SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 28. Petak, 14. srpnja 2006.
OPĆINA ČAVLE
86

21.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01 i 3/06) i članka 17. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Upravnih tijela Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 14/06) Općinsko poglavarstvo Općine Čavle, na sjednici održanoj 28. lipnja 2006. godine donosi

PRAVILNIK O PLAĆAMA

Članak 1.

Plaće službenika i namještenika Općine Čavle sastoje se od osnovne plaće i dodatka.

Članak 2.

Osnovnu plaću službenika i namještenika za puno radno vrijeme čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše do 20%.

Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na radu, te druga uvećanja plaće.

Članak 3.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na plaću u iznosu 85% plaće radnog mjesta najniže složenosti njegove vrste.

Članak 4.

Utvrđuju se koeficijenti složenosti poslova za određivanje plaća službenika i namještenika za radna mjesta kako slijedi:

- pročelnik ureda načelnika 2,8

- savjetnici 2,9

- pročelnik upravnog odjela za lokalnu samoupravu 3,0

- pročelnik upravnog odjela za proračun i financije 2,8

- pročelnik upravnog odjela za komunalne poslove 2,7

- pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti 2,6

- stručni suradnik za financijske poslove i proračun 2,4

- samostalni upravni referent I2,5

- samostalni upravni referent II2,4

- viši stručni referent za komunalne poslove 2,4

- viši stručni referenti za društvene djelatnosti 2,3

- stručni referent za financije2,3

- stručni referent za upravljanje stambenim

i poslovnim prostorima u vlasništvu Općine

Čavle 2,3

- administrativni tajnik 2,0

- administrativni referent 1,9

- komunalni redar 2,1

- domar 1,6

- čistačica 1,3

Članak 5.

Osnovica za izračun osnovne bruto plaće iznosi 3.326,00 kn.

Članak 6.

Osnovna plaća službenika odnosno namještenika uvećat će se:

- za rad noću 40%

- prekovremeni rad 50%

- rad subotom 25%

- rad nedjeljom 35%

- rad blagdanom, neradni dani utvrđeni zakonom,

rad na Uskrs 150%

Rad noću smatra se rad službenika odnosno namještenika u vremenu između 22,00 i 6,00 sati idućeg dana.

Prekovremeni rad je svaki rad duži od 8 sati dnevno.

Članak 7.

Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi članka 6., službeniku odnosno namješteniku može se odobriti jedan ili više slobodnih radnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada, o čemu odlučuje, na prijedlog pročelnika, načelnik.

Članak 8.

Za ostvarene natprosječne rezultate rada službeniku odnosno namješteniku može se isplatiti do 10% njegove osnovne plaće.

O isplati dodatka na plaću, u smislu odredbe stavka 1 ovog članka, odlučuje načelnik na prijedlog pročelnika.

Članak 9.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku odnosno namješteniku pripada pravo na naknadu plaće kao da je radio u redovnom radnom vremenu.

Za vrijeme korištenja plaćenog dopusta službeniku odnosno namješteniku pripada naknada plaće u visini kao da je radio.

Ako je službenik odnosno namještenik odsutan iz službe, odnosno s rada zbog bolovanja do 42 dana pripada mu naknada plaće u visini od 90% osnovne plaće ostvarene u mjesecu neposredno prije nego je započeo s bolovanjem.

Naknada u 100% iznosu osnovne plaće pripada službeniku odnosno namješteniku kada je na bolovanje zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu.

Članak 10.

Službeniku odnosno namješteniku se može isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora, a temeljem posebne Odluke Općinskog poglavarstva.

Službeniku odnosno namješteniku ili njegovoj obitelji može se isplatiti pomoć, ako su sredstva osigurana u Općinskom proračunu, u slučaju:

- zbog invalidnosti zaposlenika (godišnje),

- smrti službenika odnosno namještenika,

- smrti supružnika, djeteta ili roditelja,

- bolovanja službenika odnosno namještenika dužeg od 90 dana (godišnje), visinu ove pomoći utvrđuje Ministarstvo financija kao neoporezivi iznos naknada i potpora.

Članak 11.

Kad je službenik odnosno namještenik upućen na službeno putovanje ostvaruje pravo na naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja u visini stvarnih izdataka, te dnevnicu.

Visinu dnevnice utvrđuje Ministarstvo financija kao neoporezivi iznos naknada i potpora. Naknada troškova i dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo uređuje se na način kako je određeno za državne službenike i namještenike, a obračun i isplata vrši se u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate prema srednjem tečaju HNB.

Članak 12.

Službenik odnosno namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini stvarnih izdataka prema cijeni javnog prijevoza, uz uvjet da je prebivalište djelatnika udaljeno od sjedišta rada najmanje dvije autobusne stanice.

Članak 13.

Ako je službeniku odnosno namješteniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, službenik odnosno namještenik ima pravo na naknadu troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe u visini koju propiše Ministar financija za prijeđeni kilometar.

Odobrenje za korištenje privatnog automobila u službene svrhe daje načelnik.

Članak 14.

Službenici odnosno namještenici su kolektivno osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe, odnosno rada.

Članak 15.

Službeniku odnosno namješteniku može se isplatiti jubilarna nagrada za neprekidan rad u upravnim tijelima Općine kada navrše 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 godina radnog staža.

Jubilarna nagrada isplaćuje se u visini koju utvrđuje Ministarstvo financija kao neoporezivi iznos naknade.

Članak 16.

Službeniku odnosno namješteniku može se isplatiti dar djetetu do 15 godina, jednom godišnje, a u visini koju propiše Ministarstvo financija kao neoporezivi iznos naknade.

Sredstva iz stavka 1 ovog članka isplaćuju se zaposleniku koji ostvaruju odbitak za uzdržavanog člana obitelji.

Članak 17.

Za božićne blagdane službenicima i namještenicima pripada božićnica u iznosu koju odredi Općinsko poglavarstvo.

Članak 18.

Službenik odnosno namještenik ima pravo na otpremninu u slučajevima i uvjetima utvrđenih zakonom u iznosu koji odredi Općinsko poglavarstvo.

Članak 19.

Učenici i studenti koji su po odobrenju Općinskog poglavarstva primljeni na praktični rad imaju pravo na nagradu do iznosa koju propiše Ministar financija kao neoporezivi iznos naknada i potpora.

Članak 20.

Plaća se za prethodni mjesec isplaćuje najkasnije do petnaestog dana u narednom mjesecu.

Prilikom isplate plaće, naknade plaće i otpremnine službeniku odnosno namješteniku uručuje se obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos plaće, naknade plaće i otpremnine.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/06-01/27

Ur. broj: 2170-03-06-01-3

Čavle, 28. lipnja 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE ČAVLE

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr