SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
78

14.

Na temelju stavka 1. članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba 178/04) i članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02 i 46/04), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 24. svibnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na
komunalnu infrastrukturu

Članak 1.

(1) Članak 4. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine« PGŽ broj 14/06) - (u daljnjem tekstu: Odluka), mijenja se stavak 1. i glasi:

(1) Priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu, kao i održavanje samog priključka u stanju funkcionalne sposobnosti, u dijelu od spoja na ulični cjevovod do vodomjera, uključivo i vodomjer, odnosno do sekundarnog revizionog okna, obavlja trgovačko društvo 'Ponikve' d.o.o. Krk.

(2) U članku 8. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine« PGŽ broj 14/06) - (u daljnjem tekstu: Odluka), u stavku 1., mijenja se alineja 2. i glasi:

- za priključenje građevine za stanovanje, koja je izgrađena prije izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, na koju se građevina priključuje, iznos od 4.000,00 kn po priključku;

(3) U članku 8. Odluke, u stavku 1., iza alineje 2. dodaje se nova alineja koja glasi:

- za priključenje građevine za stanovanje, koja je izgrađena prije izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odvodnju otpadnih voda, na koju se građevina priključuje, iznos od 5.000,00 kn za građevinu do 200 m2 korisne površine, a za građevine veće od 200 m2 korisne površine plaća se iznos od 5.000,00 kn, koji se uvećava za 30,00 kn po kvadratnom metru korisne površine za površinu iznad 200 m2, a u slučaju da ima više suvlasnika u navedenoj građevini, naknadu plaćaju svi suvlasnici srazmjerno njihovom udjelu u ukupnoj korisnoj površini građevine.

(4) U članku 8. Odluke iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

(3) Vrijeme izgradnje objekata, u svezi utvrđivanja činjenice izgradnje objekata prije izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, dokazuje se datumom izdavanja uporabne dozvole ili datumom urisa objekta u katastarskom operatu.

(4) Obveznici koji su izvršili uplatu naknade za priključenje prema odredbama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine« PGŽ broj 14/06), a kojima je prema ovim izmjenama i dopunama Odluke utvrđena niža naknada za priključenje, imaju pravo na povrat više uplaćenih sredstava.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-06-8

Malinska, 24. svibnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=178&mjesto=51511&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr