SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 28. Petak, 14. srpnja 2006.
OPĆINA ČAVLE
86

22.

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01 i 03/06) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 13. srpnja 2006. donijelo je

ODLUKU
o grobljima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i upravljanja grobljima na području Općine Čavle, a posebice odredbe glede:

- mjerila i načina dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,

- vremenskih razmaka ukopa u popunjena grobna mjesta te način ukopa nepoznatih osoba,

- održavanja groblja i uklanjanja otpada,

- uvjetima i mjerilima upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem,

- uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta, godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,

- uvjeti upravljanja grobljem,

- kaznene odredbe.

Članak 2.

U smislu ove Odluke:

- grobna mjesta su grobovi i grobnice namijenjene za ukop umrlih osoba,

- korisnici grobnih mjesta su umrle osobe i njihovi nasljednici.

Članak 3.

Na području Općine Čavle, ukop se obavlja na groblju Cernik i na groblju Grobnik, u skladu sa Zakonskim i podzakonskim propisima, te u skladu sa običajima.

Groblja na području Općine Čavle u vlasništvu su Općine Čavle.

Članak 4.

Grobljima iz članka 3. ove odluke upravlja Komunalno društvo »Čavle« d.o.o. Čavle (u daljnjem tekstu: Uprava groblja), kojeg je Općina Čavle (u daljnjem tekstu: Općina) jedini osnivač.

Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta na korištenje, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj puteva), na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Članak 5.

Obred sahrane vrši se na osnovi volje umrlog ili njegove obitelji, odnosno osobe koja je dužna skrbiti o njegovu ukopu.

Na groblju se mogu održavati samo skupovi koji su u svezi s pogrebom ili uobičajenim spomenima (komemoracija, vjersku obredi, postavljanje vijenaca na monumente i sl.).

II. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 6.

Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje za obiteljski grob, grobnicu za pokop više pokojnika, u času nastale potrebe za ukopom.

Uprava groblja dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme, uz naknadu te o tome donosi Rješenje, na temelju neposrednog zahtjeva korisnika.

Za dodjelu Rješenja za naslijeđeno ili prodano grobno mjesto svi potencijalni korisnici dužni su predati Upravi groblja zahtjev koji mora sadržavati:

- original isprave na temelju koje je stekao pravo na korištenje navedenog grobnog mjesta (Rješenje o nasljeđivanju, darovni ugovor, kupoprodajni ugovor i sl.), ovjerenu kod javnog bilježnika,

- fotokopiju domovnice ili osobne iskaznice,

- original Rješenja Porezne uprave Rijeka, o uplaćenom porezu na nekretninu.

Protiv Rješenja iz stavka 1 ovog članka zainteresirana stranka može izjaviti žalbu Upravnom odjelu za komunalne poslove Primorsko-goranske županije u Rijeci, putem Komunalnog društva Čavle d.o.o.

Članak 7.

Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Uprava groblja za svako groblje posebno, redosljedom prema brojevima raspoloživih grobnih mjesta označenih u Položajnom planu, na način da se u najvećoj mogućoj mjeri usvoje želje korisnika.

Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta mora sadržavati:

- plan rasporeda grobnih polja,

- plan rasporeda grobnih mjesta s naznačenim oznakama, brojevima grobnih mjesta i njihovim površinama te grafičkim prikazom njihovog rasporeda.

Uprava groblja dužna je pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju slobodna grobna mjesta zainteresiranim osobama, a ako to nije moguće zbog skučenosti prostora na grobljima, pravovremeno obavijestiti Općinsko Vijeće Općine Čavle o potrebi rekonstrukcije odnosno proširenja ili izgradnje novog groblja.

Članak 8.

Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika, koji je u trenutku smrti ili rođenja imao prebivalište na području Općine Čavle, osobi koja je član obitelji pokojnika ili osobi koja je s pokojnikom imala zaključen ugovor o doživotnom uzdržavanju.

Članom obitelji pokojnika u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se: supružnik, vanbračni supružnik, djeca, uključujući i usvojenu djecu te njihovi supružnici i djeca, roditelji, skrbnici, braća i sestre i njihovi supružnici i djeca.

Iznimno, grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika s prebivalištem izvan područja Općine Čavle (Grada Rijeke; naselja Pašac, Svilno, Orehovica, a čija obitelj ima porijeklo u Općini Čavle.

Članak 9.

Iznimno, od odredbe članka 8. stavak 1. ove Odluke, grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje, na zahtjev osoba iz članka 8. st. 2. ove Odluke, kada se obavlja eshumacija pokojnika radi redovnog ili izvanrednog prekopa Općeg polja te osobi koja nema članova obitelji, na njezin osobni zahtjev.

Članak 10.

Pod pojmom korisnika grobnog mjesta u smislu ove Odluke razumijevaju se osobe kojima je grobno mjesto dano na korištenje Rješenjem Uprave groblja.

Osoba koja je do dana stupanja na snagu ove Odluke imala sklopljen Ugovor o korištenju grobnog mjesta na određeno vrijeme, smatra se korisnikom grobnog mjesta do isteka roka utvrđenog u ugovoru.

Osoba iz prethodnog stavka ovog članka, dužna je podnijeti zahtjev za izdavanje Rješenja na neodređeno vrijeme, najkasnije 30 dana prije isteka roka utvrđenog u ugovoru o korištenju grobnog mjesta.

O obvezi iz prethodnog stavka ovog članka Uprava groblja dužna je obavijestiti korisnika pisanim putem 30 dana prije isteka obveze korisnika grobnog mjesta.

Članak 11.

Uprava groblja neće dati grobno mjesto na korištenje osobi koja na jednom od groblja iz članka 3. ove Odluke već ima na korištenju grobno mjesto u koje je moguć ukop.

Članak 12.

Korisnik grobnog mjesta može ugovorom ustupiti korištenje grobnog mjesta uz suglasnost članova njegove obitelji koji imaju pravo ukopa i suglasnost Uprave groblja trećoj osobi koja ima prebivalište na području Općine, a nema na korištenju grobno mjesto na jednom od groblja iz članka 3. ove Odluke.

Članak 13.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se pema stavku 1. ovoga članka smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređenjem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znanci, ograda groba isl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati.

Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.

Grobovi koji su proglašeni spomenicima kulture ne mogu se smatrati napuštenima već ih treba održavati i obnavljati sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.

Grobovi u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba ne mogu se smatrati napuštenima, već je o njima dužno brinuti se Općinsko poglavarstvo Općine Čavle, a održava ih Uprava groblja o trošku Općine Čavle.

III. UVJETI IMJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA

Članak 14.

Korisnik kojemu se grobno mjesto dodjeljuje na korištenje, dužan je platiti naknadu za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta, po ispostavljenoj uplatnici s rokom dospijeća Upravi groblja.

Članak 15.

Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se prema:

- lokaciji groblja

- lokaciji grobnog mjesta na groblju

- veličini grobnog mjesta

- prebivališta korisnika na koga je naslovljen zahtjev.

Članak 16.

Visina godišnje naknade utvrđuje se prema mjerilima iz članka 15. ove Odluke.

Naknada za korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta na korištenje.

Godišnju naknadu korisnici u pravilu plaćaju jednokratno, odnosno jednom godišnje.

IV. VREMENSKI RAZMAK UKOPA

Članak 17.

Ukop u popunjenu obiteljsku grobnicu može se obaviti nakon isteka roka od 10 godina od zadnjeg ukopa.

Članak 18.

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

Ako nakon smrti korisnika grobnog mjesta još nije doneseno pravomoćno Rješenje o nasljeđivanju, pravo ukopa do pravomoćnosti Rješenja o nasljeđivanju imaju osobe iz članka 8. stavka 2. ove Odluke.

V. PRIVREMENI UKOPI I ISKOPI

Članak 19.

Ukop u Opće polje obavlja se na groblju Cernik i groblju Grobnik.

Pravo ukopa na Općem polju imaju osobe koje su u trenutku smrti imale prebivalište na području Općine Čavle, bez naknade.

Pravo ukopa na Općem polju imaju osobe koje su u trenutku smrti imale prebivalište izvan područja Općine Čavle (Grada Rijeke; naselja Pašac, Svilno i Orehovica), uz suglasnost i participaciju troškova ukopa Grada Rijeke.

Članak 20.

Ukop u grobno mjesto na Općem polju obavlja se na rok od 10 godina.

Nakon isteka roka iz prethodnog stavka ovog članka Uprava groblja određuje redoviti prekop grobnih mjesta.

Uprava groblja dužna je obavijest o prekopu objaviti u javnim glasilima.

Posmrtni ostaci pokojnika iz grobnih mjesta koja se prekopavaju, pohranjuju se u zajedničku kosturnicu, ukoliko zainteresirane osobe ne odluče drugačije.

Po isteku roka za prekop, Uprava groblja je obvezna sve neuklonjene spomenike i druge predmete ukloniti s grobnih mjesta.

Članak 21.

Privremeni ukop u grobno mjesto može se obaviti u sljedećim slučajevima:

- ako je pokojnik u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Čavle, a nema osigurano grobno mjesto i

- ako će posmrtni ostaci pokojnika biti premješteni u drugi grad, općinu ili državu na konačni ukop.

Članak 22.

Za privremeni ukop u grobno mjesto neophodno je pismeno odobrenje korisnika grobnog mjesta.

Prijenos privremeno ukopanog pokojnika u grobno mjesto za konačni ukop može se obaviti samo uz odobrenje korisnika grobnog mjesta.

Članak 23.

Iskopi umrlih, odnosno njihovih posmrtnih ostataka (eshumacija) mogu se obavljati na osnovi odobrenja koje pribavi rodbina ili osobe koje su se brinule o pokopu po službenoj dužnosti, kada za to postoje opravdani razlozi i po odluci suda.

Iskope obavljaju zaposlenici koncesionara za pogrebne poslove.

Iskop se može izvršiti samo na osnovi odobrenja sanitarnog inspektora, koji mora biti nazočan iskopu.

VI. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 24.

Nepoznate osobe ukapa koncesionar za pogrebne poslove u grobno mjesto na općem polju.

VII. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 25.

Pod održavanjem groblja u smislu ove Odluke podrazumijeva se održavanje i čišćenje zemljišta, staza i puteva na groblju od otpada te uzgoj i održavanje zelenila.

Pod otpadom se u smislu ove Odluke smatraju svi materijali koji su na bilo koji način naneseni odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju izgled groblja te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima.

Članak 26.

Uprava groblja je dužna radnje iz članka 25. ove Odluke obavljati kontinuirano, na način da groblje i objekti na groblju budu uredni i čisti u funkcionalnom smislu ispravni i na način da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima.

Članak 27.

Uprava groblja dužna je pozvati korisnika da neuredno i zapušteno grobno mjesto održava urednim.

Članak 28.

O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta i grobnica dužni su se brinuti korisnici grobnog mjesta

Ako korisnici grobova ili grobnica iste ne održavanju, Uprava groblja dužna ih je upozoriti na njihove obveze. Ukoliko ni tada ne urede grobove ili grobnice koje su im dodijeljene na korištenje, Uprava groblja će to učiniti o trošku korisnika.

Grobove ili grobnice za koje se ne može utvrditi njihov korisnik održava i uređuje Uprava groblja, u zakonskim okvirima.

Članak 29.

Groblja su građanima otvorena za posjet:

- u zimskim mjesecima (listopad, studeni, prosinac, siječanj veljača i ožujak) od 8 do 19 sati

- u ljetnim mjesecima (travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan) od 7 do 20 sati.

Posjetitelji groblja dužni su se na grobljima kretati u miru i tišini te se ponašati u skladu s poštovanjem prema umrlima.

Članak 30.

Na grobljima je zabranjeno:

- onečišćavati grobove, puteve, staze i uređaje,

- obavljati bilo kakvu trgovinu,

- bez odobrenja ulaziti u mrtvačnicu u vrijeme za koje nije određeno,

- bukom narušavati mir na groblju,

- dovoditi pse i druge životinje,

- loviti,

- napasati stoku,

- neovlašteno kositi travu,

- gaziti po grobovima i nasadama i oštećivati grobove, spomenike i nadgrobne znakove, klupe i ostale objekte i uređaje,

- pisati po grobnim spomenicima i znakovima,

- trgati i odnositi cvijeće i nasade s grobova, cvjetnjaka i parkova na groblju,

- stavljati neprikladne slike, natpise, predmete ili reklame,

- prometovati bilo kakvim vozilom, osim vozila koja se koriste u svezi s radovima na groblju,

- sađenje bilo kakve vegetacije po vlastitom nahođenju korisnika,

- graditi nadgrobne spomenike bez suglasnosti Uprave groblja,

- uređivati staze bilo kakvom vrstom radova (betoniranje, opločenje, nasipavanje i sl.).

Svu evidentiranu štetu dužan je podmiriti počinitelj iste na temelju očevida i zapisnika komunalnog redara i djelatnika Uprave groblja.

Članak 31.

Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobovima, grobnicama, nišama i pretincima koje prouzroče treće osobe.

Članak 32.

Korisnik grobnog mjesta dužan je grobno mjesto koje koristi uređivati na primjeren način, te održavati red i čistoću na način da se ne oštećuju ili na bilo koji način smetaju druga grobna mjesta.

Korisnici grobnih mjesta mogu povjeriti Upravi groblja brigu oko njihova održavanja, a mogu ovlastiti i treću osobu za brigu oko grobnog mjesta te o tome obavijestiti Upravu groblja.

VIII. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM

Članak 33.

Uprava groblja obavlja sljedeće poslove:

- utvrđuje raspored grobnih mjesta Položajnim planom groblja,

- dodjeljuje grobna mjesta na korištenje uz naknadu,

- obavlja naplatu godišnje grobne naknade,

- donosi godišnji program održavanja groblja,

- ugovara uređenje i održavanje groblja,

- ugovara izgradnju i održavanje pratećih građevina i komunalne infrastrukture,

- vodi grobnu evidenciju,

- obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog vijeća Općine,

- predlaže smjernice za izradu godišnjeg programa održavanja groblja,

- uređuje i održava groblja, te uklanja otpad s groblja,

- izvršava kaznene odredbe propisane ovom Odlukom.

Uprava groblja dužna je najmanje jedanput godišnje podnijeti izviješće o svom radu Općinskom Vijeću Općine Čavle.

Članak 34.

Općinsko vijeće Općine Čavle donosi odluke o:

- zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti osnivanja novih grobnih mjesta, ali postoji mogućnost ukopa u postojeća grobna mjesta,

- o stavljanju groblja ili dijela groblja izvan uporabe, kada više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta,

- o premještanju groblja ili dijela groblja koje je izvan uporabe,

- o potrebi izgradnje ili rekonstrukcije groblja u skladu s Planom.

Odluke iz stavka 1. ovog članka moraju se oglasiti u službenom glasilu i dnevnom tisku, a po potrebi i na drugi način.

Članak 35.

Za gradnju ili preinaku groba korisniku grobnog mjesta potrebna je suglasnost Uprave groblja.

Članak 36.

Uređenje i održavanje centralnog križa hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na grobljima Cernik i Grobnik te spomen obilježja boraca antifašističke borbe iz II. svjetskog rata obveza je Uprave groblja, a troškovi se podmiruju iz Proračuna Općine.

IX. IZGRADNJA I UREĐENJE GROBOVA

Članak 37.

Svako grobno mjesto mora se označiti prikladnim nadgrobnim znakom.

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o oblikovanju nadgrobnog znaka, spomenika, natpisa i uređaja grobnog mjesta, pridržavajući se Plana groblja i ove Odluke.

Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na umrlog.

Uprava groblja daje odobrenje za podizanje nadgrobnog spomenika na pismeni zahtjev korisnika.

Članak 38.

Nakon ukopa pokojnika u grobnicu sukladno odredbama ove Odluke korisnici grobnog mjesta ukoliko to žele dužni su zatražiti od Uprave groblja dopuštenje za upis osnovnih podataka o ukopanom na grobnici (ime, prezime, godinu rođenja, godinu smrti) u roku od 30 dana nakon ukopa.

Ukoliko se postupi po narečenom ovakav zahvat na grobnom mjestu neće se smatrati preinakom ili doradom nadgrobnog spomenika, te je oslobođeno svakog troška prema Upravni groblja.

Članak 39.

Grobna mjesta i drugi objekti na groblju moraju se izgrađivati prema Planu uređenja groblja i rasporeda grobova i grobnih mjesta, a u skladu s propisima o građenju, estetskim i sanitarnim i drugim tehničkim pravilima.

Članak 40.

Za izgradnju grobnica, nadgrobnih spomenika i drugih objekata na groblju koja se u smislu građevinskih propisa smatraju građevinskim objektima, potrebno je odobrenje nadležnih službi.

U slučaju kada odobrenje za izgradnju nije potrebno, uvjete izgradnje i preinake objekata na groblju utvrđuje Upravlja groblja u skladu sa Planom.

Članak 41.

Nadgrobni spomenik korisnik grobnog mjesta mora izgraditi u roku od 5 (pet) godina po dodjeli na korištenje.

Članak 42.

Odobrenje za izgradnju / preinaku nadgrobnog spomenika daje Uprava groblja na zahtjev korisnika.

Zahtjev mora sadržavati:

. idejnu skicu s dimenzijama (tlocrt, nacrt, bokocrt) nadgrobnog spomenika

. tekst natpisa na spomeniku

. dokaz o plaćenoj godišnjoj naknadi za korištenje grobnog mjesta

. dokaz o plaćenoj naknadi za odobrenje izgradnje

. rješenje o pravu na korištenje grobnog mjesta

. ime, prezime i adresa obrtnika ili naziv i sjedište tvrtke izvoditelja radova.

Članak 43.

Pri izvođenju radova izvođači su dužni pridržavati se odredaba o redu na groblju, a naročito:

- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane, odnosno kada to odredi Uprava groblja;

- građevni materijal može se držati na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i to na način da ne ometa redovnu upotrebu groblja;

- u slučaju prekida radova, kao i poslije njegova završetka, izvoditelj je dužan bez odlaganja radilište dovesti u prvobitno stanje.

Članak 44.

Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo nakon prethodne prijave Upravi groblja i davanja osiguranja za namirenje troškova koje će Uprava groblja imati u svezi s iskolčenjem pravca za uređenje grobnog mjesta, odvoza iskopane zemlje i drugog otpada, uređenje puteva i staza, utrošak vode, struje i sl.

Članak 45.

Uprava groblja će zabraniti rad na određenom objektu onom izvoditelju radova koji započne s radom bez prethodne dozvole i davanja osiguranja za namirenje troškova iz prethodnog stavka.

Odobrenje za izgradnju / preinaku nadgrobnog spomenika daje Uprava groblja na zahtjev korisnika.

Članak 46.

U roku od 3 (tri) dana po završetku radova korisnik grobnog mjesta dužan je o tome obavijestiti Upravu groblja. Upravni referent izvršit će očevid i o tome sastaviti zapisnik.

Smatra se da su radovi uredno završeni ako:

- je nadgrobni spomenik izgrađen u skladu sa odobrenom skicom (oblik, natpis, dimenzije),

- je okoliš u zoni gradnje očišćen od otpadnog materijala koji se mora ukloniti s groblja,

- su sva eventualna oštećenja na stazama i zelenim površinama sanirana,

- se u slučaju oštećenja drugih grobova način i obim sanacije utvrđuje zasebnim zapisnikom stranaka u sporu na temelju kojeg se vrši popravak na teret korisnika.

X. MRTVAČNICE I KOSTURNICE

Članak 47.

Mrtvačnica je sastavni dio groblja.

Uprava groblja brine se za red, mir i čistoću u mrtvačnici.

Članak 48.

Uprava groblja dužna je osigurati poseban prostor na prikladnom mjestu za korsturnicu.

Za pokapanje kostiju u zajedničku kosturnicu ne plaća se naknada.

Zainteresirane osobe mogu tražiti da se kosti umrlih ne pokapaju u zajedničku kosturnicu, već u obiteljski grob, u tom slučaju snose sve troškove pokopa.

XI. KAZNENE ODREDBE

Članak 49.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba Uprave groblja za prekršaj ako:

- ne vodi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području Općine, te registar umrlih osoba s potrebitim dodacima

- se ne brine o uređenju i održavanju groblja na temelju programa održavanja groblja.

Članak 50.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

- korisnik grobnog mjesta ukoliko se i unatoč opomeni od strane Uprave groblja ne brine o održavanju grobnog mjesta

- fizička osoba koja postupa protivno članku 31. ove Odluke.

Članak 51.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se obrtnik ili pravna osoba koja izvodi radove na groblju protivno članku 40., 42. i 45. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka (u ovom slučaju korisnik grobnog mjesta).

Članak 52.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 400,00 kuna kazniti će se fizička osoba ako

- prije izgradnje nadgrobnog spomenika nije ishodovala suglasnost Uprave groblja,

- se ne pridržava pravila ponašanja propisanih odlukom iz članka 53. i 54. ove Odluke,

- grobno mjesto ne održava na način propisan člankom 33. ove Odluke.

XII. NADZOR

Članak 53.

Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke obavlja komunalni redar Općine Čavle.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Uprava groblja dužna je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Odluku o pravilima ponašanja na groblju te ostale akte, propisaane Zakonom o grobljima, te ga izložiti na vidljivom mjestu, osobito na ulazu u groblja.

Članak 55.

Uprava groblja dužna je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, donijeti Pravilnik o Upravljanju grobljima, sukladno Zakonu o grobljima, ovoj Odluci te ostalim aktima i propisima.

Članak 56.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o grobljima (»Službene novine PGŽ« broj 20/04).

Članak 57.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/5

Ur. broj: 2170-03-06-01-4

Čavle, 13. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr