SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 30. Utorak, 25. srpnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
99

95.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), a temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija županijskog značaja od 20. srpnja 2006. godine, Županijsko poglavarstvo je na 36. sjednici od 24. srpnja 2006. godine donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije
za luku nautičkog turizma marina Admiral

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije za luku nautičkog turizma marina Admiral (»Službene novine« broj 14/99), u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 1. stavak 6. mijenja se i glasi:

»Površina kopnenog i morskog dijela, iskazana je u Gauss-Kruegerovim koordinatama.«

1

5 445 509.90

5 020 489.46

7

5 445 585.38

5 020 682.35

8

5 445 604.00

5 020 680.00

9

5 445 671.00

5 020 700.00

10

5 445 725.00

5 020 642.00

11

5 445 655.00

5 020 578.00

12

5 445 604.00

5 020 445.00

13

5 445 515.00

5 020 477.00

U istom članku 1. stavak 7. mijenja se i glasi:

»Površina kopna i mora koja se daje u koncesiju iznosi:

Kopno 6.158,00 m2

More 26.187,00 m2

—————————

Ukupno 32.345, m2

Članak 2.

U članku 4. broj »4« zamjenjuje se brojem »12«.

Članak 3.

Iza članka 5. dodaju se novi članci od 5.a do 5.e koji glase:

»Članak 5.a

Godišnja naknada utvrđena u članku 5. može se izmijeniti odlukom Davatelja koncesije i bit će usklađena s Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) i sukladno Dodatku Ugovora od 1. ožujka 2004. godine.

Članak 5.b

Obvezuje se Ovlaštenik koncesije da temeljem članka Pravilnika o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 29/05) dostavi Povjerenstvu za granice Primorsko-goranske županije izrađeni geodetski elaborat radi obilježavanja pomorskog dobra te provedbe elaborata u katastru i zemljišnim knjigama.

Članak 5.c

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 5.d

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja i uporabe pomorskog dobra.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za poduzete radove na pomorskom dobru i dužan je bez odgode o svom trošku otkloniti uzroke štete i nadoknaditi nastalu štetu trećima.

Ovlaštenik ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti uporabu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je održavati i štititi pažnjom dobrog gospodara.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, Ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorsko dobro kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.

Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Članak 5.e

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru prati provedbu izvršavanja odluke i ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodataka Ugovoru o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodataka Ugovoru o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.«

Članak 4.

Temeljem ove Odluke zaključit će se Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku nautičkog turizma marina Admiral, zaključen 6. srpnja 1999. godine (Klasa: 022-04/99-03/16; Urbroj: 2170/01-21/99-11).

Članak 5.

Ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od produljenja koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije najkasnije u roku od 2 godine od dana sklapanja predmetnog Dodatka Ugovora ne izvrši ulaganja sukladno Studiji gospodarske opravdanosti, Davatelj koncesije zadržava pravo raskida Ugovora o produženju koncesije.

Koncesija može prestati i ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/20

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-17

Rijeka, 24. srpnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=185&mjesto=00001&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr