SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 10. Ponedjeljak, 25. travnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
38

37.

Na temelju odredbe članka 45.a. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 61/00, 32/02 i 100/04) i odredbe članka 17. Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04), te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja Klasa: 350-02/05-04/10 ur.br.: 531-06-05-4 od 12. travnja 2005. godine, donosi se

ODLUKA
o usklađenju Prostornog plana
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Donose se izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 14/00).

Izmjenama i dopunama Plana vrši se usklađenje s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04) (u daljnjem tekstu: Uredba).

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana iz članka 1. ove Odluke sadržane su u elaboratu »Usklađenje Prostornog plana Primorsko-goranske županije« koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela:

A. TEKSTUALNI DIO:

PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3. ORGANIZACIJA I OSNOVNA NAMJENA I KORIŠTENJE PROSTORA

3.1. Antropogena područja

3.1.1. Gospodarstvo u prostoru

6. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

6.1. Osnove za utvrđivanje građevinskih područja

6.1.2. Osnovne smjernice i kriteriji za racionalno utvrđivanje veličine građevinskih područja naselja unutar prostornih cjelina

6.2. Kriteriji za građenje izvan građevinskog područja

6.2.1. Građevine infrastrukture

6.2.2. Zdravstvene i rekreacijske građevine

6.2.4. Građevina za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina

6.2.5. Stambene i gospodarske građevine

6.3. Krajolik

7. SMJERNICE ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

7.1. Prometni sustav

7.1.3. Morske luke

7.1.5. Cestovni promet

7.3. Sustav vodoopskrbe i odvodnje

7.3.2. Sustav odvodnje

7.4. Energetski sustav

7.4.1. Polazišta i ocjena stanja

10. SMJERNICE ZA IZRADU DRUGIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

10.1. Obveza izrade dokumenata prostornog uređenja

10.1.4. Urbanistički plan uređenja

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

A. GRAFIČKI PRILOG:

3.h. Područja i dijelovi ugrožena okoliša: zraka, voda i mora

Članak 3.

U članku 9. iza točke e. dodaje se nova točka f. koja glasi:

»f. zaštićenog obalnog područja mora i«.

Dosadašnja točka f. postaje točka g.

U stavku 2. iza riječi: »kulturnog dobra« dodaju se riječi: »određivanjem zaštićenog obalnog područja«.

Članak 4.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Zaštićeno obalno područje mora obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte.

Obalna crta je crta plimnog vala na obali.

Granica zaštićenog obalnog područja mora prikazana je u grafičkom prikazu 3.h.. Uvjeti za provođenje plana.

Uvjeti i mjere za korištenje, uređenje i zaštitu prostora na području iz stavka 1. ovog članka provode se u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

Članak 5.

U članku 20. stavku 4. točka b. mijenja se i glasi:

»b) ugostiteljsko-turističku namjenu, na hotele, turistička naselja, kampove-autokampove,«.

Iza točke b. dodaje se nova točka c. koja glasi:

»c) luke nautičkog turizma,«.

Dosadašnje točke c. i d. postaju točke d. i e.

Članak 6.

U članku 44. stavak 2. mijenja se i glasi:

»a) u ZOP-u obalno područje od Brseča do Preluke, i od rta Oštro do autokampa »Sibinj«, a otoci su gotovo u cjelosti turistička područja i to na Krku obalno područje od Njivica i Klimna do Baške, čitavi otoci Cres, Lošinj i Rab i manji otoci Unije, Susak i Ilovik.

b) izvan ZOP-a su: dijelovi Učke i Lisina, Platak, Gerovo - Tršće, dijelovi doline Kupe, prostor između Ravne Gore - Mrkoplja - Lokava - Fužina, i područje Bribirskih šuma (Lukovo, Breza).«

Članak 7.

Iza članka 45. dodaju se novi članci 45.a., i 45. b. koji glase:

Članak 45a.

U zaštićenom obalnom području unutar ugostiteljsko-turističkih područja predviđaju se površine i lokaliteti ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu naselja, a iznimno u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja.

Izdvojena građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene planiraju se kao:

- hoteli s pratećim sadržajima, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, športske, rekreativne i zabavne te slične namjene (T1),

- turističko naselje (T2,)

- kamp-autokamp (T3),

- pojedinačne ugostiteljsko-turističke građevine (konačište i sl.) koje mogu formirati i zasebne cjeline,

Ugostiteljsko-turističke površine određuju se sukladno Uredbi o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

Članak 45.b.

U luci nautičkog turizma planirani su sadržaji ugostiteljske, trgovačke, uslužne i športsko-rekreacijske namjene.

Kapacitet marina određen je u tablici broj 4a., a položaj u grafičkom prilogu broj 1. Korištenje i namjena prostora.

Članak 8.

U članku 61. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Unutar zaštićenog obalnog područja građevinska područja određuju se sukladno Uredbi.«

Članak 9.

Iza članka 63. dodaju se novi članci 63. a. i 63.b. koji glase:

Članak 63a.

Ovim je Planom određen položaj izdvojenih građevinskih područja izvan naselja za ugostiteljsko-turističku namjenu unutar zaštićenog obalnog područja mora, a površina, vrsta i kapacitet u broju ležajeva, iskazani su u tablici 10.a.

Križa)

Križa)

Detaljno usklađenje planiranih izdvojenih građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene s odredbom članka 4. i smjernicama Uredbe provest će se u prostornom planu uređenja općine odnosno grada.

Članak 63b.

Položaj, površina, vrsta i kapacitet za izdvojena građevna područja ugostiteljsko-turističke namjene uz naselja iz tablice broj 10b, odredit će se Prostornim planom uređenja općine/grada u skladu s ovim Planom i Uredbom.

Draga)

Članak 10.

U članku 65. stavku 2. alineji 1. broj »2000« zamjenjuje se brojem »5000«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»U zaštićenom obalnom području izgrađenim dijelom građevinskog područja smatraju se izgrađene građevne čestice i druge površine privedene različitoj namjeni, a neizgrađeni dio građevinskog područja je jedna ili više neposredno povezanih neuređenih i neizgrađenih građevnih čestica ukupne površine veće od 5.000 m2 kao i sve rubne neizgrađene čestice.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 11.

Iza članka 67. dodaje se novi članak 67.a. koji glasi:

»Članak 67a.

Iznimno od odredbe članka 67. ove Odluke u zaštićenom obalnom području mora nije dopušteno:

- izvoditi radove nasipanja obale,

- istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina,

- iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju,

- skladištenje, obradu i odlaganje otpada, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena,

- gradnja priveza za plovila,

- sidrenje plovila, ako smještaj sidrišta nije objavljen u službenim pomorskim publikacijama,

- planirati luke nautičkog turizma,

- vršiti uzgoj plave ribe.

Unutar zaštićenog obalnog područja gradnja izvan građevinskog područja određuje se sukladno Uredbi.

Članak 12.

U članku 72. stavku 1. alineja 4. mijenja se i glasi:

»u ZOP-u nije dozvoljeno iskorištavanje mineralnih sirovina, a iznimno dozvoljeno je istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina u svrhu građenja na otocima Krku, Rabu i Cresu i to na području otoka koje je udaljeno od obalne crte više od 1000 m.«

Članak 13.

U članku 91. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»U izdvojenim građevinskim područjima ugostiteljsko-turističke namjene i površinama ugostiteljsko-turističke namjene unutar naselja u zaštićenom obalnom području mora, odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.«

Dosadašnji stavci 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju stavci 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

Članak 14.

U članku 142. u stavku 1. dodaje se točka c) koja glasi:

»c) neizgrađeni dio građevnog područja unutar zaštićenog obalnog pojasa područja mora«.

Članak 15.

Izmjene i dopune Plana izrađene su u 5 izvornika ovjerenih pečatom i potpisom ravnatelja Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije.

Članak 16.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje, te u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko- pravne poslove.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/05-01/2

Ur. broj: 2170/01-10-01/1-05-2

Rijeka, 12. travnja 2005.

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
Županijski zavod za održivi razvoj
i prostorno planiranje

Ravnatelj
Prof. dr. sc. Mladen Črnjar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=189&mjesto=00001&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr