SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 30. Utorak, 25. srpnja 2006.
GRAD BAKAR
99

20.

Na temelju članka 30. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04) i članka 23. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 4. sjednici održanoj 20. srpnja 2006. donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2006. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture na području Grada Bakra za 2006. godinu:

. Javne površine

. Nerazvrstane ceste

. Javna rasvjeta

. Opskrba pitkom vodom

. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

. Groblje

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata st. 1. ovog članka te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Planirana izgradnja javnih površina za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

1. Nastavak uređenja rive iza hotela »Jadran« u Bakru (pomorsko dobro u nadležnosti Grada Bakra) - izvođenje radova

Vrijednost: 800.000,00 kn

2. Riva Bakar - lučko područje u nadležnosti Lučke uprave Bakar - Kraljevica, sufinanciranje sanacije rive od Malenice do Masarykove obale

Vrijednost: 900.000,00 kn

3. Bakar - uređenje prostora za postavu spomenika Domovinskog rata

Vrijednost: 300.000,00 kn

4. Bakar - uređenje prostora Žal ribara - izrada projekta za izgradnju ljetne pozornice

Vrijednost: 30.000,00 kn

5. Bakar - izgradnja parkirališta u staroj gradskoj jezgri - izrada projektne dokumentacije, otkup terena

Vrijednost: 250.000,00 kn

6. Bakar - uređenje prostora ispred Crkve Majke Božje

Vrijednost: 150.000,00 kn

7. Nastavak izrade projektne dokumentacije za uređenje Jaza

Vrijednost: 50.000,00 kn

8. Praputnjak - parkiralište preko puta groblja i škole;

Izrada projektne dokumentacije, otkup terena

Vrijednost: 300.000,00 kn

9. Uređenje spomenika antifašističke borbe u Praputnjaku

Vrijednost: 80.000,00 kn

10. Izgradnja polivalentnog igrališta Krasica

Vrijednost: 800.000,00 kn

SVEUKUPNO: 3.660.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu 1.960.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa, te 1.700.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade.

III. NERAZVRSTANE CESTE

Članak 3.

1. Proširenje ceste Zamišćići:

- Izrada projektne dokumentacije

- otkup zemljišta

Vrijednost: 200.000,00 kn

2. Izgradnja nogostupa na Kukuljanovu, uz državnu cestu D-40

Vrijednost: 1.500.000,00 kn

3. Prelaganje ceste ispred škole Kukuljanovo -

izrada projektne dokumentacije

Vrijednost: 30.000,00 kn

4. Uređenje raskršća Kukuljanovo-Škrljevo (ambulanta)

s autobusnim ugibalištem

Vrijednost: 300.000,00 kn

5. Uređenje nogostupa od raskršća Državne ceste D-40 do skretanja za Krasicu te nastavak do Doma kulture, zajedno s preslojavanjem kolnika i premještanjem autobusnog stajališta

Vrijednost: 550.000,00 kn

6. Izgradnja autobusnog okretišta - Kalvarija - Hreljin

Vrijednost: 450.000,00 kn

7. Izgradnja ceste Tursko, Hreljin - izrada projektne dokumentacije

Vrijednost: 30.000,00 kn

8. Hreljin - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste uz market i školu do ulaza u objekat novoplaniranog dječjeg vrtića

Vrijednost: 30.000,00 kn

9. Uređenje autobusnih stajališta, dobava i postava autobusnih čekaonica

Vrijednost: 50.000,00 kn

10. Uređenje ceste na Hreljinu od Place do Dragisine

Vrijednost: 1.450.000,00 kn

11. Izgradnja ogradnih kamenih zidova uz ceste

Vrijednost: 250.000,00 kn


SVEUKUPNO: 4.840.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 4.840.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa - Proračuna Grada Bakra.

IV. JAVNA RASVJETA

Članak 4.

Izgradnja - proširenje javne rasvjete na cijelom području Grada Bakra:

1. Izgradnja javne rasvjete - Plase - od raskršća do željezničke stanice i prema Maloj Plasi

Vrijednost: 70.000,00 kuna

2. Izgradnja javne rasvjete u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, izrada projektne dokumentacije, izvođenje radova

Vrijednost: 150.000,00 kuna

3. Izgradnja javne rasvjete u vikend naselju Lepenice

Vrijednost: 100.000,00 kuna

4. Izgradnja rasvjete na igralištu - Zlobin

Vrijednost: 80.000,00 kn

5. Izgradnja rasvjete na igralištu Praputnjak

Vrijednost: 70.000,00 kn

6. Proširenje rasvjete prema pojedinačnim zahtjevima

Vrijednost: 50.000,00 kn


SVEUKUPNO: 520.000,00 kn

Financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 520.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa Proračuna Grada Bakra.

V. OPSKRBA PITKOM VODOM

Članak 5.

1. Izgradnja vodovoda Plase - Melnice

Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije

Vrijednost: 200.000,00 kn


SVEUKUPNO: 200.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 200.000,00 kn iz sredstava proračuna Grada Bakra.

VI. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

Članak 6.

1. Nastavak izgradnje oborinske kanalizacije s upojnim bunarom i separatorom uz županijsku cestu na Krasici

Vrijednost: 400.000,00 kn

2. Rješavanje oborinske odvodnje u Škrljevu, zahtjev Pešut

Vrijednost: 150.000,00 kn

3. Izgradnja oborinske kanalizacije županijske ceste - Praputnjak - izrada projektne dokumentacije

Vrijednost: 30.000,00 kn

4. Bakar - Uređaj za pročišćavanje - sufinanciranje izrade projektne dokumentacije

Vrijednost: 100.000,00 kn

5. Izrada idejnog projekta kanalizacije Grada Bakra

Vrijednost: 200.000,00 kn


SVEUKUPNO: 880.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 880.000,00 kn iz sredstava Proračuna Grada Bakra.

VII. IZGRADNJA GROBLJA

Članak 7.

1. Izgradnja novog gradskog groblja u Bakru s prilaznom cestom - novelacija idejnog rješenja, otkup zemljišta

Vrijednost: 3.000.000,00 kuna

2. Groblje Škrljevo - izrada glavnog - izvedbenog projekta za izgradnju novih ukopnih mjesta

Vrijednost: 30.000,00 kuna

3. Groblje Kukuljanovo - izrada glavnog - izvedbenog projekta za uređenje proširenog dijela groblja

Vrijednost: 30.000,00 kuna

4. Izgradnja javne rasvjete i obnova zelenila na groblju Praputnjak

Vrijednost: 70.000,00 kuna

5. Groblje Bakar

Postava centralnog križa

Vrijednost: 30.000,00 kuna


SVEUKUPNO: 3.160.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 3.160.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa Proračuna Grada Bakra.

Članak 8.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 13.260.000,00 kuna.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave te će biti objavljen u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/07

Ur. broj: 2170-02-01-06-9

Bakar, 20. srpnja 2006.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Bakra
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr