SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 22. Ponedjeljak, 5. lipnja 2006.
GRAD VRBOVSKO
67

21.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90 i 27/93), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01 60/01 i 129/05) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 29. svibnja 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi
za 2006. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Vrbovskog za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Vrbovsko kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim kulturnim djelatnostima:

- amatersko stvaralaštvo u glazbi, likovnoj umjetnosti i literarnom stvaralaštvu,

- bibliotečna djelatnost,

- likovne radionice,

- literarna manifestacija »Goranovo proljeće«,

- kulturno stvaralaštvo mladih,

- investicijsko i tekuće održavanje objekata kulture na području Grada Vrbovskog.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koje doprinose razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Gradu Vrbovskom.

Članak 2.

U 2006. godini Grad Vrbovsko sufinancirat će javne potrebe u kulturi kako slijedi:

- program bibliotečne djelatnosti Narodnog sveučilišta Vrbovsko,

- program manifestacije »Goranovo proljeće,

- programi kulturno-umjetničkih društava,

- programe kulturnih ustanova i pojedinaca,

- te održavanje domova kulture i objekata kulturne baštine.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2006. godinu.

Članak 4.

Za realizaciju ovog Programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 420.000,00 kuna a raspoređuju se:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

žČlanak 5.

Neraspoređena sredstva u iznosu od 13.000,00 kuna koristit će se za kulturne programe koji se pojave tijekom godine a koji nisu planirani ovim programom, a sredstva će se korisnicima dodijeliti temeljem posebne odluke Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog.

Članak 6.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 4. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel sukladno planu raspodjele i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2006. godinu.

Članak 7.

Korisnici sredstava za kulturu dužni su do 15. ožujka tekuće godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 612-01/06-01-6

Ur. broj: 2193-01-01/06-1

Vrbovsko, 29. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

Program javnih potreba Grada Vrbovskog   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr