SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 30. Utorak, 25. srpnja 2006.
GRAD BAKAR
99

21.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i Uredba 110/04) te članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 21/01), a na prijedlog Poglavarstva Grada Bakra, Gradsko vijeće Grada Bakra, na 4. sjednici održanoj 20. srpnja 2006. g. donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2006. godini u Gradu Bakru

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2006. godini na području Grada Bakra za komunalne djelatnosti:

. Odvodnja atmosferskih voda

. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

. Održavanje javnih površina

. Održavanje nerazvrstanih cesta

. Održavanje groblja

. Javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2006. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove odluke u Gradu Bakru obuhvaća:

I. - ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

. Redovito održavanje javne oborinske

kanalizacije i slivnika u gradu Bakru

(170 slivnika, dva puta godišnje - proljeće

i jesen) 60.000,00 kn

. Redovito održavanje oborinske kanalizacije,

slivnika i upojnih bunara na Hreljinu,

Krasici, Kukuljanovu i Zlobinu te području

Industrijske zone, dužina oborinske

kanalizacije:

Krasici 1000 m oborinskog kolektora,

Kukuljanovo 145 m; Hreljin 300 m;

Zlobin 50 m;

Redovito održavanje tri upojna bunara

na Hreljinu, jedan na Škrljevu, četiri na

Kukuljanovu, tri na Krasici;

Čišćenje otvorenih kanala za odvodnju

oborinske vode Zlobin, Hreljin,

Škrljevo i Krasica;

Čišćenje dva puta godišnje, proljeće i

jesen 120.000,00 kn

INDUSTRIJSKA ZONA

. Čišćenje rigola - ručno mt 800

. Čišćenje slivnika kom 160

. Čišćenje propusta i taložnica m3 8

. Popravak poklopaca rev. okana i slivnika kom 5

. Čišćenje nanosa na izljevu Zlanjevo m3 15

90.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 270.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1. Redovno čišćenje javnih površina

. Čišćenje javno prometnih površina s

odvozom i zbrinjavanjem prikupljene

pometačine 256.000,00 kn

. Utovar, odvoz i zbrinjavanje komunalnog

otpada ostavljenog na javno-prometnim

površinama od nepoznatih počinitelja

- dežurna služba veliki kiper 81.000,00 kn

- dežurna služba mali kiper 20.000,00 kn

. Pražnjenje košarica s odvozom i

zbrinjavanjem otpada 21.000,00 kn

. Dodatno čišćenje javnih površina

prilikom održavanja raznih manifestacija 22.000,00 kn


Ukupno: 400.000,00 kn

2. Sanacija deponija i održavanje komunalnih odlagališta

. Odvoz krupnog otpada i autoolupina

s divljih deponija na području Grada Bakra:

- Cesta Meja Bakar

- Industrijska zona Kukuljanovo

- Krasica

- Zlobin

- Bakar i ost.


Ukupno: 250.000,00 kn

. Uređenje prostora za komunalna

odlagališta Zlobin i Hreljin 100.000,00 kn

. Odvoz krupnog otpada - dodatna postava

baja 100.000,00 kn

. Postava zaštitnih ograda, branika, rampi

i tabela »Zabranjeno odlaganje otpada« 50.000,00 kn

. Praćenje stanja okoliša, ispitivanje uzoraka 30.000,00 kn


Ukupno: 530.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki II. predviđaju se u ukupnom iznosu od 930.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstva komunalne naknade.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Održavanje zelenih površina na području Grada Bakra

Ukupna površina 27.000,00 m2

Travnate površine 21.609,00 m2

Biljni pokrov: 1.945,00 m2

Slobodne površine: 2.798,00 m2

Živice: 540,00 m2

. Održavanje travnatih terena 90.000,00 kn

. Održavanje biljnog materijala 120.000,00 kn

. Popunjavanje i obnova zelenih površina 15.000,00 kn

. Održavanje staza i slobodnih površina 10.000,00 kn

. Održavanje čistoće 60.000,00 kn

. Održavanje zelenila zalijevanjem 5.000,00 kn


Ukupno: 300.000,00 kn

2. Građevinski radovi na održavanju klupa i sprava na dječjim igralištima i javnim površinama

. Zemljani radovi - iskopi, nasipavanja,

razastiranja zemlje i šljunka 6.000,00 kn

. Betonski radovi 8.000,00 kn


Ukupno: 14.000,00 kn

3. Održavanje drvenih dijelova klupa i dječjih sprava

. Demontaža i odvoz dotrajalih elemenata 4.000,00 kn

. Dobava i montaža novih drvenih elemenata 8.000,00 kn

. Ličenje postavljenih drvenih elemenata 3.000,00 kn

. Bravarski radovi 8.000,00 kn

. Ličenje čeličnih dijelova dječjih sprava 5.000,00 kn

. Iscrtavanje i uklanjanje crta na igralištima 2.000,00 kn


Ukupno: 30.000,00 kn

4. Dobava i postava komunalne opreme

. Košarica za smeće 8.000,00 kn

. Nabavka novih klupa 120.000,00 kn

. Izrada i montaža ograda 20.000,00 kn

. Vaze za cvijeće 10.000,00 kn

. Graničnici 2.000,00 kn


Ukupno: 160.000,00 kn

5. Obnova zelenila

. Sezonske cvjetne sadnice 8.000,00 kn

. Ukrasno bilje i trajnice 12.000,00 kn

. Listopadne stablašice 6.000,00 kn

. Crnogorica 10.000,00 kn


Ukupno: 36.000,00 kn

6. Ostali radovi na održavanju javnih površina

. Nabavka šljunka, rizle i pijeska 6.000,00 kn

. Održavanje instalacija tuševa (montaža

i demontaža) 4.000,00 kn

. Održavanje plaža (Bakar i Praputnjak) 150.000,00 kn

. Uređenje školskog igrališta Kukuljnaovo 200.000,00 kn

. Uređenje školskog igrališta Škrljevo

- nastavak radova 100.000,00 kn

. Održavanje pučkih šterni: Škrljevo,

Krasica, Praputnjak, Hreljin, Zlobin,

Plosna, Ponikve 100.000,00 kn


Ukupno: 560.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedena u točki II. planiraju se u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Na cijelom području Grada Bakra ima 42 km nerazvrstanih cesta unutar građevinskog područja naselja te 22 km izvan građevinskog područja. Sukladno Zakonu o javnim cestama, Programom je predviđeno i održavanje nogostupa u naseljima uz ceste koje nisu u nadležnosti Grada Bakra.

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

1. Postavljanje privremene signalizacije 5.000,00 kn

2. Izvođenje zemljanih radova 70.000,00 kn

3. Sanacija i izgradnja potpornih i

obložnih zidova 100.000,00 kn

4. Radovi na okolišu ceste

(košnja, sječa i orezivanje stabala,

krčenje raslinja i nepoželjne vegetacije) 200.000,00 kn

5. Radovi na trupu ceste

(bankine, rubnjaci, rigoli) 50.000,00 kn

6. Održavanje objekata za odvodnju 12.000,00 kn

7. Uređenje cesta - dobava i ugradnja

tampona 20.000,00 kn

8. Sanacija udarnih rupa 40.000,00 kn

9. Sanacija kolničkog zastora 100.000,00 kn

10. Sanacija manjih asfaltnih površina 70.000,00 kn

11. Radovi na opremi ceste 4.000,00 kn

12. Ophodarska služba 80.000,00 kn

13. Zimska služba 140.000,00 kn


Ukupno: 891.000,00 kn

2. Obnova horizontalne i vertikalne signalizacije

1. Dobava i postava prometnih znakova 16.000,00 kn

2. Iscrtavanje horizontalne i vertikalne

signalizacije 12.000,00 kn


Ukupno: 28.000,00 kn

3. Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta

. Uređenje nogostupa Hroljevo -

Krasica - Praputnjak 500.000,00 kn

. Hreljin - odvodnja i nogostup 120.000,00 kn

. Hreljin - korekcija ceste prema Tuhobiću 30.000,00 kn

. Kukuljanovo - asfaltiranje ceste uz

novouređeni spomen park 56.000,00 kn

. Uređenje nerazvrstanih cesta prema

zahtjevima Vijeća mjesnih odbora:

Sanacija potpornog zida i asfaltiranje

ceste Pul - Zlobin 250.000,00 kn

Asfaltiranje ceste Veternjak- Krasica 200.000,00 kn

Kukuljanovo -

Uređenje »Ravničine« kod kuće Petrović 200.000,00 kn

Popravak obrušenih zidova pješačkog

puta Kučićevo 45.000,00 kn

Bakar -

uređenje parkirališta u Senjskoj ulici 40.000,00 kn

Praputnjak -

Uređenje puteva i nerazvrstanih cesta 80.000,00 kn

Bakar

Uređenje pješačkog puta od Veberove

do groblja 150.000,00 kn

.Uređenje postolja za baje 40.000,00 kn


Ukupno: 1.796.000,00 kn

Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 2.630.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

Uređenje i tekuće održavanje mjesnih groblja i objekata prema sklopljenom Ugovoru:

. Izgrabljivanje površina 25.000,00 kn

. Košnja travnjaka 20.000,00 kn

. Žetva trave srpom ili škarama 10.000,00 kn

. Uređenje trajnica

. Orezivanje živica i grmlja 10.000,00 kn

. Sječa stabala, orezivanje grana stabala i

vađenje korijenja 20.000,00 kn

. Odstranjivanje i uništavanje korova 15.000,00 kn

. Čišćenje betoniranih, popločenih i

asfaltiranih površina 25.000,00 kn

. Skupljanje otpadnog materijala i

utovar na deponij 18.000,00 kn

. Održavanje grobnih mjesta u nadležnosti

Grada Bakra 12.000,00 kn

. Održavanje čistoće prostora mrtvačnica 25.000,00 kn

. Obnova grmlja i niskog raslinja 16.000,00 kn

. Nabavka šljunka za obnovu staza 12.000,00 kn

. Sadnja zelenila 20.000,00 kn

. Sanacija dotrajalih betonskih staza i

parapetnih zidića 32.000,00 kn

. Nabavka komunalne opreme (košare

za smeće, oglasne ploče, klupe,

škropilnice) 30.000,00 kn

. Zamjena dotrajalih draperija i zavjesa

u mrtvačnicama 15.000,00 kn

. Popravak mrtvačnice Zlobin 35.000,00 kn


Ukupno: 350.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 350.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

VI. JAVNA RASVJETA

Održavanje javne rasvjete prema sklopljenom ugovoru

. Godišnji pregled javne rasvjete 25.000,00 kn

. Građevinski radovi - iskop jama za

temelje, zamjena stupova 30.000,00 kn

. Elektromontažni radovi s nabavkom

materijala 325.000,00 kn

. Elektromontažni radovi na dekorativnoj

rasvjeti prigodom božićno-novogodišnjih

blagdana 40.000,00 kn

. Nabavka novogodišnje dekoracije 50.000,00 kn

. Elektromontažni radovi na dekorativnoj

rasvjeti za vrijeme održavanja prigodnih

manifestacija u svim mjestima

Grada Bakra 30.000,00 kn

Podmirivanje troškova električne energije za

rasvjetljavanje javnih površina, javnih površina

koje prolaze kroz naselje i

nerazvrstanih cesta. 500.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 3.

Sveukupan iznos za izvršenje programa po djelatnostima planirana su u iznosu od 6.280.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave te će biti objavljen u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/07

Ur. broj: 2170-02-01-06-10

Bakar, 20. srpnja 2006.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Bakra
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr