SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 28. Petak, 14. srpnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
86

86.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03 i 129/05) i članka 28. točka 7., a u svezi s člankom 10. stavak 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2006. godine, donijela je

ODLUKU
o prihvaćanju Nacrta sporazuma o suradnji između
Autonomne pokrajine Furlanija-Julijska krajina i
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Prihvaća se Nacrt sporazuma o suradnji između Autonomne pokrajine Furlanija-Julijska krajina i Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Ovlašćuje se župan Zlatko Komadina da u ime Primorsko-goranske županije potpiše Sporazum o suradnji između Autonomne pokrajine Furlanija-Julijska krajina i Primorsko-goranske županije, te imenuje predstavnike Primorsko- goranske županije u radna tijela predviđena Sporazumom.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o prihvaćanju Nacrta Sporazuma o suradnji između Primorsko-goranske županije i Autonomne pokrajine Friuli- Venezia Giulia (»Službene novine« broj 5/00).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/57

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-3

Rijeka, 13. srpnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

PROTOKOL O SURADNJI

između

Autonomne regije Furlanije-Julijske krajine
(Italija)

i

Primorsko-goranske županije
(Hrvatska)

Trst, svibnja 2006.

PROTOKOL O SURADNJI
između Autonomne regije Furlanije-Julijske krajine
i Primorsko-goranske županije

Autonomna regija Furlanija-Julijska krajina i Primorsko- goranska županija (u daljnjem tekstu: Ugovorne strane),

NAGLAŠAVAJUĆI zajedničku volju za proširenjem i jačanjem bilateralnih odnosa između Regije Furlanije-Julijske krajine i Primorsko-goranske županije, u skladu s vrijednostima mira, demokracije i solidarnosti;

ISTIČUĆI duboke i tradicionalne prijateljske veze, kao i povijesnu, kulturnu i gospodarsku povezanost stanovništva tih dviju regija, koja predstavlja sastavni dio povijesti i zajedničke sudbine naših naroda;

PREPOZNAJU u europskoj stvarnosti odgovarajući okvir za utvrđivanje strategije održivoga teritorijalnog razvitka, čiji je cilj gospodarska i društvena povezanost te integracija Republike Hrvatske i drugih država jadransko - dunavskog dijela Europe u Europsku Uniju;

SUGLASNE su o potrebi potpune zaštite nacionalnih manjina dviju regija u skladu s europskim normama i u potpunosti poštujući načela stečenih prava, kao i o temeljnoj ulozi koju one imaju u Europskoj Uniji;

ŽELE I PODUPIRU skori ulazak Republike Hrvatske u Europsku Uniju, kao i druge međunarodne organizacije, prvenstveno one euroatlantske;

ISTIČU potrebu za jačanjem uzajamnih odnosa i veza utemeljenih na prijateljstvu, solidarnosti i suradnji između stanovnika dviju regija, s ciljem ostvarivanja uravnoteženog i trajnog rasta;

DIJELE MIŠLJENJE o potrebi za promicanjem trajnih odnosa u industrijskom, trgovinskom i institucionalnom sektoru, s posebnim naglaskom na malo i srednje poduzetništvo, pomorsku i kopnenu prometnu infrastrukturu, ekološki održiv teritorijalni razvitak, kao i u turističkom, informatičkom, kulturnom, te znanstveno-istraživačkom sektoru i inovacijama, te u sektoru zdravstva te socijalne zaštite i zaštite okoliša;

UVJERENI u potrebu za promicanjem djelatnosti suradnje s ciljem ostvarivanja zajedničke strategije razvitka;

sporazumjele su se kako slijedi:

ČLANAK 1.

(institucionalni odnosi)

Ugovorne strane se obvezuju da će:

a) održavati institucionalne odnose utemeljene na suradnji između upravljačkih tijela dviju regija;

b) se sastajati najmanje jednom godišnje, u Regiji Furlaniji-Julijskoj krajini i Primorsko-goranskoj županiji naizmjence, na datume koje treba ugovoriti;

c) surađivati u sektorima od obostranog interesa, koji su navedeni u sljedećim člancima;

d) uspostaviti Radnu skupinu, koju je moguće podijeliti na Sektorska tijela, sa zadatkom iznošenja prijedloga, izrađivanja projekata i izražavanja mišljenja o pitanjima od obostranog interesa.

ČLANAK 2.

(međuregionalna suradnja)

»Međuregionalnu suradnju« Ugovorne strane smatraju prioritetnim elementom teritorijalnog razvitka dviju regija.

Ona obuhvaća promicanje i izmjenu informacija i iskustava, uz pomoć Sektorskih radnih tijela iz članka 1., kao i zajedničko pokretanje inicijativa u sljedećim interesnim sektorima:

a) proizvodne djelatnosti, s posebnim naglaskom na obrt, trgovinu, malo i srednje poduzetništvo, bilateralni razvoj tržišta rada i u okviru projekata Europske Unije;

b) prometna i komunikacijska infrastruktura koja povezuje Furlaniju-Julijsku krajinu i Primorsko-goransku županiju, uključujući Jadranski koridor. Posebni dogovori razmotriti će se u odnosu na korištenje luka Furlanije-Julijske krajine i Primorsko-goranske županije i u okviru trans-europskih mreža;

c) poljoprivreda, uključujući ekološku poljoprivredu, seoski turizam, uzgoj životinja;

d) zaštita teritorija te umjetničke i kulturne baštine;

e) civilna zaštita, s mogućnošću ostvarivanja zajedničkih inicijativa kojima je cilj zaštita lokalnog stanovništva kao preventivna mjera ili u slučaju šteta, čiji je uzrok prirodni ili ljudski;

f) turizam, sa sinergijskim djelovanjem kojemu je cilj promicati zajedničku ponudu na međunarodnoj razini, i u suradnji s drugim državama ili regijama;

g) izobrazba, s posebnim naglaskom na učenju jezika regije partnera, zahvaljujući razmjeni učitelja i učenika te na suradnji, s ciljem prijenosa znanja u upravljanju programima i fondovima Europske Unije, kao i na razmjeni dužnosnika u razdobljima stručne izobrazbe;

h) kultura, uz promicanje kontakata između institucija, tijela i udruga dviju regija;

i) znanstveno istraživanje i tehnološke inovacije, uz poticanje kontakata između sveučilišta, istraživačkih centara i gospodarstvenika, na temelju dogovora istih;

j) socijalni i zdravstveni sektor, s posebnim naglaskom na suradnji s ciljem unapređenja skrbi o pacijentima, obostranog razvoja zdravstvenih sustava uključujući informatizaciju mreže socijalne zaštite, kako bi se zaštitilo zdravlje stanovnika dviju regija i njihovih najslabijih slojeva, te obostranog razvoja sektorske stručne izobrazbe putem odgovarajućih sredstava;

k) bratimljenja lokalnih tijela, škola i drugih udruga.

ČLANAK 3.

(Sastav Radne skupine)

»Radnu skupinu« čine Predsjednik Regije Furlanije-Julijske krajine i župan Primorsko-goranske županije, pročelnici i dužnosnici dviju regija, kao i stručnjaci koje imenuju Ugovorne strane.

Predsjednik i župan predsjedavaju delegacijama koje sudjeluju u radu navedene Radne skupine i po potrebi prenose svoje ovlasti na druge osobe.

U okviru Radne skupine uspostavljaju se »Radna tijela« za raspravu o pitanjima od posebnog interesa:

a) Radno tijelo Euroregija;

b) Radno tijelo za pitanja suradnje i prekograničnog prožimanja;

c) Radno tijelo za suradnju na području zdravstva i socijalne zaštite;

d) Radno tijelo za suradnju na području znanstvenog i tehnološkog istraživanja;

e) Radno tijelo za suradnju na području prometa i veza;

f) Radno tijelo za javne usluge i energetiku;

g) Radno tijelo za gospodarske djelatnosti;

h) Radno tijelo za informatiku (I.C.T.);

i) Radno tijelo »Manjine«;

j) Radno tijelo »Izobrazba«;

k) Radno tijelo »Okoliš«.

Radna tijela sastaju se po potrebi, s obzirom na povjerene ciljeve, ali ne manje od dvaput godišnje, tako da sa svojim djelatnostima doprinesu utvrđivanju tema i izradi prijedloga koje Radna skupina treba razmotriti.

Sastav i broj članova Radne skupine i Radnih tijela utvrđuju se ovisno o pitanjima koja su predmet rasprave.

ČLANAK 4.

(zadaci Radne skupine)

Zadatak Radne skupine je:

a) utvrditi zajedničko strateško usmjerenje u skladu sa sadržajem Protokola o suradnji;

b) pratiti i ocjenjivati stanje suradnje i njezine buduće izglede, utvrditi prioritete i točno navesti različite misije koje treba povjeriti Tijelima;

c) pregledati i eventualno odobriti prijedloge i projekte koje predstave Radna tijela, za provedbu inicijativa od zajedničkog interesa;

d) izražavati mišljenja o pitanjima od obostranog interesa.

Zadatak Radnih tijela je:

a) provesti institucionalne zadatke koji su im povjereni uslijed izlaganja prijedloga i projekata Radnoj skupini;

b) izvještavati Radnu skupinu o različitim fazama provedbe povjerenih ciljeva.

ČLANAK 5.

(programi Europske Unije)

Ugovorne strane potiču poduzimanje prikladnih mjera na razini Vlada obiju država, radi skorog pristupa Primorsko- goranske županije programima i projektima Europske Unije te se obvezuju uskladiti svoje djelovanje s ciljem njihove provedbe putem zajednički pokrenutih projekata.

ČLANAK 6.

(usklađenost s nacionalnim zakonodavstvom)

Svi oblici suradnje koji proizađu iz primjene ovog Protokola ostvarit će se u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u dvjema državama, te uzimajući u obzir relevantnu pravnu regulativu Europske unije.

ČLANAK 7.

(dopune Sporazuma)

Ovaj se Sporazum može dopuniti naknadnim dodacima, ako Ugovorne strane namjeravaju regulirati dodatne aspekte u vezi s pitanjima od posebnog interesa.

ČLANAK 8.

(primjena Sporazuma)

Kako bi osigurale primjenu ovog Sporazuma, Ugovorne strane će poticati redovite bilateralne sastanke upravljačkih tijela dviju regija i mješovite Radne skupine, najmanje jednom godišnje.

ČLANAK 9.

(stupanje na snagu i primjena)

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom njegova potpisivanja, a primjenjivat će se na vrijeme od pet godina s mogućnošću produljenja uz zajednički pristanak Ugovornih strana.

Potpisnici su, u znak prihvata gore navedenog, potpisali ovaj Sporazum.

Ovaj je Sporazum sastavljen i potpisan u četiri izvornika, od kojih dva na talijanskom i dva na hrvatskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

—— . ——

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

fra la

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
(Italia)

e la

Regione Litoraneo Montana
(Croazia)

Trieste, maggio 2006

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
fra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
e la Regione Litoraneo Montana

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Litoraneo Montana (di seguito denominate le »Parti«)

RIBADITA la comune volontà di ampliare e rafforzare le relazioni bilaterali tra la Regione Friuli ed la Regione Litoraneo Montana nel rispetto dei valori della pace, della democrazia e della solidarieta;

SOTTOLINEATI i profondi e tradizionali vincoli di amicizia, nonché i legami storici, culturali ed economici che accomunano le rispettive popolazioni e ne costituiscono gli elementi fondamentali della storia e del destino comune dei nostri popoli;

RICONOSCONO nella dimensione europea l'ambito appropriato per la definizione di una strategia di sviluppo territoriale sostenibile avente come finalità la coesione economica e sociale e l'integrazione nell'Unione Europea della Repubblica di Croazia e degli altri Paesi dell'Europa Adriatico - Danubiana;

CONVENGONO sulla necessità di una piena tutela delle reciproche(rispettive) minoranze secondo gli standard europei e nel pieno rispetto dei principi dei diritti acquisiti, nonché sul ruolo fondamentale da esse rivestito nell'ambito UE;

AUSPICANO e SOSTENGONO l'adesione in tempi brevi della Repubblica di Croazia all'Unione Europea, nonché alle altre organizzazioni internazionali ed in particolar modo quelle Euroatlantiche;

SOTTOLINEANO l'esigenza di rafforzare le reciproche relazioni ed i vincoli di amicizia, di solidarieta e di cooperazione fra le rispettive popolazioni, al fine di conseguire un accrescimento equilibrato e durevole;

CONCORDANO sulla necessità di promuovere rapporti durevoli nei settori industriale, commerciale ed istituzionale, con particolare riguardo alle Piccole e Medie imprese, alle infrastrutture di trasporto terrestri e marittime ed allo sviluppo eco-sostenibile del territorio, nonché nei settori turistici, dell'informatica, della cultura, della ricerca scientifica ed innovazione, della salute e della protezione sociale ed ambientale;

CONVINTI della necessità di promuovere un'attività di collaborazione che porti ad una strategia comune di sviluppo

convengono quanto segue:

ARTICOLO I

(rapporti istituzionali)

Le Parti si impegnano a:

a) mantenere rapporti istituzionali di collaborazione fra i rispettivi Organi di governo;

b) incontrarsi almeno una volta l'anno, alternativamente nella Regione Friuli Venezia Giulia e nella Regione Litoraneo Montana in date da concordare;

c) collaborare nei settori di reciproco interesse elencati nei successivi articoli;

d) costituire un Gruppo di lavoro, che potra articolarsi in Tavoli settoriali, con il compito di formulare proposte, elaborare progetti ed esprimere pareri su questioni di reciproco interesse.

ARTICOLO II

(collaborazione Interregionale)

Le Parti considerano la »collaborazione interregionale« elemento prioritario per lo sviluppo dei rispettivi territori.

Essa consiste nella promozione e nello scambio di informazioni ed esperienze, anche attraverso l'attività dei Tavoli settoriali di lavoro di cui all'art. I, nonché in una comune azione di iniziativa nei seguenti settori di interesse:

a) attività produttive, con particolare riguardo all'artigianato, al commercio, alla Piccola e Media impresa, allo sviluppo bilaterale del mercato del lavoro anche nell'ambito dei progetti comunitari;

b) infrastruttura di trasporto e di comunicazione che collegano il Friuli Venezia Giulia e la Regione Litoraneo-Montana, compreso il Corridoio Adriatico. Specifiche intese saranno discusse per l'utilizzo dei porti del Friuli Venezia Giulia e della Regione Litoraneo-Montana anche in ambito dei corridoi trans-europei;

Župan
Primorsko-goranske
županije
Zlatko Komadina, v.r.

Predsjednik
Autonomne Regije
Furlanije-Julijske krajine
Riccardo Illy, v.r.

c) agricoltura, compresa quella biologica, agriturismo, produzione animale;

d) tutela del territorio e del patrimonio artistico e culturale;

e) protezione civile, con possibilita di iniziative congiunte mirate alla tutela della popolazione locale in previsione o nel caso di eventi dannosi di origine naturale o umana;

f) turismo, con azioni sinergiche mirate a valorizzare una comune offerta a livello internazionale anche in collaborazione con altri Stati o Regioni;

g) formazione, con particolare riguardo all'apprendimento delle lingue delle rispettive Regioni mediante scambio di insegnanti e di studenti, ed alla collaborazione per il trasferimento di conoscenze nella gestione di programmi e fondi comunitari, scambi di funzionari per periodi di stage formativo;

h) cultura, promuovendo i contatti tra le istituzioni, gli enti e le associazioni delle due Regioni;

i) ricerca scientifica e innovazione tecnologica, favorendo i contatti fra le Università, centri di ricerca ed il mondo imprenditoriale, previa intesa tra gli stessi;

j) settore sociale e sanitario, con particolare riguardo alla collaborazione nell'assistenza ai pazienti, nello sviluppo reciproco dei sistemi sanitari inclusa l'informatizzazione della rete della protezione sociale finalizzati alla tutela della salute della popolazione delle due Regioni e delle fasce più deboli e della formazione professionale di settore mediante strumenti idonei;

k) gemellaggi tra gli enti locali, scuole ed altre associazioni.

ARTICOLO III

(Composizione del Gruppo di lavoro)

Il »Gruppo di lavoro« è composto dai Presidenti delle rispettive Amministrazioni, dagli Assessori e dai funzionari regionali, nonché da esperti indicati dalle Parti.

I Presidenti presiedono le delegazioni che partecipano al Gruppo di Lavoro e provvedono a delegare, all'occorrenza, le relative funzioni.

Nell'ambito del Gruppo di Lavoro vengono istituiti dei »Tavoli di lavoro« per la trattazione di questioni di specifico interesse:

a) Tavolo Euroregione;

b) Tavolo per le questioni di collaborazione e permeabilità transfrontaliera;

c) Tavolo di lavoro per la collaborazione in campo sanitario e della protezione sociale;

d) Tavolo per la collaborazione nella ricerca scientifica e tecnologica;

e) Tavolo per la collaborazione nel settore trasporti;

f) Tavolo Servizi Pubblici ed Energia;

g) Tavolo Attività Economiche;

h) Tavolo Informatica (I.C.T.);

i) Tavolo di lavoro »minoranze«;

j) Tavolo di lavoro Formazione;

k) Tavolo di lavoro Ambiente.

I Tavoli si riuniscono con cadenza coerente con gli obiettivi affidati ma non inferiore a due volte l'anno e comunque in modo da contribuire con le loro attività all'individuazione di argomenti e formulazione di proposte da portare all'attenzione del Gruppo di lavoro.

La composizione ed il numero dei componenti del Gruppo di lavoro e dei Tavoli sono determinati sulla base degli argomenti oggetto di esame.

ARTICOLO IV

(compiti del Gruppo di lavoro)

Il Gruppo di lavoro ha il compito di:

a) definire l'indirizzo strategico comune coerente con i contenuti del Protocollo di collaborazione;

b) valutare lo stato e le prospettive della collaborazione, individuare le priorita e specificare le diverse missioni da affidare ai Tavoli;

c) esaminare ed eventualmente validare le proposte ed i progetti avanzati dai Tavoli di lavoro per l'attuazione delle iniziative di comune interesse;

d) esprimere pareri su questioni di reciproco interesse.

I Tavoli di lavoro hanno il compito di:

a) dare attuazione alle missioni istituzionali affidate attraverso la presentazione di proposte e progetti al Gruppo di lavoro;

b) relazionare al Gruppo di lavoro sulle diverse fasi di attuazione degli obiettivi affidati.

ARTICOLO V

(programmi dell'Unione Europea)

Le Parti promuovono ogni opportuna azione presso i rispettivi Governi per un rapido accesso della Regione Litoraneo Montana ai programmi e progetti dell'Unione Europea e si impegnano altresì a lavorare in modo concertato per la loro attuazione mediante progetti di iniziativa comune.

ARTICOLO VI

(conformità con la legislazione nazionale)

Tutte le forme di collaborazione derivanti dall'applicazione del presente Protocollo saranno realizzate in conformità con le legislazioni in vigore nei due Paesi.

ARTICOLO VII

(integrazione del Protocollo)

Il presente Protocollo potrà essere integrato con successivi allegati qualora le Parti intendano regolare ulteriori aspetti relativi alle materie di specifico interesse.

ARTICOLO VIII

(applicazione del Protocollo)

Allo scopo di assicurare l'applicazione del presente Protocollo le Parti promuoveranno periodiche riunioni bilaterali dei rispettivi Organi di governo e del Gruppo di lavoro misto.

ARTICOLO IX

(entrata in vigore e durata)

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua firma e avrà la durata di cinque anni rinnovabili di comune accordo fra le Parti.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo.

Il presente Protocollo viene firmato in quattro originali, due nella lingua italiana e due nella lingua croata tutti i testi facenti ugualmente fede.

Il Presidente
della Regione Litoraneo
Montana
Zlatko Komadina

Il Presidente
della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia
Riccardo Illy

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=183&mjesto=00001&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr