SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 11. Četvrtak, 28. travnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
46

45.

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04) i temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija županijskog značaja od 24. ožujka 2005. godine, Županijsko poglavarstvo je na 112. sjednici održanoj dana 28. travnja 2005. godine donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju
koncesije za luku posebne namjene
- brodogradilište Franka Kraljića

Članak 1.

Na temelju zahtjeva Ovlaštenika koncesije, a radi razvitka dosadašnje djelatnosti mijenja se Odluka o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište Franka Kraljića (»Službene novine« broj 16/00), u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Članak 2. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Koncesija se daje u svrhu razvitka dosadašnje djelatnosti i korištenja postojeće luke posebne namjene - brodogradilište Franka Kraljića u Malinskoj«.

Članak 3.

U članku 4. Odluke broj »4« zamjenjuje se brojem »8«.

Članak 4.

U članku 5., stavku 2., podstavak a) Odluke mijenja se i glasi:

»a) stalni dio u iznosu od 3,00 kn/m2 zauzete površine godišnje«.

Iza članka 5. Odluke dodaju se novi članci od 5.a do 5.e koji glase:

»Članak 5.a

Davatelj koncesije zadržava pravo izmijeniti visinu godišnje naknade za koncesiju uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Članak 5.b

Obvezuje se Ovlaštenik koncesije da temeljem članka Pravilnika o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 29/05) dostavi Povjerenstvu za granice Primorsko-goranske županije izrađeni geodetski elaborat radi obilježavanja pomorskog dobra te provedbe elaborata u katastru i zemljišnim knjigama.

Članak 5.c

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 5.d

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja i uporabe pomorskog dobra.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za poduzete radove na pomorskom dobru i dužan je bez odgode o svom trošku otkloniti uzroke štete i nadoknaditi nastalu štetu trećima.

Ovlaštenik ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti uporabu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je održavati i zaštititi pažnjom dobrog gospodara.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, Ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorsko dobro kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.

Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Članak 5.e

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru prati provedbu izvršavanja odluke i ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodataka Ugovoru o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodataka Ugovoru o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.«

Članak 5.

Temeljem ove Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište Franka Kraljića zaključit će se Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene - brodogradilište Franka Kraljića zaključen 7. kolovoza 2000. godine.

Članak 6.

Ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od produljenja koncesije.

Koncesija može prestati i ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/12

Ur. broj: 2170/01-11-01/5-05-06

Rijeka, 28. travnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=190&mjesto=00001&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr