SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 32. Srijeda, 9. kolovoza 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
99

28.

Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 31/02 i 100/04), Odredaba Prostornog plana općine Crikvenica (»Službene novine« broj 30/88, 05/89, 34/90 i 6/99), Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25, od 22. srpnja 2004.) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 1. kolovoza 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog
urbanističkog plana »PRISIKA« u Novom Vinodolskom

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom donose se Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana »PRISIKA«, (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela sukladno Pravilniku o sadržaju i mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98), a kako slijedi:

A/ PRILOZI

1. IZVODI IZ PUP »PRISIKA« - III. IZMJENA i DOPUNA PLANA M 1:1000

1/ - Detaljna namjena površina

2/ - Urbanističko-tehnički uvjeti

2. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA M 1:1000

3. GRANICA OBUHVATA PLANA NA KOPIJI KATASTARSKOG PLANA M 1:1000

4. UVJETI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU IFRASTRUKTURU:

- telekomunikacijska mreža

- mobilna telekomunikacijska mreža

- elektroenergetska mreža

- vodoopskrbna mreža

- mreža odvodnje otpadnih voda

5. MIŠLJENJE SLUŽBE ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA,

GRADITELJSTVO i IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE, Ispostava Crikvenica

B/ TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i

planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1. Promet

2.3.2. Telekomunikacije

2.3.3. Energetika

2.3.4. Vodoopskrba

2.3.5. Odvodnja

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevine

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

2.2. Veličina i površina građevine (ukupna brutto izgrađena površina građevine,

visina i broj etaža)

2.3. Namjena građevine

2.4. Smještaj građevine na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevine

2.6. Uređenje građevne čestice

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom

infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne mreže

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja energetske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja vodoopskrbne mreže

3.5. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže odvodnje otpadnih voda

4. Mjere provedbe plana

5. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

C/ GRAFIČKI DIO

1. KOPIJA KATASTARSKE ČESTICE M 1:1000

2. GRANICA OBUHVATA PLANA NA KOPIJI KATASTARSKE ČESTICE M 1:1000

3. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA M 1:1000

4. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA M 1:1000

5. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA M 1:1000

6. UVJETI GRADNJE M 1:1000

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke donosi se na površine postojećih parcela 5 i 6, te površine postojećih katastarskih čestica br.: 3894/285, 3894/419, 3894/420, 3894/421, 3894/425, 3894/ 422, 3182/18, 3181/1, 3183/1 i 3182/19, k.o. Novi.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

Odredbama za provođenje određuju se kriteriji i način realizacije Plana, te opći i posebni uvjeti uređenja i korištenja prostora, a za detaljnije tumačenje odredbi koristi se cjelokupni tekstualni i kartografski dio Plana.

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 5.

Područje obuhvata plana podijeljeno je na područje postojećih građevnih čestica kolektivne stambene gradnje »5« i »6«, te na područje novoformiranih građevnih čestica i to: dvije čestice javnih zelenih površina, dvije čestice za gradnju stambenih građevina i dvije čestice za gradnju višestambenih građevina.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

Članak 6.

Građevne čestice »5« i »6« koje su definirane prethodnim važećim planom »III. Izmjene i dopune PUP Prisika«, ovim planom zadržavaju veličinu i oblik.

Članak 7.

Ovim planom predviđeno je formiranje 6 (šest) novih čestica koje se sastoje od dijelova postojećih katastarskih čestica i to: 3894/285, 3894/419, 3894/420, 3894/421, 3894/425, 3894/422, 3182/18, 3181/1, 3183/1 i 3182/19, a koje ukupno obuhvaćaju površinu od 0,28 ha zemljišta - građevinskog područja.

Napomena: Površine građevnih čestica kao i površine udjela postojećih katastarskih čestica su orijentacijske, a točno će biti određene parcelacijskim elaboratom.

Oblik planiranih čestica vidljiv je iz grafičkog prikaza br. 6 - Uvjeti gradnje.

Članak 8.

Za stambene dvojne građevine koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,4, a koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 1,2.

Za višestambene građevine koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,4, a koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 1,6.

2.2. Veličina i površina građevine (ukupna brutto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

Članak 9.

Građevne čestice »5« i »6« koje su definirane prethodnim važećim planom - »III. Izmjene i dopune PUP Prisika«, ovim planom zadržavaju sve definirane elemente veličine i površine građevina.

Na novoformiranim građevnim česticama u području obuhvata plana predviđa se izgradnja dvije stambene poluugrađene (dvojne) građevine i dvije višestambene građevine.

Članak 10.

Građevna čestica »b« - poluugrađena stambena građevina (dvojna građevina)

- Ukupna bruto izgrađena površina građevine (zbroj bruto površine svih etaža građevine) može iznositi najviše 480,00 m2.

- Najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije građevine iznosi 150 m2.

- Najveća dopuštena visina građevine iznosi 11,00 m, mjereno od najniže kote konačno zaravnatog terena koji pokriva građevina do gornjeg ruba krovnog vijenca. Kota poda prizemlja može biti max. 1,0 m iznad kote konačno zaravnjenog terena kojeg pokriva građevina.

- Najveća dopuštena visina nadozida u potkrovnoj etaži dozvoljena je max. 150 cm.

- Najveći dopušteni broj etaža iznosi četiri etaže (P+2 + potkrovlje) sa mogućnošću izgradnje podruma.

Članak 11.

Građevna čestica »c« - poluugrađena stambena građevina (dvojna građevina)

- Ukupna bruto izgrađena površina građevine (zbroj bruto površine svih etaža građevine) može iznositi najviše 540,00 m2.

- Najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije građevine iznosi 150 m2.

- Najveća dopuštena visina građevine iznosi 11,00 m, mjereno od najniže kote konačno zaravnatog terena koji pokriva građevina do gornjeg ruba krovnog vijenca. Kota poda prizemlja može biti max. 1,0 m iznad kote konačno zaravnjenog terena kojeg pokriva građevina.

- Najveća dopuštena visina nadozida u potkrovnoj etaži dozvoljena je max.150 cm.

- Najveći dopušteni broj etaža iznosi četiri etaže (P+2 + potkrovlje) sa mogućnošću izgradnje podruma.

Članak 12.

Građevna čestica »e« - višestambena građevina

- Ukupna bruto izgrađena površina građevine (zbroj bruto površine svih etaža građevine) može iznositi najviše 1312,00 m2.

- Najveća dopuštena visina građevine iznosi 12,50 m, mjereno od najniže kote konačno zaravnatog terena koji pokriva građevina do gornjeg ruba krovnog vijenca. Kota poda prizemlja može biti max. 1,0 m iznad kote konačno zaravnjenog terena kojeg pokriva građevina.

- Najveća dopuštena visina nadozida u potkrovnoj etaži dozvoljena je max. 150 cm.

- Najveći dopušteni broj etaža iznosi četiri etaže (P+2 + potkrovlje) sa mogućnošću izgradnje podruma.

Članak 13.

Građevna čestica »f« - višestambena građevina

- Ukupna bruto izgrađena površina građevine (zbroj bruto površine svih etaža građevine) može iznositi najviše 1328,00 m2.

- Najveća dopuštena visina građevine iznosi 11,00 m, mjereno od najniže kote konačno zaravnatog terena koji pokriva građevina do gornjeg ruba krovnog vijenca. Kota poda prizemlja može biti max. 1,0 m iznad kote konačno zaravnjenog terena kojeg pokriva građevina.

- Najveća dopuštena visina nadozida u potkrovnoj etaži dozvoljena je max. 150 cm.

- Najveći dopušteni broj etaža iznosi četiri etaže (P+2 + potkrovlje) sa mogućnošću izgradnje podruma.

2.3. Namjena građevine

Članak 14.

Građevne čestice »5« i »6« definirane su prethodnim važećim planom - »III. izmjene i dopune PUP Prisika«. Ovom izmjenom idopunom plana mijenja se namjena potkrovlja iz ateljea u stanove (namjena ostalih etaža ostaje stambena).

Građevne čestice »b« i »c«

Na svakoj od ovih čestica predviđena je izgradnja poluugrađene stambene građevine (dvojne građevine) sa 3 stana i mogućnošću uređenja poslovnog prostora u dijelu prizemlja.

Građevne čestice »e« i »f«

Na svakoj od ovih čestica predviđena je izgradnja višestambene građevine sa najviše 12 stanova.

Namjena površina u obuhvatu plana definirana je u grafičkom prikazu br. 3 - Detaljna namjena površina.

2.4. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Članak 15.

Smještaj građevina određen je u granicama gradivog dijela čestice, koje su vidljive na kartografskom prikazu br. 6: - Uvjeti gradnje.

Građevne čestice »5« i »6« koje su definirane prethodnim važećim planom - »III. izmjene i dopune PUP Prisika«, ovim planom zadržavaju definirani smještaj građevina na građevnoj čestici.

Građevne čestice »b« i »c«

Građevina je poluugrađenog tipa (dvojna građevina) - jednom stranom nalazi se na međi i naslanja na susjednu građevinu. Udaljenost građevine od međe parcele javne zelene površine je min. 1,5 m (od zapadne međe za parcelu »b« i istočne međe za parcelu »c«).

Udaljenost građevine prema ulici može iznositi min. 6,5 m od ruba kolnika.

Regulacijska linija udaljena je 1,5 m od ruba kolnika, što je jednako širini nogostupa. Regulacijska linija poklapa se s granicom koja dijeli planiranu građevnu česticu - parcelu od javnih prometnih površina - ulica.

Građevni pravac udaljen je od regulacijske linije min. 5,0 m, a od ruba kolnika 6,5 m.

Građevne čestice »e« i »f«

Udaljenost građevine od međa susjednih parcela koje nisu javne prometne ili javne zelene površine je min. 4,0 m što zadovoljava odredbe važeće prostorno planske dokumentacije višeg reda.

Udaljenost građevine prema ulici je:

. za parcelu »e« je minimalno 6,5 m od ruba kolnika, tako da je građevni pravac udaljen od regulacijske linije min. 5,0 m, a od ruba kolnika min. 6,5 m.

. za parcelu »f« je min. 7,5 m od ruba kolnika, tako da je građevni pravac udaljen od regulacijske linije min. 6,0 m, a od ruba kolnika min. 7,5 m.

Regulacijska linija udaljena je 1,5 m od ruba kolnika, što je jednako širini nogostupa.

Regulacijska linija poklapa se s granicom koja dijeli planiranu građevnu česticu - parcelu od javnih prometnih površina - ulica.

2.5. Oblikovanje građevine

Članak 16.

U arhitektonskom oblikovanju planiranu izgradnju treba uskladiti sa postojećim susjednim višestambenim objektima; prilagoditi postojećem ambijentu upotrebom tradicionalnih materijala i načina izgradnje, mjerila građevine i otvora, pokrova i nagiba krova.

Pročelja treba izraditi u autohtonom kamenu ili ožbukati, te obojiti svijetlim pastelnim bojama - moguće su, naravno, kombinacije. Zaštitu od insolacije na vanjskim otvorima izvesti kao kapke ili žaluzine (grilje). Krov izvesti isključivo kao kosi, nagiba između 18o i 23o, a pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica, crvene boje. Zabate i strehe treba ožbukati ili ozidati kamenom bez vidljivih drvenih dijelova krovišta.

2.6. Uređenje građevne čestice

Članak 17.

Negradivi dio građevne čestice - parcele potrebno je hortikulturno urediti sadnjom autohtonog visokog i niskog zelenila uz očuvanje primorskog stila.

Postojeća visoka stabla potrebno maximalno moguće sačuvati.

Obzirom na konfiguraciju terena, eventualnu izgradnju potpornih zidova potrebno je izvesti poput gromača - suhozidina koje su tipični ambijentalni element ovog prostora. Radi očuvanja izgleda padina na kosim građevinskim parcelama u pravilu se zabranjuje gradnja podzida višeg od 150 cm.

Dijelovi građevne čestice izvan granica gradivog dijela predviđeni su za zelene i pješačke površine (staze, stube i dr.) u sklopu građevine, te za smještaj potrebnog broja parkirališnih mjesta za osobne automobile stanara planirane građevine.

Za omogućavanje nesmetanog kretanja invalida potrebno je prilaze građevini izvesti kao rampe ukoliko se radi o deniveliranim ulazima u odnosu na vanjski teren.

Građevne čestice mogu se ograditi ogradom od kamena, zelenila ili metala visine najviše 150 cm.

Parcele »a« i »d« su javne zelene površine i predstavljaju element estetskog oblikovanja naselja i ujedno su zaštitni koridori na prometnim križanjima ili zeleni koridori između pojedinih izgrađenih cjelina. Osim nasadima zelenila moguće ih je urediti pješačkim površinama, klupama i ostalom parkovnom opremom.

Prilikom uređenja postojeće zelenilo potrebno je što više sačuvati i dopuniti autohtonim parkovnim raslinjem.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne mreže

Članak 18.

Poput susjednih građevina i građevnih čestica, čestice u obuhvatu plana priključiti će se na javno - prometnu površinu definiranu prethodnim planom - III. Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana »Prisika«. Za parcele 5 i 6 planirana prometnica još nije realizirana, a novoformirane parcele ovim planom orijentirane su na asfaltirane prometnice: Ulica Osap i Krmpotska ulica.

Novoformirane parcele u padu su od sjevera prema jugu. Sa sjeverne strane omeđene su ulicom Osap, a sa južne strane Krmpotskom ulicom te susjednim izgrađenim parcelama.

Ovim planom ne zadire se u javne prometne površine, odnosno zadržava se postojeći profil pristupnih prometnica koji je definiran u II. i III. izmjenama i dopunama PUP »Prisika«. Priključci novoformiranih parcela planiraju se izvesti sa postojećih prometnica Ulica Osap i Krmpotska ulica. Promet u mirovanju - parkiranje riješeno je na novoformiranim parcelama »b«, »c«, »e«, i »f«.

Svaka stambena jedinica ili poslovni prostor mora imati osigurano min. 1 parkirališno ili garažno mjesto. Parkiralište se ozelenjava sadnjom stabala i ukrasnog zelenila (1 stablo na 3 parkirališna mjesta). Rubnjak kolnika na potezu parkirališnih mjesta koja su smještena na građevnoj čestici treba izvesti skošeno.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 19.

TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA:

u neposrednoj blizini područja obuhvata postoje telekomunikacijske instalacije (podzemni TK kabel u prilaznim prometnicama).

Priključak parcela »b« i »c« na telekomunikacijske instalacije planira se izvesti iz ulice Osap, a parcela »e« i »f« iz Krmpotske ulice preko točaka prihvata (priključka). Priključak od točke prihvata do parcela »b«, »c«, »e« i »f« izvesti sa 2 x PEHD 1 50.

Članak 20.

MOBILNA TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA:

»HT mobilne komunikacije d.o.o. izgrađuju i upravljaju telekomunikacijskom mrežom u NMT sustavu i u sustavu globalne pokretne mreže - GSM. U razvoju postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža prema planiranom povećanju broja korisnika i uvođenje novih usluga.

Planira se uvođenje novih mreža i sustava pokretnih komunikacija sljedeće generacije (UMTS i sustavi sljedećih generacija).

Za sada na području obuhvata plana uređenja nije instalirana niti jedna osnovna postaja.

Kako bi se omogućilo kvalitetno pokrivanje signalom područja obuhvata plana uređenja u skladu s budućim razvojem područja, uz osiguranje dovoljnog kapaciteta i raspoloživosti usluga koje će se temeljiti na postojećim i novim mrežama i sustavima pokretnih komunikacija, planom se predviđa i omogućuje izgradnja i postavljanje osnovnih postaja.«

U području obuhvata ove izmjene i dopune plana predviđa se instaliranje osnovne postaje na parceli »f«.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja energetske mreže

Članak 21.

Postojeći vod električne energije, te javna rasvjeta smješteni su u ulici Osap i Krmpotskoj ulici, tj. na prilaznim prometnicama uz čestice u obuhvatu ove izmjene i dopune plana.

Vršno opterećenje budućih potrošača predviđenih ovim planom na osnovu njihove namjene i iskazane brutto razvijene površine procjenjuje se za:

- stambena građevina 18,70 kW

- višestambena građevina 68,20 kW

Kako su planom predviđene dvije stambene i dvije višestambene građevine, te se ukupno vršno opterećenje na području obuhvata plana procjenjuje na 2 x 18,70 kW + 2 x 68,20 kW = ukupno 173,80 kW.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja vodoopskrbne mreže

Članak 22.

U prilaznim prometnicama - Ulica Osap i Krmpotska ulica postoji instalacija vodova na koju će se priključiti novoplanirane stambene i višestambene građevine, a sve prema uvjetima - očitovanju nadležnog javnog poduzeća u kojima se traži sljedeće:

- rekonstrukcija (izmjena) postojećeg cjevovoda 1 60 lj. ž. u Krmpotskoj ulici, sa duktilom 1 100, i produženje cjevovoda (izgradnja novog) ulicom Osap, te izvršiti spoj na postojeći cjevovod 1 100 PVC u Ledeničkoj ulici,

- od ulice Osap treba produžiti novi opskrbni cjevovod ulicom Podosap do ulice Jamice (planirati produženje),

- u Ledeničkoj ulici potrebno je ugraditi odgovarajući reducir ventil,

- prilikom rekonstrukcije cjevovoda u Krmpotskoj ulici potrebno je izvršiti prelaganje postojećih priključaka na rekonstruirani cjevovod, sukladno čl. 18. Pravilnika o vodama (»Službene novine« broj 29/03).

3.5. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže odvodnje otpadnih voda

Članak 23.

U prilaznim prometnicama - Ulica Osap i Ledenička ulica postoji vod fekalne kanalizacije. U Krmpotskoj ulici na ovom dijelu nema kolektora fekalne kanalizacije, tako da će se u Krmpotskoj ulici fekalna kanalizacija planiranih objekata mora izgraditi, a mogućnost spajanja tog budućeg kolektora je na ulicu Osap ili na fekalnu kanalizaciju prilaza koji je između Krmpotske ulice i Ul. kralja Zvonimira.

4. Mjere provedbe plana

Članak 24.

Sukladno članku 34. Zakona o prostornom uređenju provođenje ovog plana provodi se temeljem Izvoda iz plana.

Članak 25.

Izradu projektne dokumentacije planiranih zahvata u prostoru nužno je realizirati uz suglasnost i u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima kada je to određeno posebnim propisima, a poglavito sa sljedećima:

HT - TK centar Rijeka

HT mobilne telekomunikacije, Zagreb

HEP - DP »Elektroprimorje« Rijeka

GKTD »Ivanj« Novi Vinodolski

KTD »Vodovod Žrnovnica« Novi Vinodolski

Članak 26.

Uređenje građevinskog zemljišta; priprema zemljišta za izgradnju, izvođenje parkirališta, komunalne infrastrukture i telekomunikacija, mora se međusobno uskladiti u dinamici projektiranja i realizacije, a u cilju racionalizacije troškova gradnje.

Planom se omogućuje etapnost realizacije po pojedinim građevnim česticama, s time da etapa čini prostornu i funkcionalnu cjelinu i uključuje pripadajuće javne prometne i zelene površine i komunalnu infrastrukturu.

5. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 27.

U području obuhvata plana isključena je mogućnost organizacije djelatnosti koje mogu biti izvor zagađenja zraka, tla ili voda i prouzročiti razinu buke veću od 55 dcB danju i 45 dcB noću.

Korisnik svake čestice obavezan je osigurati zaštitu od požara prema važećim propisima.

Sa svake čestice treba adekvatno riješiti odvodnju oborinskih voda.

Unutar svake građevne čestice u obuhvatu plana mora biti organizirano odlaganje i odvoženje komunalnog otpada. Nepropusne posude za prikupljanje kućnog otpada predviđeno je smjestiti u zasebnu prostoriju unutar građevine ili odvojeno na građ. čestici, tako da se spriječi eventualno širenje neugodnih mirisa i mogući pristup životinja.

Sve građevine moraju se priključiti na postojeće ili planirane kolektore komunalne kanalizacije.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana PRISIKA, ovjerene su pečatom i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana PRISIKA, čuva se u pismohrani Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski i u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-05/06-50/7

Ur. broj: 2107/02-01-06-3

Novi Vinodolski, 1. kolovoza 2006.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=187&mjesto=51250&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr