SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 31. Srijeda, 2. kolovoza 2006.
OPĆINA MATULJI
99

14.

Na temelju članka 23. stavka 3. i članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/ 97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 27. srpnja 2006. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/00, 34/01, 3/02 i 31/ 04) članak 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Obročno plaćanje odobrit će se na zahtjev obveznika prilikom donošenja rješenja o utvrđivanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o visini komunalnog doprinosa i namjeni građevine, kako slijedi:

I. Stambeni ili stambeno-poslovni objekt zapremine do 1100 m3 koji gradi fizička osoba za vlastite potrebe

Redni broj

Visina komunalnog doprinosa u
kunama

Broj
obroka

1.

do 5.000,00

2

2.

od 5.001,00 do 9.000,00

4

3.

od 9.001,00 do 12.000,00

6

4.

od 12.001,00 do 18.000,00

9

5.

od 18.001,00 do 25.000,00

12

6.

od 25.001,00 do 50.000,00

18

7.

preko 50.000,00

24

II. Stambeni, stambeno-poslovni ili poslovni objekt za tržište, te objekti iz točke I zapremine veće od 1100 m3

Redni broj

Visina komunalnog doprinosa u
kunama

Broj
obroka

1.

do 50.000,00

2

2.

od 50.001,00 do 100.000,00

4

3.

od 100.001,00 do 150.000,00

6

4.

od 150.001,00 do 250.000,00

8

5.

od 250.001,00 do 400.000,00

10

6.

od 400.001,00 do 800.000,00

12

7.

od 800.001,00 do 1.500.000,00

18

8.

preko 1.500.00,00

24

Obveza plaćanja prvog obroka nastaje u roku propisanom člankom 12., a ostali obroci dospijevaju svaki mjesec, do petnaestog u mjesecu za protekli mjesec.

Na obročno plaćanje zaračunava se kamata u visini eskontne stope HNB-a na dan dospijeća svakog pojedinog obroka, od dana konačnosti rješenja do dospijeća.«

Članak 2.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Obročno plaćanje obveze komunalnog doprinosa odobrit će se pod uvjetom da obveznik nema nepodmirenih dospjelih novčanih obveza prema Općini Matulji, te da dostavi odgovarajuće osiguranje propisano stavkom 2. ovog članka, radi naplate cjelokupne obveze s osnova utvrđenog, a neplaćenog komunalnog doprinosa.

Kao osiguranje naplate iz stavka 1. ovog članka obveznik može pružiti:

. Neopozivu garanciju banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa,

. Zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika,

. Zalog vrijednosnih papira - obveznica,

. Založno pravo na nekretninama i pravima građenja,

Založno pravo na nekretninama i pravima građenja pravne osobe mogu pružiti ako ukupan iznos komunalnog doprinosa prelazi iznos od 100.000,00 kn, a fizičke osobe bez ograničenja.

. Jamstvo druge osobe koja ispunjava prethodno navedene uvjete (mora biti vlasnik imovine koja odgovara visini komunalnog doprinosa).

Fizičke osobe kao osiguranje naplate mogu dati i suglasnost o zapljeni plaće, mirovine ili drugog stalnog ili povremenog novčanog primanja, ovjerenu kod javnog bilježnika.

Ako obveznik komunalnog doprinosa zakasni s uplatom dva obroka uzastopce, cjelokupna obveza komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.«

Članak 3.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji da izradi pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/05-01/4

Ur. broj: 2156-04-06-03

Matulji, 27. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=186&mjesto=51211&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr