabrana zaustavljanja i parkiranja teretnim vozilima«.

8. Nadzor

Članak 29.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Policijska uprava i komunalni redar.

9. Kaznene odredbe

Članak 30.

Za kršenje odredaba ove Odluke komunalni redar izriče:

Globu u iznosu od 1.000,00 kuna kazne za prekršaj pravnoj osobi, odnosno 200,00 kuna fizičkoj osobi .

Globu u iznosu od 200,00 kuna kazne za prekršaj i odgovornoj osobi u pravnoj osobi.

Globom u iznosu od 100,00 kuna kaznit će se i zaposlenik u pravnoj osobi koji učini prekršaj iz ove Odluke.

Globom u iznosu od 100,00 kuna kaznit će se na licu mjesta fizička osoba, odnosno 500,00 kuna pravna osoba za prekršaje iz ove Odluke.

Članak 31.

Na osnovi prijave policije, službene osobe inspekcijskog tijela ili komunalnog redara utemeljene na neposrednom zapažanju, a kojom je dovoljno utvrđeno da je okrivljenik učinio prekršaj iz ove Odluke, komunalni redar će nadležnom prekršajnom sudu u Krku podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

10. Prijelazne i završne odredbe

Članak 32.

Donošenjem ove Odluke koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije prestaju vrijediti:

Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu (»Službene novine« PGŽ broj 1a/02 i 5/02), Odluke o regulaciji prometa na području Općine Vrbnik (»Službene novine« broj 9/02, izmjene i dopune, 17/02, 6/03, 18/03 i 2/04).

Klasa: 340-09/02-05/

Ur. broj: 2142-07-03-05-

Vrbnik, 22. ožujka 2005.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Franjo Toljanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr