SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 28. Petak, 14. srpnja 2006.
OPĆINA ČAVLE
86

17.

Na osnovi članka 12., stavak 1. i 5. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 7. i 8. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 13. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju predškolske ustanove
Dječji vrtić »Čavlić«

Članak 1.

Osniva se ustanova za predškolski odgoj i naobrazbu pod nazivom Dječji vrtić »ČAVLIĆ«, sa sjedištem u Čavlima, Čavle bb.

Članak 2.

Osnivač Dječjeg vrtića »ČAVLIĆ« (u daljnjem tekstu: dječji vrtić), je Općina Čavle (u daljnjem tekstu: osnivač) sa sjedištem u Čavlima, Čavle 104.

Članak 3.

Dječji vrtić osniva se za djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci predškolske dobi od prve godine života do polaska u osnovnu školu.

Članak 4.

U dječjem vrtiću ostvarivat će se:

- redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima;

- programi za darovitu djecu predškolske dobi;

- programi predškole;

- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja;

- organiziranje dječjih rođendana i izleta.

Dječji vrtić može izvoditi i druge programe u skladu sa potrebama djece, zahtjevima roditelja, a sve sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i Državnim pedagoškim standardom.

Uz djelatnosti za koje je osnovan, dječji vrtić može obavljati i one djelatnosti koje služe obavljanju temeljnih, ako se te druge djelatnosti obavljaju u manjem opsegu ili ako je obavljanje tih djelatnosti uobičajeno uz temeljnu djelatnost.

Članak 5.

U dječjem vrtiću će na poslovima njege, odgoja i naobrazbe, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci, raditi stručni djelatnici koji imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi.

Stručni djelatnici dječjeg vrtića su:

- odgojitelji djece od prve godine života do polaska u osnovnu školu, s višom stručnom spremom;

- medicinska sestra s višom stručnom spremom;

- pedagog s visokom stručnom spremom;

- psiholog, defektolog, logoped (kao vanjski suradnici);

- učitelji i odgojitelji za kraće programe s višom ili visokom stručnom spremom.

Članak 6.

Potrebna financijska sredstva za početak rada dječjeg vrtića osigurava osnivač, a potrebna sredstva za daljnji rad osigurat će se od korisnika usluga i iz drugih izvora, sukladno zakonu.

Članak 7.

Dječji vrtić može imati jednu ili više podružnica.

Osnivač donosi odluku o osnivanju podružnica dječjeg vrtića koje će biti ustrojene statutom dječjeg vrtića na temelju Zakona o ustanovama.

Članak 8.

Sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača ustanove, stečena pružanjem usluga ili su pribavljena iz drugih izvora čine imovinu vrtića.

Ako dječji vrtić u svom poslovanju ostvari dobit, ona će se koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti.

Za obveze u pravnom prometu, dječji vrtić odgovara čitavom svojom imovinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze dječjeg vrtića.

Članak 9.

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača ustanove, odnosno organa kojeg je on odredio steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene aktom o osnivanju ili statutom ustanove.

Članak 10.

Osnivač se obvezuje:

- da svojom aktivnosti neće remetiti poslovanje ustanove;

- da će ustanovi pružati stručnu i drugu potrebitu pomoć u svezi s poslovanjem.

Dječji vrtić je dužan:

- obavljati djelatnost za koju je osnovan;

- najmanje jednom godišnje izvijestiti osnivača o radu i poslovanju;

- pravodobno izvršavati obveze koje ima prema zakonu, općim aktima i odlukama osnivača.

Članak 11.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 (pet) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na 4 (četiri) godine.

Ista osoba može biti ponovo imenovana.

Članak 12.

Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj:

- organizira i vodi poslovanje dječjeg vrtića;

- predstavlja i zastupa dječji vrtić;

- preuzima sve aktivnosti u ime i za račun dječjeg vrtića;

- provodi odluke upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela i podnosi izvještaje upravnom vijeću i drugim tijelima dječjeg vrtića;

- odobrava izostanak s rada zaposlenika dječjeg vrtića;

- obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

Članak 13.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće dječjeg vrtića ima 5 (pet) članova.

Osnivač imenuje 3 (tri) člana Upravnog vijeća, jedan član bira se iz reda stručnih djelatnika dječjeg vrtića, a jedan član iz reda roditelja.

Članak 14.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine, a iste osobe mogu biti ponovo imenovane i izabrane za članove Upravnog vijeća.

Članak 15.

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama:

- predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića;

- uz suglasnost osnivača, odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića, po uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača, obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Članak 16.

Za privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića »ČAVLIĆ«, imenuje se JOSIPA HLAČA iz Soboli 32, koja je ovlaštena vršiti sve pripremne radnje i ostale poslove u svezi s početkom rada i upisom ustanove u sudski registar ustanova.

Članak 17.

Stručno tijelo dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici dječjeg vrtića.

Odgojiteljsko vijeće:

- sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada dječjeg vrtića;

- prati njegovo ostvarivanje;

- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada;

- potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje statutom dječjeg vrtića.

Članak 18.

Dječji vrtić ima statut i druge opće akte.

Statutom dječjeg vrtića pobliže se uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme dječjeg vrtića, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje dječjeg vrtića.

Dječji vrtić ima i druge opće akte u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove.

Članak 19.

Upravno vijeće donijet će statut u roku od 60 dana od dana dobivanja rješenja o upisu ustanove u sudski registar.

Članak 20.

U dječjem vrtiću će se u skladu sa zakonom ostvarivati: redoviti programi, posebni programi poticanja dječjeg stvaralaštva, te program pripreme djeteta za školu.

Osnivač osigurava prostor i potrebnu opremu za normalno odvijanje programa.

Članak 21.

Dječji vrtić »ČAVLIĆ« osniva se na neodređeno vrijeme.

Počinje s radom stjecanjem uvjeta za osnivanje i početak rada, te upisom u sudski registar ustanova, u skladu sa zakonom.

Dječji vrtić može prestati s radom pod uvjetima i na način utvrđen zakonom.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/5

Ur. broj: 2170-03-06-01-5

Čavle, 13. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr