SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 30. Utorak, 25. srpnja 2006.
GRAD BAKAR
99

17.

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 4. sjednici, održanoj 20. srpnja 2006. godine donijelo ovaj

PROGRAM
javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi
za 2006. godinu

Članak 1.

Za financiranje javnih potreba Grada Bakra (u nastavku Grad) u kulturi, u svrhu promicanja kulturnih vrijednosti, njegovanju i očuvanju tradicije, osiguranja uvjeta za kulturni razvoj, te uspostavu svekolikoga kulturnog ozračja u Gradu, osigura će se u 2006. godini sredstvima Gradskog proračuna Grada za 2006. godinu (u nastavku: Proračun), kroz:

. razvoj kulturnog amaterizma i pripadajućih udruga,

. posebne programe u kulturi (kulturna događanja: kazališne predstave, koncerti, recitali, izložbe, likovna kolonija, te izdavačka djelatnost: »Bakarski zbornik br. 11 i glasilo Grada Bakra »Bura« te snimanje dokumentarnog filma o Bakru;

. zaštitu i revitalizaciju spomenika kulture (frankopanski kaštel u Bakru, crkva Sv. Andreja, hreljinski frankopanski grad, crkvica Sv. Ambroza - Škrljevo).

Članak 2.

I. Planom Proračuna Grada Bakra za 2006. godinu predviđeno je financiranje kulturno-umjetničkih udruga kako slijedi:

1. KUD »SLOGA« HRELJIN 65.000,00 kuna

2. KUU »SV. ANDREJ« BAKAR 32.000,00 kuna

3. DJEČJI ZBOR »SLAVIĆI«

PRAPUTNJAK 20.000,00 kuna

4. KUD »ŽAŽARA« ZLOBIN 40.000,00 kuna

5. KLAPA »ŠKRLJEVO« ŠKRLJEVO 20.000,00 kuna

6. KLAPA »MARETA« BAKAR 20.000,00 kuna

7. KUU »SKLAD« BAKAR 58.000,00 kuna

8. KLAPA »REFUL« HRELJIN 5.000,00 kuna

9. KUD »PRIMORKA« KRASICA 40.000,00 kuna

10. KDU »PRAPUTNJAK« 12.000,00 kuna

11. KATEDRA ČAK. SABORA

»LJUBO PAVEŠIĆ« ŠKRLJEVO20.000,00 kuna

12. Udruga »ASTRA« KRASICA 10.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 12. 342.000,00 kuna

Na posebnoj poziciji u Proračunu planirano je 60.000,00 kuna kao poticaj kulturno umjetničkim udrugama. Ova sredstva raspoređivat će se u tekućoj proračunskoj godini, a temeljem Kriterija Poglavarstva Grada za financiranje kulturno-umjetničkih udruga s područja Grada Bakra, a na osnovi ostvarenih rezultata u prošloj proračunskoj godini.

POTICAJI KULTURNO-

UMJETNIČKIM UDRUGAMA 60.000,00 kuna

Članak 3.

Za rad i razne aktivnosti ostalih društvenih udruga sredstva se raspoređuju kako slijedi:

1. UDRUGA »BAKARSKA ŽENA«

BAKAR 10.000,00 kuna

2. UDRUGA »ŠKRLJEVSKA ŽENA«

ŠKRLJEVO 10.000,00 kuna

3. UDRUGE MAŠKARA 70.000,00 kuna

4. UDRUGA »NEMEZIS« ŠKRLJEVO 20.000,00 kuna

5. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

RIJEKA 10.000,00 kuna

6. UDRUGA »ŠKRLJEVSKA

MLADEŽ« 5.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 6. 125.000,00 kuna

Članak 4.

Za rad i aktivnosti udruga iz NOR-a i Domovinskog rata sredstva se raspoređuju kako slijedi:

1. UBNOR BAKAR 10.000,00 kuna

2. Udruga UHDVDR - Ogranak Grad

Bakar 20.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 2. 30.000,00 kuna

Članak 5.

1. KULTURNA DOGAĐANJA

NA PODRUČJU GRADA BAKRA 150.000,00 kuna

2. LIKOVNA KOLONIJA I

OSTALE IZLOŽBE 20.000,00 kuna

3. IZDAVAČKA DJELATNOST 200.000,00 kuna

4. DONACIJE VMO PRIGODOM

OBILJEŽAVANJA DANA MJESTA70.000,00 kuna

5. SUFINANCIRANJE PROJEKTA

EHTF - MATICE ISELJENIKA

HRVATSKE 60.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 4. 500.000,00 kuna

Članak 6.

Za rad i aktivnosti na očuvanju kulturne baštine sredstva se raspoređuju kako slijedi:

1. Investiciono održavanje spomenika kulture

1.1. frankopanski kaštel u Bakru 1.700.000,00 kuna

1.2. frankopanski grad u Hreljinu 250.000,00 kuna

2. Kapitalne donacije župama s

područja Grada Bakra 300.000,00 kuna

3. Sufinanciranje radova na crkvi

Sv. Andreja - Bakar 200.000,00 kuna

4. Sufinanciranje radova - sanacija

crkvice Sv. Ambroza - Škrljevo10.000,00 kuna

5. Pripreme za otkup stare kuće

Marohnić - Hreljin 20.000,00 kuna


UKUPNO OD 1. do 5. 2.480.000,00 kuna


PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

ZA SPOMENIK DOMOVINSKOM

RATU 50.000,00 kuna

Članak 7.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Odjel gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo, na temelju dokumentiranih zahtjeva, po nalogu člana Gradskog poglavarstva za odgoj, obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, a u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioriteta funkcioniranja Grada.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/07

Ur. broj: 2170-02-01-06-12

Bakar, 20. srpnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr