SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 29. Petak, 21. srpnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
94

35.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02 i 19/05), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 19. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima
Grada Mali Lošinj

Članak 1.

U članku 2. iza stavka 4. dodaje se:

»5. Plaketa Grada Malog Lošinja

6. Grb Grada Malog Lošinja.«

Članak 2.

Iza članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Mali Lošinj (»Službene novine« broj 17/98) dodaje se novi članak 11. a., koji glasi:

»Plaketa Grada Mali Lošinj dodjeljuje se fizičkoj ili pravnoj osobi, sa prebivalištem odnosno sjedištem u Gradu Mali Lošinj, za izuzetne zasluge, rezultate i naročiti doprinos u razvoju Grada.

Dobitnicima Plakete Grada Mali Lošinj pripada odgovarajuća povelja i srebrni grb Grada Mali Lošinj.«

Članak 3.

Iza članka 11. a. Odluke o javnim priznanjima Grada Mali Lošinj (»Službene novine« broj 17/98) dodaje se novi članak 11. b., koji glasi:

»Grb Grada Mali Lošinj dodjeljuje se građanima Republike Hrvatske, građanima drugih zemalja koji nemaju prebivalište u Gradu Mali Lošinj te inozemnim i tuzemnim pravnim osobama koje nemaju sjedište na području Grada

Malog Lošinja i Republike Hrvatske, za zasluge u općem razvoju demokracije i napretku čovječanstva kao i za njihov doprinos u oblastima nabrojanim u članku 9. ove Odluke koji doprinose razvoju Grada ili njegovoj promidžbi u svijetu.

Dobitnicima Grba Grada Mali Lošinj pripada odgovarajuća povelja i srebrni grb Grada Mali Lošinj.«

Članak 4.

Iza članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Mali Lošinj (»Službene novine« broj 17/98) dodaje se novi članak 15. a., koji glasi:

»Plaketa Grada Mali Lošinj u lijevom gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD MALI LOŠINJ, s grbom Grada Mali Lošinj. Na sredini plakate je natpis: PLAKETA GRADA MALI LOŠINJ, te ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje s naznakom razloga dodjele navedenog u članku 11. a. ove Odluke, datum i potpis Gradonačelnika.«

Članak 5.

Iza članka 15.a Odluke o javnim priznanjima Grada Mali Lošinj (»Službene novine« broj 17/98) dodaje se novi članak 15. b., koji glasi:

»Grb Grada Mali Lošinj u lijevom gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD MALI LOŠINJ, s grbom Grada Mali Lošinj.

Na sredini plakate je natpis: GRB GRADA MALI LOŠINJ, te ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje s naznakom razloga dodjele navedenog u članku 11. b. ove Odluke, datum i potpis Gradonačelnika.«

Članak 6.

U članku 16. stavku 1. iza broja .... »3« dodaje se »4. i 5.«.

Članak 7.

U članku 16. u stavku 2. riječi ... »28. veljače« zamjenjuju se riječima: »1. rujna«.

Članak 8.

U članku 17. iza riječi ... »Zahvalnice« dodaje se: »Plakete Grada Malog Lošinja i Grba Grada Malog Lošinja.«

Članak 9.

U članku 18. stavku 1. iza broja ..... »3« dodaje se »4. i 5.«

Članak 10.

U članku 21. stavku 1. iza broja .....»3« dodaje se « 4. i 5.«

Članak 11.

U članku 22. stavku 1. iza broja ..... »3« dodaje se »4. i 5.«

Članak 12.

U članku 23. iza riječi ... »Zahvalnicu« dodaje se: »Plaketu Grada Malog Lošinja i Grb Grada Malog Lošinja.«

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 013-03/06-01/11

Ur. broj: 2213/01-01-06-6

Mali Lošinj, 19. srpnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr