SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 28. Petak, 14. srpnja 2006.
OPĆINA ČAVLE
86

24.

Na temelju članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01 i 3/06) članka 5. Pravilnika o plaćama od 28. lipnja 2006., Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 13. srpnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika,
članova radnih tijela vijeća, članova
Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika

Članak 1.

Vijećnicima, članovima radnih tijela vijeća i članovima Općinskog poglavarstva Općine Čavle pripada mjesečna naknada.

Članak 2.

Visina mjesečne bruto naknade za rad u Vijeću, radnim tijelima Vijeća i Općinskom poglavarstvu određuje se u koeficijentima, a prema osnovici za izračun osnovne bruto plaće određene člankom 5. Pravilnika o plaćama službenika i namještenika.

Članak 3.

Utvrđuju se koeficijenti za:

- predsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle 1,30

- potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle 0,70

- općinskog vijećnika Općine Čavle 0,50

- vanjskog člana stalnog radnog tijela Općinskog vijeća Općine Čavle 0,10

- članove Općinskog poglavarstva Općine Čavle 1,40.

Članak 4.

Vijećnicima, članovima Općinskog poglavarstva kao i vanjskim članovima stalnih radnih tijela pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Koeficijent za utvrđivanje plaće načelnika koji dužnost obavlja profesionalno utvrđuje se u visini 4,00.

Članak 6.

Plaća načelnika se određuje na način da se osnovica za obračun plaće pomnoži s koeficijentom i tako utvrđeni iznos poveća za 0,5% za svaku godinu rada, a najviše do 20%.

Osnovica za obračun plaće propisana je člankom 5. Pravilnika o plaćama službenika i namještenika.

Naknade, potpore i nagrade isplaćuju se sukladno odredbama Pravilnika o radu za službenike i namještenike općinske uprave.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o određivanju naknade troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti (»Službene novine« broj 23/ 05).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. 7. 2006. godine.

Klasa: 021-05/06-01/5

Ur. broj: 2170-03-06-01-10

Čavle, 13. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr