SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
OPĆINA DOBRINJ
78

21.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj (područnoj) regionalnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 129/ 05) i članka 21., 31., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/06) i članka 16. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 9. sjednici održanoj 8. lipnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o ustroju upravnog odjela

Članak 1.

U Odluci o ustroju upravnog odjela (»Službene novine« broj 30/01 i 22/03) članku 7. stavak 1. točka 1.a iza alineje 7. dodaju se nove alineje 8., 9. i 10. koji glase:

»- obavlja kadrovske poslove Jedinstvenog upravnog odjela,

- prati i nadzire primjenu zakonskih propisa te daje prijedloge za primjenu istih,

- izrađuje prijedloge ugovora.«

Točka 1. b mijenja se i glasi:

»VII. stupanj školske spreme pravnog smjera, 3 godine radnog iskustva.«

U točki 2.a briše se alineja 14. koja glasi:

»- vodi evidenciju prisustva djelatnika na radu«

Točka 2.b mijenja se i glasi:

»VII. ili VI. stupanj stručne spreme upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera, 1 godina radnog iskustva.«

U točki 3.a briše se alineja 4. i 5.

U točki 5.a alineja 1. briše se riječ »likvidature«

U točki 6.a iza alineje 4. dodaje se alineja 5. koja glasi:

»- priprema ugovore o korištenju i kupnji grobnih mjesta»

U točki 7.a alineja 6. mijenja se i glasi:

»- obavlja poslove likvidature«

Iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. KOMUNALNI REDAR

a) opis poslova

- obilazi područja Općine Dobrinj u svrhu održavanja komunalnog reda,

- prati provođenje općih akata iz područja komunalnog sustava, brine se za njihovo provođenje i ukazuje na probleme i stanje u području komunalnog sustava,

- prati stanje komunalne opreme na području Općine Dobrinj i podnosi zahtjeve za nabavku nove odnosno održavanje postojeće,

- predlaže donošenje rješenja za komunalni doprinos i komunalnu naknadu,

- priprema prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka i izricanje mandatnih kazni,

- druge radnje neophodne za održavanje komunalnog reda,

- druge poslove po nalogu pročelnika jedinstvenog upravnog odjela ili općinskog načelnika.

b) VI. ili IV. stupanj stručne spreme građevinskog smjera, 1 godina radnog iskustva.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-29/09

Ur. broj: 2142-04-06-01-2

Dobrinj, 8. lipnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=178&mjesto=51514&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr