SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 30. Utorak, 25. srpnja 2006.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
99

16.

Na temelju odredbi članka 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), te članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02, 46/04) i suglasnosti MUP-a, Broj: 511-09-05/N-62/49-06. B.S., Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 18. srpnja 2006. godine, donijelo je

PRIJEDLOG ODLUKE
o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim površinama na području Općine Malinska-Dubašnica, i to:

1. ceste s prednošću prolaza,

2. dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,

3. sustav tehničkog uređenja prometa,

4. ograničenja brzine kretanja vozila,

5. promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turistički vlak i zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje stoke,

6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

7. zone smirenog prometa,

8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,

9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,

10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, i sl.,

11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,

12. uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama, te mjere za njihovo provođenje.

Članak 2.

Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: ceste, trgovi, javna parkirališta i druge prometne površine koje su u funkciji sudionika u prometu na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 3.

Promet na javnim prometnim površinama dopušten je svakom sudioniku pod jednakim uvjetima, na način propisan Zakonom i ovom Odlukom.

Na javnim prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javnu prometnu površinu ili ugroziti sigurnost i protočnost prometa vozila i kretanje pješaka.

II. UREĐENJE PROMETA

Članak 4.

Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica, uz prethodnu suglasnost MUP-a, zaključkom propisuje:

- stalne zabrane i ograničenja prometa na pojedinim dijelovima Općine, kao i posebne uvjete odvijanja prometa,

- provođenje nove organizacije prometa, kao što su promjene prometnih tokova (uvođenjem jednosmjernih i dvosmjernih ulica, preusmjeravanje prometnih tokova),

- zone smirenog prometa i novih pješačkih zona,

- ceste s prednošću prolaza, sustav tehničkog uređenja prometa, kao što je postavljanje, uklanjanje, zamjena i održavanje prometne signalizacije (horizontalne, vertikalne i svjetlosne) i opreme na javnim prometnim površinama,

- ograničenje brzine kretanja vozila,

- parkirališna mjesta rezervirana za motorna vozila invalidnih osoba,

- druge promjene što utječu na funkcioniranje prometnog sustava.

Članak 5.

Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama, u nadležnosti Općine Malinska-Dubašnica zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija odobrava Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, uz prethodnu suglasnost MUP-a.

Pod istim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica može privremeno zabraniti promet na javnim prometnim površinama, ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.

Članak 6.

Na području Općine Malinska-Dubašnica pješačkom zonom se proglašava:

- Ulica Obala, u dijelu od početka ulice do Vile Zore, te od restorana Obala do ureda Turističke zajednice Općine Malinska,

- Ulica Draga,

- Ulica Rtić u naselju Vantačići.

U pješačkim zonama, te ulicama i trgovima gdje postoji stalna zabrana prometa, od zabrane su izuzeta vozila hitne medicinske pomoći, vatrogasne službe i policija, te servisna vozila za vrijeme vršenja hitnijih poslova, vozila pod pratnjom, motocikli HP-a kojima se obavlja dostava pošte, kao i vozila ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba kojima se obavljaju poslovi komunalnih djelatnosti, i to u vrijeme obavljanja poslova iz svoga djelokruga.

Osobama nastanjenim na području iz stavka 1. ovoga članka Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica izdavat će odobrenje, kojim će dopustiti promet vozilima u dozvoljenom vremenu, isključivo radi pristupa garaži ili dvorištu, gdje su dužni držati vozilo za vrijeme mirovanja.

Izuzetno, fizičkim i pravnim osobama sa stanom ili sjedištem na području iz stavka 1. ovoga članka, dopušta se u utvrđenom vremenu prilaz kućama u slučaju hitnih potreba, radi bolesti ili snabdijevanja ogrjevom, pokućstvom, drugim teškim predmetima i slično.

Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica izdat će odobrenje za pristup na području iz stavka 1. ovoga članka i invalidnim osobama koje koriste vozilo kao ortopedsko sredstvo, ako su nastanjeni ili zaposleni na tom području.

Članak 7.

Pregled postojećeg stanja prometa (ovisno o značaju - važnosti ulica na području Općine Malinska-Dubašnica):

(1) Glavni tokovi prometa - ulice, trgovi i tokovi kojima se odvija promet poredani po važnosti:

- Kružni tok u mjestu Bogovići, koji spaja Ž-5086 i ulice Novo naselje, Ulicu Branka Fučića,

- Županijska cesta Ž-5086, u dijelu od raskršća sa ulicom I. M. Matine i Ulicom Kapela do spoja sa D-102 (u blizini poslovne zone Sv.Vid),

- Ulica Kapela, u nastavku ulica kroz naselje Sv. Anton i Sv. Ivan do spoja sa D-104,

- Županijska cesta Ž-5085, koja se proteže Ulicom Put Haludova, u cijeloj dužini,

- Županijska cesta Ž-5086, od naselja Porat do raskršća sa Ulicom I. M. Matine i Ulicom Kapela,

- Županijska cesta Ž-5087 od raskrižja kod crkve u Sv. Vidu do raskrižja sa D-102 u Maršićima,

- Lokalna cesta L-58070, od raskrižja sa Ž-5086 kod crkve u Sv. Vidu, do raskršća sa D-104.

(2) Glavne ulice na području Općine Malinska-Dubašnica, poredane po redoslijedu važnosti:

- Ulica Branka Fučića,

- Ulica Nikole Tesle,

- Ulica Mihovila Radića u odnosu na Ulicu Joakima Tončića,

- Radnička ulica, te u nastavku Ulica Lina Bolmarčića,

- Kvarnerska ulica,

- Ulica Pavus, te u nastavku ulica koja prolazi naseljem Kremenić, do raskrižja s lokalnom cestom Sv. Vid - Šepić L-58070,

- Ulica kralja Tomislava u nastavku Riječka ulica,

- Ulica braće Turčić,

- Ulica od naselja Milovčić u smjeru Malinske, u nastavku Ulica Novo naselje i dio ulice Stipkino od raskrižja s Ulicom Novo naselje do kružnog toka,

- Ulica Ivana Milčetića Matine,

- Ulica Sv. Apolinara.

(3) Ostale sporedne ulice - raskrižja

- Ulica Slavka Pančića glavna je ulica u odnosu na Ostrogovićevu ulicu i Odvojak Pančićeve ulice,

- Zagrebačka ulica glavna je ulica u odnosu Ulicu Mekotina, Ulicu Frana Supila, Dobrinjsku i Bodulsku ulicu,

- Ulica 17. travnja glavna je u odnosu na Ulicu Mužini, Odvojak 17. travnja i Podlokvić.

Članak 8.

Sve priključne ulice u odnosu na ulice navedene u prethodnom članku smatraju se sporednima, a sva ostala nenavedena raskrižja ulica na području Općine Malinska-Dubašnica, smatraju se raskrižjima cesta iste važnosti na kojima se primjenjuju odredbe članka 57. iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 9.

Na području Općine Malinska-Dubašnica sve ulice su dvosmjerne, osim sljedećih, u kojima se utvrđuje promet sa jednosmjernim kretanjem i to:

- Kružni tok,

- Radnička ulica,

- Ulica Lina Bolmarčića,

- Ulica Obala, u dijelu od restorana Obala do spoja sa ulicom Lina Bolmarčića

- Ulica Obala u dijelu od pošte do korijena lukobrana

- Ulica Jaz.

Članak 10.

Na svim prometnicama u naseljenim mjestima u nadležnosti Općine Malinska-Dubašnica, ograničava se brzina kretanja na 40 km/sat.

Članak 11.

Na nogostupima ispred ustanova za predškolski odgoj, škola, športskih objekata, dvorana i igrališta, te drugih javnih objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj osoba, mogu se postaviti zaštitne ograde za pješake.

Zaštitne ograde iz stavka 1. ovoga članka postavljaju se i održavaju tako da se spriječi mogućnost izravnog dolaska pješaka na kolnik i ne smiju se postavljati u slobodnom profilu ceste. Sredstva za postavljanje i održavanje zaštitnih ograda osiguravaju vlasnici odnosno korisnici objekata iz stavka 1. ovoga članka, odnosno Općina Malinska-Dubašnica.

Na kolnicima ispred javnih objekata iz stavka 1. ovoga članka, kao i na drugim mjestima gdje to nalažu prometni uvjeti, mogu se primijeniti posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i povećanje sigurnosti prometa, kao što su izbočine za smirivanje prometa vozila, horizontalne oznake koje najavljuju djecu i slično, uz prethodnu suglasnost MUP-a.

Članak 12.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica može izdati odobrenje za postavu zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka, radi slobodnog pristupa u objekt.

Troškove postave i održavanja zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka snosi vlasnik ili korisnik objekta iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.

Vlasnik odnosno korisnik zemljišta dužan je brinuti da krošnje stabala i drugo raslinje, reklame i drugi objekti ne ugrožavaju i ne ometaju normalan tok prometa, te ne zauzimaju prostor iznad cijele širine kolnika ceste u visini od najmanje 4,5 m, da ne zaklanjaju rasvjetna tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, da ne ometaju preglednost na križanjima, te da ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih zona.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ne postupi prema odredbi iz prednjeg stavka, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica izdat će nalog ovlaštenoj organizaciji da to izvrši o trošku vlasnika odnosno korisnika zemljišta, po isteku osam dana od uručenja pismenog upozorenja.

IV. PARKIRANJE VOZILA

Članak 14.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je dio javne površine namijenjen za parkiranje vozila.

Parkirališna privatna površina (u daljnjem tekstu privatno parkiralište) je površina u vlasništvu fizičke ili pravne osobe namijenjena za parkiranje vozila vlasnika i trećih osoba.

Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica svojom Odlukom određuje lokacije za javna i privatna parkirališta i za iste utvrđuje regulaciju prometa.

Članak 15.

Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate.

Javno parkiralište na kojem se obavlja naplata određuje Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 16.

Parkiranje na javnom parkiralištu sa naplatom ili bez naplate može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja za sve ili pojedine vrste vozila.

Režim ograničenog i neograničenog trajanja parkiranja, te visinu naknade za parkiranje, utvrđuje Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 17.

Parkirališta iz članka 14. ove Odluke moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu sa »Zakonom o sigurnosti prometa na cestama«.

Parkirališta iz članka 14. ove Odluke na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati izložen cjenik za parkiranje vozila, oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja i oznaku vozila kojima je dozvoljeno parkiranje.

Uređenje parkirališta na kojima se obavlja naplata (postavljanje cjenika, vrijeme naplate, trajanje parkiranja, oznaka parkirališnih mjesta i horizontalna signalizacija) obveza je osobe/tvrtke koja obavlja naplatu parkiranja.

Parkirališta na kojima se obavlja naplata mogu biti s čvrstom podlogom (asfalt, beton, popločena površina) ili s podlogom od šljunka.

Na parkirališta s čvrstom podlogom gdje se obavlja naplata, parkirna mjesta označuju se plavom bojom, što je obveza osobe/tvrtke koja obavlja naplatu parkiranja.

Na parkiralištu s podlogom od šljunka (gdje se obavlja naplata), parkirna mjesta uređuje, održava, organizira i adekvatno označuje osoba/tvrtka koja obavlja naplatu parkiranja.

Članak 18.

Sva teretna vozila zajedno s priključnim vozilima, autobusi i vozila s dodatkom za vuču plovila, mogu se parkirati isključivo na parkiralištu kojeg odredi Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 19.

Poslove organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima obavljat će trgovačko društvo putem ugovora o koncesiji, sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14 od 7. travnja 2006).

V. ZAUSTAVLJANJE VOZILA RADI OPSKRBE

Članak 20.

Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica određuje prostor, način i uvjete za zaustavljanje vozila radi opskrbe, uz suglasnost MUP-a.

Članak 21.

Zaustavljanje vozila radi opskrbe dozvoljeno je na prostoru rezerviranom za vozilo opskrbe, koji mora biti označen prometnim znakom i oznakom na kolniku.

Na prometnom znaku mora se vidljivo istaknuti vrijeme u kojem je dozvoljena opskrba.

Članak 22.

Na javno prometnim površinama ne smije se odlagati roba, predmeti i stvari svih vrsta, izuzev za vrijeme trajanja istovara i utovara.

Članak 23.

Motorno vozilo za opskrbu može se zaustavljati na označenom mjestu za opskrbu samo za vrijeme obavljanja utovara ili istovara.

VI. BLOKIRANJE NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA

Članak 24.

Vozilo: autobus, teretni automobil, priključno vozilo ili radni stroj, koje nije parkirano u skladu sa odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i ove Odluke, blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po nalogu ovlaštene osobe MUP-a.

Članak 25.

Blokiranje i deblokiranje vozila iz prethodnog članka, određuje se djelatnošću od lokalnog značaja, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 26/ 03, 82/04, 178/04), te se povjerava osobi/tvrtki kojoj su povjereni poslovni naplate parkirališta.

Članak 26.

Troškove blokiranja i deblokiranja vozila podmiruje vlasnik vozila.

Visinu naknade troškova blokiranja - deblokiranja vozila i ostale uvjete u vezi s time, utvrđuje Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica.

Naknada iz prethodnog stavka ovoga članka prihod su osobe/tvrtke kojoj su povjereni poslovi iz članka 24. ove Odluke.

Nakon deblokiranja vozila, vlasnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo sa mjesta gdje je bilo nepropisno parkirano.

VII. PREMJEŠTANJE VOZILA

Članak 27.

Vozilo koje nije zaustavljeno ili parkirano u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uklonit će se temeljem naloga službene osobe MUP-a i premjestiti prisilno specijalnim vozilom na lokaciju koju za tu odredi Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 28.

Troškove uklanjanja, premještanja i čuvanja vozila podmiruje vlasnik vozila.

Vlasnik vozila dužan je podmiriti i troškove pokušaja uklanjanja i premještanja vozila.

Troškove premještanja vozila radi održavanja javnih manifestacija, javnih priredbi i sličnih aktivnosti, ako prethodno nije bilo označeno ili na bilo koji način objavljeno da je na određenom mjestu zaustavljanje i parkiranje zabranjeno, podmiruje organizator.

VIII. UKLANJANJE DOTRAJALIH, OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH VOZILA I VOZILA BEZ REGISTARSKIH OZNAKA

Članak 29.

Zabranjeno je dotrajala, oštećena, napuštena vozila i vozila bez registarskih oznaka te dijelove vozila ostavljati na javnim prometnim površinama iz članka 2. ove Odluke.

Vlasnik, odnosno korisnik vozila ili dijelova vozila iz stavka 1. ovoga članka dužan je odmah iste ukloniti ili ih smjestiti u garažu, radionicu za popravak vozila ili ga predati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za skladištenje i obradu otpada.

Ako vlasnik vozila iz stavka 1. ovoga članka koja se nalaze na javnoj površini ne ukloni vozilo ili dijelove vozila, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, po prijavi komunalnog redara naložit će rješenjem uklanjanje istih po ovlaštenoj osobi, a na trošak vlasnika.

Pod dotrajalim, oštećenim i napuštenim vozilima iz stavka 1. ovoga članka smatra se vozilo kojem nedostaje motor, jedan ili više kotača, prednja, stražnja ili bočna stakla, dio karoserije i slično.

Komunalno redarstvo dužno je pisanim putem obavještavati Policijsku postaju Krk o uklonjenim vozilima sa javno prometnih površina iz stavka 1. ovoga članka.

VIII. NADZOR

Članak 30.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova i Komunalno redarstvo Općine Malinska-Dubašnica.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 31.

Globom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno 200,00 kn fizička osoba ako:

- ne pribavi odobrenje za privremenu regulaciju prometa iz članka 5. Odluke,

- postupa suprotno odredbama članka 6. Odluke,

- postavi zaštitnu ogradu, stupić ili drugu prepreku bez odobrenja iz članka 12. stavak 1. Odluke,

- postupi suprotno odredbi članka 13. Odluke,

- postupi suprotno odredbi članka 22. Odluke,

- postupi suprotno odredbi članka 29. stavak 1. Odluke.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 211-01/06-01/2

Ur. broj: 2142/05-01-06-2

Malinska, 18. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=185&mjesto=51511&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr